Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Vay

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY

Số: ………………./TLHĐV

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2005

- Căn cứ hợp đồng vay nợ số ……………. ký ngày ……. tháng …… năm …….. giữa ……………. với ………………..

 

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ……. tại ……………………………… chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cho vay)

Ông(Bà):…………………………………………………………… Chức vụ: …………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………..  Fax: ……………………………………

Tài khoản: ……………………………………………………………..
 

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên vay nợ)

Ông(Bà):……………………………………………………………  Chức vụ: ………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………..  Fax: ……………………………………

Tài khoản: …………………………………………………………….........................................................
 

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:

 

1. Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng số …………… ký ngày …… tháng …… năm ………

2. Tổng số tiền thanh toán gồm có:

-    Tiền gốc:……………………………………………………………………...............................................

-    Tiền lãi: ……………………………………………………………………................................................

-    Tổng cộng: …………………………………………………………………...............................................

(Viết bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………..…)

3. Kể từ ngày ........ tháng …….. năm ……….. , hợp đồng số …………........... được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
 

                         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B


 

 

                    NGƯỜI LÀM CHỨNG 1                                            NGƯỜI LÀM CHỨNG 2

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng