english
english

TƯ VẤN TÁCH DOANH NGHIỆP

  • 16/08/2018

Tách doanh nghiệp là việc Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (sau đây gọi là Công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

1.  Tư vấn thủ tục tách Doanh nghiệp:

-      Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách công ty.

-      Tư vấn phương án sử dụng lao động.

-     Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách.

-     Tư vấn thời hạn thực hiện tách công ty.

-     Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập.

2.  Tiến hành các thủ tục tách Doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

-     Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ tách công ty.

-     Tiến hành các thủ tục tách công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.  Cam kết của YL-Hongduc sau khi tách doanh nghiệp:

-     Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung tách công ty.

-     Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung tách công ty.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng