Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng Chi Tiết Nhất

  • 12/03/2020

Đây là Mẫu 3-KNĐ, được ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác Đảng viên.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/09/16/giay-gioi-thieu-nguoi-vao-dang_1609160934.doc

7 điều kiện để được kết nạp Đảng viên

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp vào Đảng, cần phải đáp ứng các điều kiện:

- Tuổi đời từ 18 - 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp;

- Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

- Tự nguyện và thừa nhận thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một số tổ chức cơ sở Đảng;

- Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm;

- Có lý lịch rõ ràng, trong sáng thông qua thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân người đó và người thân của họ;

- Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Trong đó, người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm cùng công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực và chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình;

- Phải dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

Như vậy, để được chính thức thành Đảng viên, những quần chúng ưu tú phải đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời gian dự bị 12 tháng bồi dưỡng, rèn luyện.
 

Mẫu giấy giới thiệu vào Đảng kèm hướng dẫn chi tiết

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

GIẤY GIỚI THIỆU
người vào Đảng

Kính gửi: Chi bộ:...........................................................................................

……….............................................................................................................

Tôi là: (1) ............................, sinh ngày............ tháng.............. năm .............
Vào Đảng ngày.....tháng....năm...., chính thức ngày.....tháng....năm ............
Chức vụ trong Đảng :............................, chức vụ chính quyền......................
Quê quán:.......................................................................................................
Đang sinh hoạt tại Chi bộ: .............................................................................
Ngày..........tháng........năm............... được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ............................................................. phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:
 - Về lý lịch:
Những đặc điểm chính cần lưu ý: (2) ............................................................
…………………………………………………………………………...................

- Những ưu, khuyết điểm chính:
(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) (3) ………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng................................vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

.........., ngày.........tháng........năm 20..........

ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU
(ký, ghi rõ họ và tên)

Chú thích:

(1) Người giới thiệu Đảng viên phải đáp ứng điều kiện:

- Là Đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất 01 năm;

- Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình. Nếu có gì chưa rõ thì phải báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

(2) Những đặc điểm cần lưu ý: Việc khai lý lịch của người vào Đảng có đúng sự thật không? Có đủ điều kiện để kết nạp Đảng không?

(3) Nêu rõ việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng của người vào Đảng. Ví dụ:

Đồng chí A có lập trường tư tưởng kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có lối sống trung thực, giản dị, sinh hoạt lành mạnh…

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/09/16/giay-gioi-thieu-nguoi-vao-dang_1609160934.doc

>> Mẫu Đơn xin vào Đảng và điều kiện được kết nạp

Nguyễn Hương

Quý khách cần gặp luật sư để được tư vấn thêm về việc này vui lòng liên hệ số 1900636383 (miễn phí)

(Nguồn: https://luatvietnam.vn)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng