MẪU BÁO CÁO TỒN KHO LÂU ĐỜI

  • 24/09/2018

 

 
Bộ, Sở: ……….
 
Đơn vị: …………
 
 
Tháng:........................................
Loại:.....................................................................................................................................
 
Vật tư hàng hoá
Đầu kỳ
Nhập kho
Xuất kho
Cuối kỳ
Tên
SL
TT
SL
TT
SL
TT
SL
TT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cộng theo loại
 
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập
Thủ kho
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 
 
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng