Hợp Đồng Hợp Tác Nghiên Cứu Thử Nghiệm Lâm Sàng Kỹ Thuật Mới, Phương Pháp Mới Trong Khám Chữa Bệnh

  • 30/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

(Mẫu Hợp đồng hợp tác nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…………., ngày ... tháng ... năm ...

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI

Căn cứ pháp lý: …………….

Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên:....

Đại diện bên A (Cơ quan, tổ chức, cá nhân) có kỹ thuật mới, phương pháp mới:

Họ và tên (cá nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức đăng ký thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới):

Chức vụ:

Địa chỉ (cơ quan hoặc nhà riêng đối với cá nhân):

Số điện thoại:

Số Fax:

Email:

Số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu:

Đại diện bên B (Tổ chức nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới):

Họ và tên (cá nhân hoặc đại diện tổ chức nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới):

Chức vụ:

Địa chỉ (cơ quan, tổ chức):

Số điện thoại:

Số Fax:

Email:

Cùng nhau thỏa thuận ký hợp hợp tác đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật/phương pháp: (Tên, phân loại, chỉ định điều trị, sử dụng).

Đề nghị thử nghiệm trên lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới giai đoạn:...

hoặc đề nghị thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới từ giai đoạn:... đến giai đoạn: ...

với các nội dung sau đây:

1- Nội dung hợp đồng:

 

2- Thời gian và tiến độ:

 

3- Kinh phí:

 

4- Quyền lợi của các bên:

 

5- Trách nhiệm của các bên:

 

6- Các điều khoản chung (nếu có):

 

 

Đại diện bên A
(Ký tên, đóng dấu hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú đối với cá nhân)

Đại diện bên B
(Ký tên và đóng dấu)

 

Nguồn: Thông tư 55/2015/TT-BYT

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng