HỢP ĐỒNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

  • 30/01/2022

(Mẫu Hợp đồng hợp tác nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…………., ngày ... tháng ... năm ...

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG KỸ THUẬT MỚI, PHƯƠNG PHÁP MỚI

Căn cứ pháp lý: …………….

Căn cứ nhu cầu, khả năng của các bên:....

Đại diện bên A (Cơ quan, tổ chức, cá nhân) có kỹ thuật mới, phương pháp mới:

Họ và tên (cá nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức đăng ký thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới):

Chức vụ:

Địa chỉ (cơ quan hoặc nhà riêng đối với cá nhân):

Số điện thoại:

Số Fax:

Email:

Số chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu:

Đại diện bên B (Tổ chức nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới):

Họ và tên (cá nhân hoặc đại diện tổ chức nhận thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới):

Chức vụ:

Địa chỉ (cơ quan, tổ chức):

Số điện thoại:

Số Fax:

Email:

Cùng nhau thỏa thuận ký hợp hợp tác đồng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật/phương pháp: (Tên, phân loại, chỉ định điều trị, sử dụng).

Đề nghị thử nghiệm trên lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới giai đoạn:...

hoặc đề nghị thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới từ giai đoạn:... đến giai đoạn: ...

với các nội dung sau đây:

1- Nội dung hợp đồng:

 

2- Thời gian và tiến độ:

 

3- Kinh phí:

 

4- Quyền lợi của các bên:

 

5- Trách nhiệm của các bên:

 

6- Các điều khoản chung (nếu có):

 

 

Đại diện bên A
(Ký tên, đóng dấu hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú đối với cá nhân)

Đại diện bên B
(Ký tên và đóng dấu)

 

Nguồn: Thông tư 55/2015/TT-BYT

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng