Thông tư liên tịch 35/2004/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2004
BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
Số: 35/2004/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2004

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Về việc sửa đổi, bổ sung tại một số điểm tại Thông tư liên tịch 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08/7/1998 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với Bộ đội biên phòng

______________________

Thi hành Nghị định số 02/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08/7/1998 hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với Bộ đội Biên phòng. Sau nhiều năm thực hiện, đến nay một số điểm cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của điều kiện kinh tế - xã hội ở một số địa phương và yêu cầu nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 377/BNV-TL ngày 23/2/2004, liên Bộ Quốc phòng – Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08/7/1998 của liên Bộ Quốc phòng – Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính (dưới đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT) như sau:

1. Địa bàn đảo xa được hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo theo quy định tại điều 1 Mục II Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Các đảo xa nằm trên vùng biển Việt Nam (trừ 15 đảo: Tuần Châu, Cát Bà, Cát Hải, Cái Bầu, Đình Vũ, Cồn Đen, Cồn Lục, Cồn Vành, đảo Ne, đảo Ngư, đảo Sơn Dương, Hòn La, Hòn Tre, Bình Ba, Bích Đầm.

2. Bổ sung danh mục địa bàn được coi là đặc biệt khó khăn gian khổ được hưởng chế độ ưu đãi xả hội theo quy định tại Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT (Phụ lục kèm theo).

3. Đối tượng áp dụng, mức phụ cấp, cách tính trả thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 2076/1998/TTLT .

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ảnh về liên Bộ để xem xét giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Quốc phòng
Thứ trưởng - Trung tướng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Nguyễn Văn Rinh

Lê Duy Ðồng

Nguyễn Công Nghiệp

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng