Thông tư liên tịch 29/LB-TT

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1995
  • Ngày hết hiệu lực: 21/10/2007
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ NỘI VỤ
Số: 29/LB-TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 1995

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG - NỘI VỤ

Hướng dẫn một số điều để

thực hiện Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an

nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15-7-1995 của Chính phủ

___________________________

Căn cứ Nghị định số 45/CP ngày 15-7-1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và Công an nhân dân;

Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Quốc phòng - Nội vụ hướng dẫn một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân như sau:

 A. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng 5 chế độ bảo hiểm xã hội:

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân hưởng lương theo hệ thống tiền lương lực lượng vũ trang.

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật thuộc Công an nhân dân hưởng lương theo hệ thống tiền lương lực lượng vũ trang. - Những người thuộc ngành Cơ yếu hưởng lương theo hệ thống tiền lương lực lượng vũ trang.

2. Đối tượng áp dụng 2 chế độ bảo hiểm xã hội: trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tử tuất:

Hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân;

Hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí thuộc Công an nhân dân;

Những người thuộc ngành Cơ yếu hưởng sinh hoạt phí như hạ sĩ quan, binh sĩ.

Các đối tượng thuộc điểm 1, điểm 2 nói trên gọi chung là quân nhân, công an nhân dân.

 

B. CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI

I. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU

1. Quân nhân, công an nhân dân được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau quy định tại Điều 6 là người đang tại ngũ hưởng lương và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

2. Thời gian để tính hưởng trợ cấp ốm đau tính theo ngày làm việc (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ theo quy định tại Nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ và quy định về Luật của Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam).

3. Thời gian quân nhân, công an nhân dân nghỉ việc để thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá dân số theo khoản 3 Điều 6 quy định như sau:

Nữ nạo thai được nghỉ 20 ngày, nếu thai dưới 3 tháng; 30 ngày nếu thai từ 3 tháng trở lên;

Nam thắt ống dẫn tinh, nữ thắt ống dẫn trứng được nghỉ việc 15 ngày.

Nữ đặt vòng tránh thai hoặc hút điều hoà kinh nguyệt được nghỉ việc 7 ngày.

4. Chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau trong trường hợp con ốm đau mà người mẹ bị chết, hoặc bị bệnh nặng, hoặc bố mẹ đã ly hôn mà người bố tham gia bảo hiểm xã hội phải trực tiếp nuôi con thì cũng được hưởng trợ cấp như quy định đối với người mẹ.

5. Mức trợ cấp ốm đau quy định tại Điều 7 tính như sau:

Mức trợ cấp nghỉ vì việc ốm

 

Tiền lương làm căn cứ đóng BHYT của tháng trước khi nghỉ

 

 

đau, hoặc thực

=

 

x 100%

x Số ngày nghỉ

hiện các biện pháp kế hoạch dân số

 

26 ngày

 

 

Mức trợ cấp nghỉ để

 

Tiền lương làm căn cứ đóng BHYT của tháng trước khi nghỉ

 

 

 

chăm sóc

=

 

x 85%

x Số ngày nghỉ

con đau ốm

 

26 ngày

 

 

6. Tiền lương làm căn cứ tính hưởng trợ cấp ốm đau của tháng trước khi nghỉ bao gồm: Lương cấp hàm hoặc lương nhóm bậc và các khoản phụ cấp thâm niên, khu vực, chức vụ, đắt đỏ (nếu có).

 II. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN

1. Nữ quân nhân, nữ công an nhân dân thuộc diện hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con lần thứ nhất, thứ hai quy định tại Điều 8 bao gồm:

- Người sinh lần thứ nhất 1 con, sinh lần thứ hai 1 con;

- Người sinh lần thứ nhất 1 con, sinh lần thứ hai từ 2 con trở lên;

- Người sinh lần thứ nhất từ 2 con trở lên;

- Người đã có con riêng, sau đó lấy chồng sinh con lần thứ nhất với người chồng đó;

- Người chưa có con riêng, lấy chồng người chồng có con riêng sinh còn lần thứ nhất với người chồng đó.

- Người không có chồng mà có con thì được hưởng trợ cấp khi sinh con lần thứ nhất;

Trong những trường hợp sinh con nói trên mà con bị chết thì lần sinh sau được tính hưởng trợ cấp thai sản.

2. Mức trợ cấp thai sản quy định tại Điều 12 thực hiện như sau: a. Trợ cấp khi nghỉ việc đi khám thai, sảy thai tính theo ngày:

 

 

Tiền lương làm căn cứ đóng BHYT của tháng trước khi nghỉ

 

 

Mức trợ cấp

=

 

x 100%

x Số ngày nghỉ

 

 

26 ngày

 

 

b. Trợ cấp khi nghỉ việc để sinh con hoặc nuôi con tính theo tháng:


Mức trợ cấp


=

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ sinh con hoặc nuôi con


x

Số tháng nghỉ sinh con hoặc nuôi con

c. Ngoài khoản trợ cấp các quy định tại điểm a, b trên đây, khi sinh con được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Tiền lương làm căn cứ để tính hưởng trợ cấp thai sản tính như hướng dẫn tại điểm 6 mục I Thông tư này.

 III. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG,
BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Các khoản chi phí y tế và tiền lương quy định tại Điều 14 thực hiện như sau:

Đơn vị quản lý quân nhân, công an nhân dân vẫn cấp tiền lương trong thời gian quân nhân, công an nhân dân nghỉ việc điều trị, do bị tai nạn lao động;

Trong trường hợp phải cấp cứu, điều trị ở các bệnh viện dân y, thì đơn vị quản lý quân nhân, công an nhân dân trả các khoản chi phí y tế cho bệnh viện bao gồm tiền khám, chữa trị, tiền viện phí, bồi dưỡng theo bệnh lý (nếu có) theo chế độ thu một phần viện phí quy định tại Nghị định 95/CP ngày 27-8-1994 của Chính phủ.

2. Tiêu chuẩn, niên hạn được trang cấp các phương tiện trợ giúp cho sinh hoạt quy định tại Điều 18 như sau:

Người bị cụt chân, được cấp chân giả, niên hạn sử dụng 3 năm và hàng năm được cấp 2 chiếc bọc mỏm cụt bằng sợi, 1 đôi giày vải, 1 đôi tất chân. Trường hợp không sử dụng chân giả thì cấp một đôi nạng gỗ, niên hạn sử dụng là 2 năm;

Người bị cụt tay được cấp tay giả, niên hạn sử dụng là 5 năm và hàng năm được cấp 2 chiếc bọc mỏm cụt bằng sợi, 1 đôi tất tay.

Người bị hỏng mắt được cấp mắt giả, niên hạn sử dụng 3 năm;

Người bị mất răng được cấp răng giả, niên hạn sử dụng 3 năm;

Người bị liệt toàn thân, hoặc liệt nửa người, hoặc liệt 2 chân, hoặc cụt 2 chân được cấp một lần 1 chiếc xe lăn hoặc xe lắc và hàng năm được cấp 1 bộ săm lốp, 1 đệm ngồi, được thay thế các phụ tùng khi bị hỏng.

Người bị điếc cả hai tai được cấp một lần một máy trợ thính.

Trường hợp phương tiện trang cấp trên đây bị hư hỏng trước thời hạn do lỗi của người sử dụng phương tiện thì họ phải tự chi phí sửa chữa, nếu do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp không đảm bảo chất lượng thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải sửa chữa hoặc cấp phương tiện khác thay thế.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội đang trực tiếp quản lý đối tượng có trách nhiệm giới thiệu quân nhân, công an nhân dân bị tai nạn lao động được trang cấp đi làm các phương tiện phù hợp với chức năng bị tổn thương và thanh toán tiền mua các phương tiện được trang cấp; tiền tàu xe đi lại để làm hoặc nhận các phương tiện trang cấp, tiền sửa chữa hoặc thay thế các phương tiện do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp không đảm bảo chất lượng.

4. Chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân bị tai nạn lao động khi xuất ngũ (nghỉ việc quy định cụ thể như sau):

Nếu đủ điều kiện hưu trí quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 27 thì vừa được hưởng trợ cấp tai nạn lao động vừa được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng;

Nếu không đủ điều kiện hưu trí hàng tháng, thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động và được hưởng trợ cấp xuất ngũ quy định tại Quyết định số 595/TTg ngày 15 tháng 12 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Quân nhân, công an nhân dân hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp quy định tại Điều 22 là người bệnh nghề nghiệp theo danh mục kèm theo Thông tư này.

 IV. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ

1. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu theo quy định tại Điều 23 và 24 là thời gian làm việc và đóng bảo hiểm liên tục ứng với thời gian, nếu làm việc và đóng bảo hiểm đứt quãng thì được cộng dồn.

2. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 23 tính để giảm tuổi nghỉ hưu như sau:

a. Đủ 15 năm làm các nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại có đóng bảo hiểm xã hội theo các mức tiền lương của nghề hoặc công việc đó, nếu đứt quãng thì được cộng dồn.

Đối với sĩ quan có đủ 15 làm các nghề hoặc công việc năng nhọc, độc hại mà hưởng lương và đóng bảo hiểm xã hội theo lương cấp hàm thì cũng thuộc diện tính giảm tuổi nghỉ hưu.

b. Đủ 15 năm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên và đóng bảo hiểm xã hội theo các mức tiền lương có tính cả phụ cấp khu vực, nếu đứt quãng thì được cộng dồn.

c. Có thời gian công tác đủ 10 năm ở miền Nam, ở Lào trước ngày 30-4-1975; ở Căm Pu Chia trước ngày 31-8-1989 hoặc làm nhiệm vụ Quốc tế (trừ thời gian đi học, đi theo các chế độ ngoại giao) quy định cụ thể như sau:

Có đủ 10 năm công tác ở một chiến trường hoặc làm nhiệm vụ Quốc tế;

Có thời gian công tác ở hai chiến trường hoặc làm nhiệm vụ Quốc tế cộng lại đủ 10 năm;

Có thời gian công tác ở ba chiến trường hoặc làm nhiệm vụ Quốc tế cộng lại đủ 10 năm.

Quân nhân, công an nhân dân có đủ 2 hoặc 3 trường hợp nêu trong các điểm a, b, c thì chỉ tính 1 trường hợp có lợi nhất để thực hiện giảm tuổi đời nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 23.

Quân nhân, công an nhân dân có thời gian công tác ở 2 hoặc 3 trường hợp nêu trong các điểm a, b, c trên nhưng không có trường hợp nào đủ thời gian theo quy định được giảm tuổi nghỉ hưu thì được cộng dồn cả ha hoặc ba trường hợp nếu đủ 15 năm cũng được tính giảm tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 23 (khi cộng dồn phải loại trừ các yếu tố tính trùng).

Ví dụ: Nam quân nhân 50 tuổi có 25 năm đóng bảo hiểm xã hội trong đó có những thời gian quy định tại khoản 2, Điều 23 như sau:

a. Từ tháng 3-1962 đến 3-1968 (6 năm) làm nghề nặng nhọc, độc hại.

b. Từ tháng 4-1968 đến tháng 4-1975 (7 năm) ở chiến trường miền Nam.

c. Từ tháng 5-1975 đến tháng 5-1980 (5 năm) ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7.

Cả ba trường hợp trên không có trường hợp nào đủ thời gian theo quy định được giảm tuổi nghỉ hưu nhưng quân nhân trên được cộng dồn cả 3 trường hợp (điểm a là 6 năm + điểm b là 7 năm + điểm c là 5 năm = 18 năm) để tính giảm tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 23.

3. Cách tính mức lương hưu hàng tháng quy định tại Điều 25 như sau:

a. Người nghỉ hưu theo quy định tại Điều 23:

Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm (12 tháng) đóng bảo hiểm xã hội tính thêm 2% tối đa bằng 75% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

b. Người nghỉ hưu hưởng lương hưu thấp hơn quy định tại Điều 24:

Người nghỉ hưu theo khoản 1 Điều 24 thì cách tính mức lương hàng tháng thực hiện như cách tính ở điểm a nói trên, nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi 55 đối với nam, 50 tuổi đối với nữ quy định tại khoản 1 Điều 23 giảm đi 2% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Nam quân nhân 50 tuổi có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội, bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu mức thấp hơn. Tỷ lệ lương hưu hàng tháng tính như sau:

Tính tỷ lệ mức lương hưu theo hướng dẫn tại điểm a:

15 năm tính bằng 45%

Từ năm thứ 16 đến năm thứ 28 tính thêm 26%;

Tổng cộng bằng 71%

+ Tính tỷ lệ lương hưu phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi 55:

55 tuổi - 50 tuổi = 5 tuổi

5 tuổi x 2% = 10%

Tỷ lệ lương hưu hàng tháng của quân nhân trên được hưởng:

71% - 10% = 61% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 24, thì tính mức lương hưu hàng tháng thực hiện như cách tính ở điểm a nói trên, nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi 50 đối với nam, 45 tuổi đối với nữ quy định tại khoản 2 Điều 23 giảm đi 2% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội;

Ví dụ: Nam quân nhân 42 tuổi có 26 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu mức thấp hơn. Tỷ lệ lương hưu hàng tháng tính như sau:

Tính tỷ lệ mức lương hưu theo hướng dẫn tại điểm a:

15 năm tính bằng 45%

Từ năm thứ 16 đến năm thứ 26 tính thêm 22%;

Tổng cộng bằng 67%

Tính tỷ lệ lương hưu phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi 50:

50 tuổi - 42 tuổi = 8 tuổi

8 tuổi x 2% = 16%

Tỷ lệ lương hưu hàng tháng của quân nhân trên được hưởng:

67% - 16% = 51% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Người nghỉ hưu theo khoản 3 Điều 24 thì cách tính mức lương hưu hàng tháng thực hiện như cách tính ở điểm a nói trên: Đủ 15 năm tính bằng 45% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, từ năm thứ 16 đến năm thứ 19 mỗi năm tính thêm 2%, tối đa không quá 53% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu hưởng mức lương hưu thấp hơn quy định tại khoản 1, 2 Điều 24 nếu có thời gian bảo hiểm xã hội hoặc thời gian công tác trước khi Điều lệ bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành coi như đã đóng bảo hiểm xã hội trước 16 tuổi, thì số năm công tác trước 16 tuổi được tính mỗi năm bằng 2% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để khấu trừ vào tổng số tỷ lệ % mức lương hưu phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi. Nhưng mức được trừ nhiều nhất cũng chỉ bằng tỷ lệ % mức lương hưu phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi.

Ví dụ: nam quân nhân vào phục vụ trong quân đội từ năm 14 tuổi, có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội trong đó có 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, đến khi đủ 46 tuổi do bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu mức thấp hơn. Tỷ lệ hương lương hàng tháng tính như sau:

Tính tỷ lệ lương hưu theo hướng dẫn tại điểm a:

15 năm tính bằng 45% Từ năm thứ 16 đến năm thứ 30 tính thêm 30% Tổng cộng bằng 75%

Tính tỷ lệ lương hưu phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi 50:

50 tuổi - 46 tuổi x 2% = 8%

Quân nhân trên có 2 năm phục vụ quân đội trước 16 tuổi bằng 4% được khấu từ vào tổng số tỷ lệ % phải giảm do nghỉ hưu trước tuổi:

8% - 4% = 4%

Lương hưu hàng tháng của quân nhân trên được hưởng 75% - 4% = 71% mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

4. Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 25 áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí hàng tháng quy định tại Điều 23, Điều 24 hoặc nghỉ chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng quy định tại Điều 27, nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm. Cách tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là từ năm thứ 31 trở đi, cứ mỗi năm (đủ 12 tháng) đóng bảo hiểm xã hội trợ cấp bằng một nửa tháng mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nhưng tối đa không quá 5 tháng.

Ví dụ: Một quân nhân đủ điều kiện nghỉ hưu có 42 năm đóng bảo hiểm xã hội, tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau: Từ năm thứ 31 đến năm thứ 42 có 12 năm đóng bảo hiểm. Vì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp bằng một nửa tháng mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội nên tính bằng 6 tháng nhưng quy định tối đa không quá 5 tháng. Do đó, quân nhân trên được trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bằng 5 tháng mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

5. Quân nhân, công an nhân dân chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng quy định tại Điều 27 như sau:

a. Người có đủ 20 năm, đóng bảo hiểm xã hội trở lên điều kiện bình thường thì nam chờ đến khi đủ tuổi 55, nữ chờ đến khi 50 tuổi.

b. Người có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong thời gian đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc độc hại; hoặc đủ 15 năm ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; hoặc có 10 năm ở các chiến trường, thì nam chờ đến khi đủ 50 tuổi, nữ chờ đến khi đủ 45 tuổi.

c. Nam có đủ 30 tuổi quân, nữ có đủ 25 tuổi quân thì nam chờ đến khi đủ 50 tuổi, nữ chờ đến khi đủ 45 tuổi.

d. Người chờ đủ tuổi đời để hưởng hưu trí hàng tháng phải có đơn tự nguyện xác nhận của thủ trưởng đơn vị và lập hồ sơ hưu trí như những người nghỉ hưu khác gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quản lý theo dõi và giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng khi đủ điều kiện về tuổi đời.

Trường hợp trong thời gian chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, nếu lại được tuyển dụng vào làm việc và đóng bảo hiểm xã hội ở các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì thời gian làm việc đóng bảo hiểm xã hội này được cộng với thời gian làm việc đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ chờ giải quyết hưu trí để tính hưởng lương hưu hàng tháng. Nếu trong thời gian chờ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 24, nếu chết thì gia đình được hưởng chế độ tử tuất quy định tại mục V của Điều lệ bảo hiểm xã hội.

6. Cách tính mức bình quân của tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính lương hưu hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định tại Điều 26 như sau:

a. Tính bình quân mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu theo công thức:


Mức bình quân của tiền

   

lương đóng góp

=

 

bảo hiểm xã hội

 

60 tháng

Tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu bao gồm: lương cấp hàm hoặc lương nhóm bậc, phụ cấp thâm niên tính theo tháng cuối cùng của bậc lương đó, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Ví dụ: Một đại tá Cục trưởng có 35 năm đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu tháng 12 năm 1998, diễn biến tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu là:

Từ 1-12-1993 đến 31-12-1995 là 25 tháng.

 

Lương Thượng tá hệ số:

5,90

Phụ cấp thâm niên:

32%

Phụ cấp chức vụ Cục phó hệ số:

0,7

- Từ 1-1-1996 đến 30-11-1998 là 35 tháng

Lương Đại tá hệ số:

6,5%

Phụ cấp thâm niên:

35%

Phụ cấp chức vụ Cục phó hệ số:

0,8

 

Cách tính mức bình quân của tiền lương để tính lương hưu như sau:

- Từ 1-12-1993 đến 31-12-1995:

Lương Thượng tá: 120.000 đ x 5,90

= 708.000 đồng

Phụ cấp thâm niên: 708.000 đ x 32%

= 226.560 đồng

 


 

Phụ cấp chức vụ: 120.000 đ x 0,7

= 84.000 đồng

Cộng

1.018.560 đồng

1.018.560 đồng x 25 tháng

= 25.464.000 đồng

- Từ 1-01-1996 đến 31-11-1998:

Lương Đại tá: 120.000 đ x 6,5

= 780.000 đồng

Phụ cấp thâm niên: 780.000 đ x 35%

= 273.000 đồng

 


 

Phụ cấp chức vụ: 120.000 đ x 0,8

= 96.000 đồng

Cộng

1.149.000 đồng

1.149.000 đồng x 35 tháng

= 40.215.000 đồng

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng là:

25.464.000 đồng + 40.215.000 đồng = 65.679.000 đồng

Mức bình quân của tiền lương tháng để tính lương hưu là:

65.679.000 đồng

 

 


= 1.094.650 đồng

60 tháng

 

Lương hưu hàng tháng của đồng chí Đại tá Cục trưởng là:

1.094.650 đồng x 75% = 820.987,5 đồng

b. Đối với người nghỉ hưu mà trong 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu, đóng bảo hiểm xã hội theo cả chế độ lương cũ và lương mới thì chuyển đổi lương cũ sang lương mới để tính bình quan như sau:

- Trước ngày 1-4-1993 lấy các mức lương đã hưởng theo quy định tại Nghị định số 235/HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) chuyển đổi sang các mức lương tương ứng kể cả phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ để tính;

- Từ ngày 1-4-1993 trở đi, lấy các mức lương (mức lương tính đủ) bao gồm cả phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 và Nghị định số 05/CP ngày 26-1-1994 của Chính phủ để tính.

Ví dụ 1:

Một thượng tá, Phó sư đoàn trưởng có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu tháng 4-1996, diến biến tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu là:

- Từ 31-3-1991 đến 31-3-1993 là 24 tháng

Lương Trung tá 513 đ chuyển đổi sang lương mới hệ số:

5,30

Phụ cấp thâm niên được tính:

27%

Phụ cấp chức vụ Trung đoàn trưởng hệ số:

0,50

- Từ 1-4-1993 đến 31-3-1996 là 36 tháng

Lương Thượng tá hệ số:

5,90

Phụ cấp thâm niên được tính:

30%

Phụ cấp chức vụ Phó sư đoàn trưởng hệ số:

0,60

Cách tính mức bình quân của tiền lương để tính lương hưu như sau:

- Từ 31-3-1991 đến 31-3-1993:

Lương Trung tá: 120.000 đ x 5,30

= 636.000 đồng

Phụ cấp thâm niên: 636.000 đ x 27%

= 171.720 đồng

 


 

Phụ cấp chức vụ: 120.000 đ x 0,50

= 60.000 đồng

Cộng

867.720 đồng

867.720 đồng x 24 tháng

= 20.825.280 đồng

- Từ 1-4-1993 đến 31-3-1996:

Lương Thượng tá: 120.000 đ x 5,90

= 708.000 đồng

Phụ cấp thâm niên: 708.000 đ x 30%

= 212.400 đồng

 


 

Phụ cấp chức vụ: 120.000 đ x 0,60

= 72.000 đồng

Cộng

992.400 đồng

992.400 đồng x 36 tháng

= 35.726.400 đồng

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng là: 20.825.280 đồng + 35.726.400 đồng = 56.551.680 đồng

Mức bình quân của tiền lương tháng để tính lương hưu là:

56.551.680 đồng

 

 


= 942.528 đồng

60 tháng

 

Lương hưu hàng tháng của đồng chí Thượng tá Phó sư đoàn trưởng là:

942.528 đồng x 75% = 706.896 đồng

Ví dụ 2:

Một quân nhân chuyên nghiệp cao cấp có 28 năm đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu tháng 11-1995, diễn biến tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu là:

- Từ 31-10-1990 đến 31-3-1993 là 29 tháng

 

Mức lương cũ 500 đ chuyển đổi sang mức lương mới thuộc nhóm I bậc 9 hệ số:

5,28

Phụ cấp thâm niên được tính:

26%

- Từ 1-4-1993 đến 1-11-1995 là 31 tháng

Mức lương thuộc nhóm I được nâng bậc 10 hệ số:

5,58

Phụ cấp thâm niên được tính:

28%

Cách tính mức bình quân của tiền lương để tính lương hưu như sau:

- Từ 31-10-1990 đến 31-3-1993:

Lương nhóm I bậc 9: 120.000 đ x 5,28

= 633.600 đồng

Phụ cấp thâm niên: 633.600 đ x 26%

= 164.736 đồng

 


 

Cộng

798.336 đồng

798.336 đồng x 29 tháng

= 23.151.744 đồng

- Từ 1-4-1993 đến 1-11-1995:

Lương nhóm I bậc 10: 120.000 đ x 5,58

= 669.600 đồng

 


 

Phụ cấp thâm niên: 669.600 đ x 28%

= 187.488 đồng

Cộng

857.088 đồng

857.088 đồng x 31 tháng

= 26.569.728 đồng

Tổng số tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng là:

23.151.744 đồng + 26.569.728 đồng = 49.721.472 đồng

Mức bình quân của tiền lương tháng để tính lương hưu là:

49.721.472 đồng

 

 


= 828.691,2 đồng

60 tháng

 

Lương hưu hàng tháng của quân nhân chuyên nghiệp cao cấp là:

828.691,2 đồng x 71% = 588.370,37 đồng

c. Đối với quân nhân, công an nhân dân trong 5 năm cuối trước khi nghỉ chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo một mức lương thì mức lương đó chính là mức bình quân để tính.

 V. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

1. Tiền lương tối thiếu để tính tiền mai táng quy định tại Điều 29 thực hiện như hướng dẫn tại điểm 1 mục C Thông tư này.

2. Thân nhân do quân nhân, công an nhân dân khi còn sống trực tiếp nuôi dưỡng quy định tại Điều 30 là người chung trong một hộ. Trường hợp tuy không ở chung trong một hộ, nhưng vẫn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng chính thì những thân nhân đó cũng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

3. Tiền tuất hàng tháng đối với con còn đi học được hưởng đến khi đủ 18 tuổi, quy định tại khoản 1 Điều 30 là con đang học ở các trường phổ thông, các trường, lớp đào tạo bậc Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc dạy nghề quốc lập, dân lập, tư thục.

4. Số lượng thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều 31 như sau:

Ngoài 4 thân nhân, nếu gia đình còn có thêm thân nhân đủ điều kiện hưởng tiền tuất hàng tháng mà bị tàn tật, ốm đau bệnh tật kinh niên hoặc kinh tế khó khăn dưới mức sống chung của nhân dân địa phương thì Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hồ sơ báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết.

5. Những thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hàng tháng nhưng có thu nhập ổn định bảo đảm mức sống tối thiểu (mức lương tối thiểu) thì không hưởng tiền tuất hàng tháng.

6. Tiền tuất một lần quy định tại Điều 32 được áp dụng cho gia đình của quân nhân, công an nhân dân chết mà không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hàng tháng.

7. Tiền lương bình quân trong 5 năm cuối trước khi chết của quân nhân, công an nhân dân để làm cơ sở tính mức trợ cấp một lần quy định tại Điều 33 thực hiện theo cách tính tại điểm 6 mục IV Thông tư này.

 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định để tính những khoản trợ cấp quy định tính theo lương tối thiểu. Mức hiện nay là 120.000 đồng quy định tại Nghị định số 25/CP ngày 23-5-1993 của Chính phủ.

2. Về hồ sơ thủ tục để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước cho đến khi có quy định mới.

3. Danh mục nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại hoặc đặc biệt nặng nhọc, đặc biệt độc hại do Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Y tế ban hành.

4. Đối với quân nhân, công an nhân dân đã xuất ngũ, (nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định tại Nghị định số 66/CP ngày 30-9-1993 của Chính phủ thì do cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú giải quyết như sau:

Người hưởng lương hưu hàng tháng được tính lại mức bình quân của tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lại mức lương hưu theo Thông tư này và được hưởng từ ngày 1-1-1995.

Người nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 66/CP từ 1-1-1995 nếu khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu tính theo quy định tại khoản 3 Điều 25 mà cao hơn khoản trợ cấp một lần đã hưởng theo Nghị định 66/CP thì được truy lĩnh phần chênh lệch này;

Những quân nhân, công an nhân dân xuất ngũ từ 1-1-1995, hưởng trợ cấp xuất ngũ theo Quyết định số 595/TTg ngày 15-12-1993 của Thủ tướng Chính phủ, nếu đủ điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 24, được tính hưởng theo chế độ hưu trí hàng tháng với mức lương hưu thấp hơn và phải hoàn trả số tiền trợ cấp xuất ngũ đã nhận;

Những quân nhân, công an nhân dân bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp làm suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 60% đã giải quyết hưởng trợ cấp một lần từ 1-7-1994 trở đi, được tính lại hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 15 và phải hoàn trả số tiền trợ cấp một lần đã nhận;

Quân nhân, công an nhân dân chết từ 01-01-1995 gia đình được trợ cấp tiền tuất theo mức quy định tại các Điều 29, 30, 31, 32, và 33. Những thân nhân của quân nhân, công an nhân dân chết trước 01-01-1995 đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, từ 01-01-1995 trở đi được điều chỉnh mức hưởng bằng 40% mức tiền lương tối thiểu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1995. Các quy định trước đây về bảo hiểm xã hội đối với quân nhân, công an nhân dân trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Liên Bộ xem xét giải quyết.

 DANH MỤC

BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
VỀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

(Theo quy định tại Thông tư số 08/TT-LB ngày 19-5-1976 và số 29/TT-LB
ngày 25-12-1991 của Liên Bộ Y tế - Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

1. Nhiễm độc chì và các hợp chất chì;

2. Nhiễm độc benzen và các đồng đẳng;

3. Nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất thuỷ ngân;

4. Bụi phổi do Silic;

5. Bụi phổi do Amiăng;

6. Nhiễm độc Mănggan và các hợp chất của Mănggan;

7. Nhiễm các tia phóng xạ và tia X;

8. Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn;

9. Loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, tràn tiếp xúc;

10. Bệnh xạm da;

11. Bệnh rung chuyển nghề nghiệp;

12. Bệnh bụi phổi bông;

13. Bệnh lao nghề nghiệp;

14. Bệnh viêm gan do virus nghề nghiệp;

15. Bệnh do leptospira nghề nghiệp;

16. Bệnh nhiễm độc do TNT (Trinitololucne).

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Quốc phòng
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Nội vụ
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Lê Duy Đồng

Nguyễn Trọng Xuyên

Nguyễn Tấn Dũng

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng