Thông tư liên tịch 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 15/05/2016
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ CÔNG AN
Số: 14/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2013

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện khoản 2 điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ về việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang

____________

 

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung).

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung về việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung về việc thông báo với cơ quan lao động về biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (sau đây gọi chung là đơn vị) thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

2. Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có sử dụng lao động theo hình thức hợp đồng lao động, các cơ quan và các cá nhân có liên quan.

Điều 2. Việc thông báo với cơ quan lao động khi có biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung

1. Các trường hợp sau đây được coi là biến động lao động trong đơn vị:

a) Tăng lao động;

b) Giảm lao động;

c) Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an báo cáo về số lao động tăng, số lao động giảm, lý do tăng, lý do giảm; số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp tình hình biến động lao động của các đơn vị và định kỳ sáu tháng (trước ngày 15 tháng 7), định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 01 của năm sau) thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tình hình biến động lao động theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nếu giảm hoặc có kế hoạch giảm từ 100 lao động trở lên phải báo cáo ngay với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng lao động trong các đơn vị và thông báo với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) về tổng số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013 theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nêu trên.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn các đơn vị báo cáo, tổng hợp kết quả tình hình biến động lao động theo quy định tại Thông tư này và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

2. Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân giúp Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn các đơn vị báo cáo, tổng hợp kết quả tình hình biến động lao động theo quy định tại Thông tư này và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

3. Cục Việc làm giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp tình hình biến động lao động làm việc theo hình thức hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thông báo theo quy định tại Thông tư này và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh có liên quan.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an để kịp thời xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Quốc phòng
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Công an
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Nguyễn Thanh Hòa

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

Trung tướng Bùi Quang Bền

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng