Thông tư liên tịch 11/TT-LB

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/1997
BỘ NGOẠI GIAO-BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH
Số: 11/TT-LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1997

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - NGOẠI GIAO - QUỐC PHÒNG

Hướng dẫn bổ sung thông tư số 71/TT-LB ngày 5/2/1991

và Thông tư số 29/TT-LB ngày 6/4/1995 của Liên bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội Vụ

 

Thực hiện Điều 9 Nghị định số 389/TTg và Điều 4 Nghị định số 390/TTg ngày 27/10/1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định thu lệ phí cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam và cấp thị thực cho người nước ngoài, ngày 05/12/1991 liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ đã ban hành Thông tư số 71/TT-LB "Quy định việc thu tiền lệ phí cấp hộ chiếu, các loại giấy tờ chứng nhận cho người nước ngoài và công dân Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú" và Thông tư số 29 TT/LB ngày 6/4/1995 "Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 71 TT/LB". Trong quá trình thực hiện việc thu lệ phí thị thực cho các đoàn đi du lịch bằng tàu biển chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Căn cứ ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4491/KTTH ngày 10/9/1996 của Chính phủ và đề nghị của Tổng cục Du lịch tại Công văn số 135/TCDL ngày 03/02/1997, Liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Quốc phòng hướng dẫn bổ sung mức thu lệ phí thị thực quy định tại điểm 1, phần III Thông tư số 71 TT/LB ngày 05/12/1991 và Thông tư số 29 TT/LB ngày 6/4/1995 của Liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ như sau: "Lệ phí thị thực đối với riêng khách du lịch bằng tàu biển của hãng tàu STAR CRUISE lên bờ thăm quan Phú Quốc, Hòn Chông trong ngày theo đoàn và không nghỉ qua đêm là 10 USD/thị thực".

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các quy định khác không nêu trong Thông tư này vẫn thi hành theo Thông tư Liên Bộ số 71 TT/LB ngày 05/12/1991 và Thông tư Liên Bộ số 29 TT/LB của Liên Bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Quốc phòng
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Nguyễn Dy Niên

Trần Hanh

Tào Hữu Phùng

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng