Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT/BLĐTBXH-BQP-BNV

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2007
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ NỘI VỤ
Số: 07/2007/TTLT/BLĐTBXH-BQP-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh

ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn

_____________________

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ  Nội vụ hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

Người bị ốm đau, tai nạn trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn mà bị chết, bị thương được xác nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh quy định tại Khoản 5 Điều 3, Khoản 6 Điều 11 và Khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ.

II. ĐỊA BÀN ÁP DỤNG

Địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (theo Phụ lục đính kèm) và đồn Biên phòng quy định tại Thông tư Liên tịch số 2076/1998/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 08/07/1998 và Thông tư Liên tịch số 35/2004/TTLT- BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 24/03/2004 của Liên Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính được áp dụng xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Quốc phòng
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Nội vụ
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Bùi Hồng Lĩnh

Nguyễn Văn Được

Trần Văn Tuấn

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng