Thông tư 96/2015/TT-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/10/2015
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 96/2015/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2015

THÔNG TƯ

Ban hành Chư­­­­ơng trình

đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="161" />

 

 

 

 

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

          Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chư­­­­ơng trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2015 và bãi bỏ Quyết định số 860/QĐ-BQP ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình chi tiết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng