Thông tư 71/2021/TT-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2021
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 71/2021/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG TƯ

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

 
  1/01/clip_image001.gif" width="218" />

 

 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0" target="_blank">164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng thuộc thẩm quyền ban hành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Thượng tướng Võ Minh Lương

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng