Thông tư 39/2014/TT-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2014
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 39/2014/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 2014

THÔNG TƯ

Ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh

cho người học trong trường của cơ quan nhà nước,

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

____________________

 

Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm:

1. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ đào tạo nghiên cứu sinh, cao học;

2. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ cử nhân;

3. Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh hệ trung cấp.

Chương trình khung quy định tại Thông tư này không áp dụng cho người học là học sinh, sinh viên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2014. Căn cứ Chương trình khung tại Thông tư này và quy định của cơ quan có thẩm quyền, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa, biên soạn, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giáo trình môn học.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng