Thông tư 30/2012/TT-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2015
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 30/2012/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2012

THÔNG TƯ

Quy định mẫu Chứng nhận tốt nghiệp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định mẫu Chứng nhận tốt nghiệp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Điều 1. Quy định mẫu Chứng nhận tốt nghiệp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. (Kèm theo phụ lục cách ghi nội dung trên chứng nhận).

Chứng nhận tốt nghiệp gồm 4 (bốn) trang, mỗi trang có kích thước 21 cm x 14,5 cm.

Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ nâu; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng chanh, hoa văn viền màu vàng cam, chữ chứng nhận bằng tiếng Việt màu đỏ, các chữ khác màu đen; hình mặt trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Khuê Văn Các in chìm chính giữa trang 3, hình Quốc huy in nổi giữa 1/3 phía trên trang 2.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2012.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng