Thông tư 139/2011/TT-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2011
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 139/2011/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2011

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ

15 năm phục vụ trong quân đội, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP

ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

_________________________

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong quân đội, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2003/QĐ-BQP ngày 07 tháng 4 năm 2003 của Bộ Quốc phòng

1. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Khi phục viên về địa phương, sĩ quan phục viên đăng ký với Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ban chỉ huy quân sự huyện). Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, Ban chỉ huy quân sự huyện có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu cho sĩ quan phục viên đến bệnh viện quân đội theo tuyến để làm thủ tục đăng ký tuyến khám bệnh, chữa bệnh lần đầu”.

2. Bãi bỏ khoản 3 Điều 7; bố cục lại khoản 4, khoản 5 Điều 7 thành khoản 3 và khoản 4 tương ứng.

3. Khoản 2 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Sổ khám bệnh, chữa bệnh in theo Mẫu số 01/2011/KB-SQPV ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể như sau:

a) Sổ in khổ A5, gồm 34 trang (cả bìa). b) Quy định in các trang bìa:

Trang bìa 1: In tên Sổ khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên;

Trang bìa 34: In quy định sử dụng sổ khám bệnh, chữa bệnh của sĩ quan phục viên.

c) Quy định in các trang ruột (từ trang 3 đến trang 32) Trang 3: In phần sơ yếu lý lịch;

Từ trang 4 đến trang 32 in số thứ tự trang kẻ cột để bệnh viện ghi khi sĩ quan phục viên khám bệnh, chữa bệnh.

d) Sổ khám bệnh, chữa bệnh khi cấp cho sĩ quan phục viên được đóng dấu của bệnh viện tại phần giáp lai giữa các trang”.

4. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 16. Quản lý và sử dụng sổ khám bệnh, chữa bệnh

“1. Sổ khám bệnh, chữa bệnh do bệnh viện quân đội thuộc tuyến in, cấp cho sĩ quan phục viên, có thu tiền theo giá gốc tại thời điểm in sổ.

2. Sổ khám bệnh, chữa bệnh sử dụng cho nhiều lần khám bệnh; khi sổ hết chỗ để ghi hoặc làm mất, hỏng, sĩ quan phục viên được bệnh viện nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh cấp sổ mới.

3. Giữa các lần khám bệnh, chữa bệnh sĩ quan phục viên có trách nhiệm quản lý, tránh làm mất, hỏng sổ khám bệnh, chữa bệnh”.

5. Điểm d khoản 1 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“d) Cấp giấy giới thiệu để sĩ quan phục viên đi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh lần đầu tại các bệnh viện quân đội theo tuyến quy định và chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc giới thiệu đó”.

6. Bãi bỏ điểm b khoản 2, Điều 18 và chỉnh lại bố cục khoản này như sau:

“Ban chỉ huy quân sự xã có trách nhiệm quản lý tình hình sỹ quan phục viên trong phạm vi phụ trách”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Cơ quan quân sự các địa phương, các bệnh viện quân đội và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách) để xem xét giải quyết./.

Bộ trưởng - Đại tướng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng