Thông tư 13/2014/TT-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2014
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 13/2014/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ, Ô TÔ QUÂN SỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu t chức của Bộ Quc phòng;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch i xe mô tô, ô tô quân sự và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, t chức có liên quan.

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự tại các cơ sở đào tạo lái xe trong Quân đội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô quân sự.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở đào tạo lái xe quân sự là các cơ quan, đơn vị có đủ các điều kiện chuyên môn nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, có chức năng đào tạo lái xe mô tô, ô tô quân sự.

2. Sát hạch lái xe là việc kiểm tra, đánh giá năng lực, điều kiện để cấp giấy phép lái xe, thực hiện sau khi thí sinh đã được cấp chứng chỉ nghề và hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định.

Điều 4. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự

1. Cục Xe - Máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật là cơ quan giúp Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự trong toàn quân.

2. Cơ quan xe - máy các đơn vị có cơ sở đào tạo lái xe chịu sự chỉ đạo của Cục Xe - Máy về công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự.

3. Cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ sở đào tạo lái xe quân sự.

4. Cơ sở đào tạo lái xe quân sự.

5. Hội đồng sát hạch lái xe quân sự.

6. Tổ kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự.

7. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch lái xe, kim tra, giám sát vđào tạo, sát hạch lái xe quân sự.

Điều 5. Nguyên tắc kiểm tra giám sát

1. Cục Xe - Máy là cơ quan chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch lái xe quân sự trong toàn quân.

2. Cơ quan xe - máy các đơn vị có cơ sở đào tạo lái xe quân sự, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở đào tạo lái xe thuộc đơn vị mình và tham gia kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Cục Xe - Máy.

3. Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động độc lập với Hội đồng sát hạch, không can thiệp vào kế hoạch sát hạch. Khi phát hiện sai phạm, có trách nhiệm đề nghị Hội đng sát hạch và cp có thm quyn xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 6. Nội dung kiểm tra

1. Kim tra việc thực hiện nội dung, chương trình, thời gian đào tạo.

2. Kiểm tra công tác bảo đảm cơ sở vật chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe và số lượng, tiêu chuẩn giáo viên, xe tập lái, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo lái xe được giao.

3. Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định hiện hành.

Điều 7. Nội dung giám sát

1. Giám sát việc thực hiện quy trình, nội dung sát hạch lái xe theo quy định.

2. Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng sát hạch, thư ký, giám khảo; giám sát các điều kiện đđảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện sát hạch của Hội đồng sát hạch được công khai, khách quan, minh bạch trong quá trình sát hạch.

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng có cơ sở đào tạo lái xe quân sự

1. Chỉ đạo cơ sở đào tạo lái xe thuộc quyền thực hiện các quy định của pháp luật vcông tác đào tạo, sát hạch lái xe trong Quân đội.

2. Chỉ đạo, tổ chức việc kiểm tra, giám sát cơ sở đào tạo lái xe thuộc quyền và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

3. Chịu trách nhiệm quản lý về tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo lái xe thuộc quyn theo quy định hiện hành.

Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan xe - máy có cơ sở đào tạo lái xe quân sự

1. Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát cơ sở đào tạo lái xe cùng cp vnghiệp vụ quản lý xe - máy và các nội dung quy định vđào tạo, sát hạch lái xe trong Quân đội.

2. Tham gia các đợt kiểm tra, giám sát cơ sở đào tạo lái xe theo kế hoạch hoặc đột xuất của cấp trên.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ s đào tạo lái xe quân sự

1. Tổ chức đào tạo lái xe đúng chương trình, nội dung thời gian quy định.

2. Tổ chức kiểm tra các môn học, kiểm tra giai đoạn, thi cấp chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp cho người học lái xe; thực hiện các báo cáo về đào tạo lái xe, đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức sát hạch lái xe theo quy định.

3. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định hiện hành.

4. Bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe. Bảo đảm đủ số lượng, tiêu chun giáo viên, xe tập lái các hạng, đáp ứng yêu cu nhiệm vụ đào tạo lái xe được giao.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát về công tác đào tạo, sát hạch lái xe của cơ quan chức năng theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Hội đồng sát hạch

1. Tổ chức thực hiện kỳ sát hạch lái xe theo quy định, tạo điều kiện đ tgiám sát thực hiện nhiệm vụ theo chức trách.

2. Chịu trách nhiệm về vi phạm của các thành viên Hội đồng sát hạch, thư ký, giám khảo tại kỳ sát hạch.

3. Xử lý kịp thời vi phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân tại kỳ sát hạch theo thm quyn hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền đxử lý theo quy đnh.

Điều 12. Trách nhiệm của Tổ kiểm tra, giám sát

1. Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo lái xe; công tác đảm bảo cho đào tạo; chấp hành các quy định, chế độ trong đào tạo và xử lý các vi phạm của cơ sở đào tạo theo quy định.

2. Giám sát Hội đồng sát hạch, thư ký, giám khảo thực hiện quy trình, nội dung sát hạch lái xe theo quy định. Giám sát các điều kiện đđảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện sát hạch của Hội đồng sát hạch được công khai, khách quan, minh bạch trong quá trình sát hạch.

Điều 13. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng sát hạch

1. Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Xe - Máy và trước pháp luật về tổ chức thực hiện nội dung, quy trình sát hạch lái xe theo quy định.

2. Họp Hội đồng, Tổ kiểm tra, giám sát phổ biến kế hoạch và những quy định trong sát hạch.

3. Tổ chức thực hiện kỳ sát hạch theo quy định; xử lý theo thẩm quyền các trường hợp phát sinh trong quá trình sát hạch.

4. Có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời các hành vi tiêu cực, vi phạm nội dung, quy trình sát hạch.

5. Phân công nhiệm vụ của Hội đồng, tạo điều kiện cho các hoạt động giám sát của Tổ kiểm tra, giám sát tại kỳ sát hạch.

6. Chịu trách nhiệm về vi phạm của các thành viên Hội đồng, thư ký, giám khảo trong kỳ thi sát hạch.

Điều 14. Trách nhiệm của Thư ký hội đồng sát hạch

1. Thực hiện nghiêm quy định sát hạch; giúp Chủ tịch Hội đồng lập các biên bản, hồ sơ tài liệu có liên quan đến kỳ sát hạch.

2. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về tính chính xác của các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến kỳ sát hạch.

3. Kiểm tra, tiếp nhận, quản lý hồ sơ, tài liệu của kỳ sát hạch, gửi lưu trữ theo quy định.

Điều 15. Trách nhim của Giám khảo

1. Chấp hành nghiêm quy định sát hạch, đánh giá kết qukhách quan trung thực. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Kiểm tra các điều kiện cần thiết để thực hiện kỳ thi sát hạch theo nhiệm vụ được phân công.

Điều 16. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát và cán bộ kiểm tra, giám sát

1. Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát:

a) Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Xe - Máy và trước pháp luật về công tác kiểm tra, giám sát đào tạo, sát hạch lái xe quân sự trong Quân đội.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình và các quy định trong đào tạo tại cơ sở đào tạo lái xe quân sự; giám sát Hội đồng sát hạch lái xe theo chức trách, để kỳ sát hạch được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy trình theo quy định.

c) Phân công, đôn đốc cán bộ kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ.

2. Cán bộ kiểm tra, giám sát:

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát. Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ giám sát và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 17. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ sở đào tạo lái xe.

2. Chấp hành và đảm bảo đủ điều kiện phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hoặc đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 18. Trách nhiệm của Giáo viên dạy lái xe

1. Giáo viên dạy lái xe chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ sở đào tạo lái xe và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công giảng dạy.

2. Phải có đủ giáo án khi lên lớp; cập nhật đầy đủ các sổ sách quản lý; thực hiện giảng dạy đủ số giờ được phân công theo đúng tiến độ, kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình, giáo trình quy định; tổ chức kim tra định kỳ, tham gia tổ chức kiểm tra thi hết môn theo đúng quy định.

3. Phải mang theo đầy đủ giấy tờ quy định, bảo đảm đy đủ điu kiện của xe tập lái khi lưu hành; bảo đảm an toàn trong quá trình học thực hành lái xe của học viên.

Điều 19. Xử lý vi phạm vi cơ sở đào tạo lái xe quân sự

Nếu cơ sở đào tạo lái xe vi phạm quy định tại Khoản 1, 2, 4 Điều 10 của Thông tư này thì sẽ bị tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo đcơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các cơ quan, đơn vị tchức và cá nhân có liên quan, vi phạm thì bị xem xét, xử lý kỷ luật theo Điu lệnh quản lý bộ đội Quân đội nhân dân Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Điều 20. Xử lý vi phạm đối vi cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về đào tạo, sát hạch lái xe quân sự.

Cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về đào tạo, sát hạch lái xe tùy theo đối tượng và mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của Điu lệnh qun lý bđội Quân đội nhân dân Việt Nam và các quy đnh của pháp luật.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2014.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo lái xe trong quân đội và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Xe - Máy chịu trách nhiệm hướng dn t chc thực hiện Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trương Quang Khánh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng