Thông tư 09/2021/TT-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2021
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 09/2021/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong Quân đội.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 24/2008/QĐ-BQP ngày 29 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư, sử dụng trang thiết bị đào tạo trong nhà trường quân đội.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong Quân đội và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Cục trưởng Cục Nhà trường chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và hiệu quả./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Thượng tướng Phan Văn Giang

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng