Thông tư 05/2021/TT-BVHTTDL

 • 08/08/2022
 • Hiệu lực: Còn hiệu lực
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2021
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Số: 05/2021/TT-BVHTTDL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2021/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia (sau đây gọi chung là đội tuyển quốc gia) từng môn thể thao được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao; trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia và đơn vị đào tạo, huấn luyện khác; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tập huấn, thi đấu thể thao của đội tuyển quốc gia.

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được mua sắm từ nguồn ngân sách hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nguồn kinh pht khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

Tiêu chuẩn trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được thực hiện theo quy định tại Điều 43 Luật Thể dục, thể thao.

Điều 5. Phân loại trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao bao gồm:

1. Trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao;

2. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao;

3. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từng môn thể thao.

Điều 6. Định mức cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

1. Định mức trang thiết bị tập thể lực chung cho vận động viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chung cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia các môn thể thao được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Định mức trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia từng môn thể thao được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Nguyên tắc, chế độ và thời gian cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao

1. Việc cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia phải căn cứ theo định mức quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên được cấp phát theo định mức quy định tại Phụ lục I, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này và được cấp phát mới khi trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao đó thuộc trường hợp được thanh lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

3. Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao có thời gian sử dụng dưới 01 (một) năm được cấp phát như sau:

a) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 01 (một) lần trong năm: cấp phát khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

b) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao được cấp phát 02 (hai) lần trong năm:

- Cấp phát lần thứ nhất khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao theo quyết định lần thứ nhất trong năm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;

- Cấp phát lần thứ hai khi vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao với tổng thời gian tập trung tập huấn trong năm từ 183 (một trăm tám mươi ba) ngày trở lên.

c) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong tháng được cấp phát hàng tháng cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao;

d) Trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao sử dụng và tiêu hao trong ngày được cấp phát hàng ngày cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được tập trung tập huấn, thi đấu thể thao.

Điều 8. Công tác xây dựng kế hoạch, lập dự toán

1. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch tập huấn, thi đấu thể thao được Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao phê duyệt, các đơn vị đào tạo, huấn luyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết về việc mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia tập trung tại đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục Thể dục thể thao phân bổ, giao dự toán chi mua sắm trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho các đơn vị đào tạo, huấn luyện theo quy định.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Trường hợp phát sinh những trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao chưa được quy định tại Thông tư này, các đơn vị đào tạo, huấn luyện quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc mua sắm, cấp phát trang thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng cân đối ngân sách hàng năm, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.

3. Thông tư số 04/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Lưu: VT, TCTDTT (20), Hg (350)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC I

ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP THỂ LỰC CHUNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA CÁC MÔN THỂ THAO
(Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên trang thiết bị

Đơn vị tính

Định mức trang thiết bị có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên

1

Bóng tập thể lực đa năng

Quả/20vđv

01

2

Dàn gánh tạ đa năng

Bộ/30vđv

01

3

Giàn tạ đa năng

Bộ/30vđv

01

4

Giàn tạ đôi từ 24kg đến 26kg

Bộ/30vđv

01

5

Giàn tạ đôi từ 4kg đến 22kg

Bộ/30vđv

01

6

Máy đạp đùi

Bộ/30vđv

01

7

Máy kéo đùi sau

Bộ/30vđv

01

8

Máy tập duỗi cơ đùi trước

Bộ/30vđv

01

9

Máy tập ép, mở đùi

Bộ/30vđv

01

10

Máy tập kéo xô, lưng

Bộ/30vđv

01

11

Máy đẩy vai

Bộ/30vđv

01

12

Máy tập bắp chuối

Bộ/30vđv

01

13

Máy tập đa năng bổ trợ nhiều nhóm cơ

Bộ/50vđv

01

14

Máy chạy

Bộ/50vđv

01

15

Ghế gập bụng

Bộ/30vđv

01

16

Ghế căng tập lưng

Bộ/30vđv

01

17

Ghế đẩy ngực dốc lên

Bộ/30vđv

01

18

Ghế đẩy ngực dốc xuống

Bộ/30vđv

01

19

Ghế đẩy ngực ngang

Bộ/30vđv

01

20

Khung nâng gối, đu xà

Bộ/30vđv

01

21

Tạ tay

Bộ/20vđv

01

22

Cân điện tử

Cái/50vđv

01

 

PHỤ LỤC II

ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHUNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA CÁC MÔN THỂ THAO
(Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

STT

Tên trang thiết bị

Đơn vị tính

Định mức trang thiết bị thời gian sử dụng dưới 01 năm

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

1

Giày tập thể lực

Đôi/vđv; Đôi/hlv

02

02

2

Tất

Đôi/vđv; Đôi/hlv

06

06

3

Quần áo gió 

Bộ/vđv; Bộ/hlv

01

01

4

 Khăn tắm

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

02

02

5

Túi đựng đồ

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

01

 

6

Còi 

Chiếc/hlv

01

01

7

Đồng hồ bấm giây

Chiếc/hlv

01

 

8

Mũ mềm 

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

01

01

 

PHỤ LỤC III

ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ TẬP HUẤN, THI ĐẤU THỂ THAO CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA TỪNG MÔN THỂ THAO
(Kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thời gian sử dụng dưới 01 nămThời gian sử dụng dưới 01 nămThời gian sử dụng dưới 01 nămThời gian sử dụng dưới 01 năm

Lần thứ hai

 

Cấp theo ngày, theo tháng

Môn Bắn cung

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Áo bắn

 

 

 

 

Giày tập luyện

 

01

 

 

Giày thi đấu

 

01

 

 

Tất tập luyện

 

02

 

 

Tất thi đấu

 

01

 

 

Bao tay cung 1 dây

 

02

 

 

Bao tên

 

 

 

 

Báng cung

 

 

 

 

Cánh cung

 

 

 

 

Dây cung

 

02

 

 

Kìm bắn cho cung 3 dây

 

01

 

 

Cần thăng bằng

 

 

 

 

Thước ngắm

 

 

 

 

Giá đỡ cung

 

 

 

 

Tên

 

03

 

 

Cánh tên

 

18

 

 

Chỉnh tên

 

 

 

 

Đầu tên

 

06

 

 

Đuôi tên

 

06

 

 

Lõi đuôi nhôm

 

12

 

 

Bia, giá đỡ bia

 

 

 

 

Giấy bia

 

50

 

 

Kính xem điểm trạm

 

 

 

 

Môn Bắn súng

 

 

 

 

Súng ngắn hơi

 

 

 

 

Súng trường hơi

 

 

 

 

Súng ngắn ổ quay

 

 

 

 

Súng ngắn bắn đạn nổ

 

 

 

 

Súng trường bắn đạn nổ

 

 

 

 

Súng bắn đĩa bay (street)

 

 

 

 

Súng bắn đĩa bay (trap)

 

 

 

 

Súng bắn đĩa bay (double trap)

 

 

 

 

Hòm đạn

 

01

 

 

Hòm súng

 

01

 

 

Bình nén hơi

 

 

 

 

Đồng hồ đo áp suất buồng hơi

 

 

 

 

Mặt bia điện tử

 

02

 

 

Máy hỗ trợ tập luyện scatt

 

 

 

 

Máy đo gia tốc hơi

 

 

 

 

Máy nén hơi

 

 

 

 

Giày tập luyện

 

02

 

 

Giày thi đấu

 

02

 

 

Quần áo bắn

 

01

 

 

Quần áo lót

 

02

 

 

Găng tay bắn

 

01

 

 

Bao cát

 

01

 

 

Bia giấy

 

 

 

200

Chân bắn đứng

 

01

 

 

Đạn

 

 

 

400

Đĩa bắn

 

 

 

400

Dây bắn

 

01

 

 

Dây lưng

 

01

 

 

Giấy bia điện tử

 

 

 

01

Kính bắn

 

01

 

 

Mũ bắn

 

01

 

 

Nút tai

 

05

 

 

Ống kính xem điểm trạm

 

 

 

 

Van nạp bình hơi

 

01

 

 

Túi đựng trang bị

 

01

 

 

Gioăng thay thế súng trường

 

 

 

 

Lò xo buồng áp lực hơi súng trường

 

 

 

 

Lò xo kim hỏa súng trường hơi

 

 

 

 

Gioăng thay thế súng ngắn

 

 

 

 

Lò xo buồng áp lực hơi súng ngắn hơi

 

 

 

 

Lò xo kim hỏa súng ngắn hơi

 

 

 

 

Van buồng áp lực hơi súng ngắn

 

 

 

 

Lò xo kim hỏa súng trường thể thao

 

 

 

 

Cân cò

 

 

 

 

Giá để súng môn bắn đĩa bay

 

 

 

 

Máy bắn đĩa skeet

 

 

 

 

Máy bắn đĩa trap

 

 

 

 

Thùng đựng catut

 

 

 

 

Bộ điều khiển trường bắn đĩa bay

 

 

 

 

Hạt thông nòng súng

 

01

 

 

Máy chấm điểm bia giấy

 

 

 

 

Bộ dưỡng chấm điểm chạm bia giấy

 

 

 

 

Đồng hồ báo giờ điện tử

 

 

 

 

Bảng bia điện tử

 

 

 

 

Loa bắt âm thanh trường bắn đĩa bay

 

 

 

 

Bảng điểm điện tử trường bắn đĩa bay

 

 

 

 

Bảng điểm lật

 

 

 

 

Hệ thống bia điện tử trường bắn 50m và trường bắn 10m

 

 

 

 

Hệ thống bia điện tử trường bắn 25m

 

 

 

 

Hệ thống bia điện tử trường bắn di động

 

 

 

 

Máy điều khiển trường bắn di động

 

 

 

 

Đầu ngắm, máy ngắm, đuôi bảng phụ

 

01

 

 

Trang bị chuyên dụng sửa chữa súng

 

01

 

 

Môn Bi sắt

 

 

 

 

Bảng điểm điện tử

 

 

 

 

Bộ thi kỹ thuật

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

01

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Giày tập luyện

 

 

 

 

Giày thi đấu

 

 

 

 

Bi đích

 

05

 

 

Bi tập luyện

 

 

 

 

Bi thi đấu

 

 

 

 

Khăn lau bi

 

01

 

 

Mũ rộng vành

 

01

 

 

Thước đo

 

 

 

 

Môn Billiard - Snooker

 

 

 

 

Bàn carom

 

 

 

 

Bàn pool

 

 

 

 

Bàn snooker

 

 

 

 

Bảng điểm điện tử

 

 

 

 

Bi carom

 

 

 

 

Bi english

 

 

 

 

Bi pool

 

 

 

 

Bi snooker

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

01

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Giày tập luyện

 

 

 

 

Giày thi đấu

 

 

 

 

Cơ carom

 

 

 

 

Cơ pool

 

 

 

 

Cơ snooker

 

 

 

 

Đầu cơ

 

01

 

 

Găng tay

 

02

 

 

 

02

 

 

Vải bàn carom

 

04

 

 

Vải bàn pool

 

06

 

 

Vải bàn snooker

 

04

 

 

Môn Bóng bàn

 

 

 

 

Bàn bóng bàn

 

 

 

 

Đồng hồ timeout

 

 

 

 

Máy bắn bóng

 

 

 

 

Máy đo vợt

 

 

 

 

Máy nhặt bóng

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Giày tập luyện

 

01

 

 

Giày thi đấu

 

01

 

 

Bảo vệ cổ chân

 

01

 

 

Bảo vệ cổ tay

 

01

 

 

Bảo vệ gối

 

01

 

 

Bóng tập

 

40

 

 

Cốt

 

 

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Keo

 

02

 

 

Mặt vợt

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Môn Bóng chuyền bãi biển

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Băng gối

 

02

 

 

Bóng tập luyện

 

02

 

 

Dây kéo đàn hồi tập tay

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Kem chống nắng

 

10

 

 

Kính

 

01

 

 

Mũ mềm

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Xe đựng bóng

 

 

 

 

Môn Bóng chuyền trong nhà

 

 

 

 

Giày tập luyện

 

02

 

 

Giày thi đấu

 

02

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Băng gối

 

02

 

 

Băng sơ mi

 

02

 

 

Bóng tập

 

02

 

 

Dây kéo đàn hồi tập tay

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Mũ mềm

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

01

 

 

Xe đựng bóng

 

 

 

 

Môn Bóng đá 11 người

 

 

 

 

Bảng chiến thuật cá nhân

 

 

 

 

Giầy tập luyện

 

01

 

 

Giầy thi đấu

 

01

 

 

Quần áo tập luyện

 

04

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Áo chiến thuật

 

02

 

 

Áo gió chống mưa

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Bịt đầu gối

 

 

 

 

Bịt ống quyển

 

04

 

 

Bộ cờ góc

 

 

 

 

Bóng tập luyện

 

04

 

 

Cột dẫn bóng

 

02

 

 

Cột mốc

 

02

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

 

02

 

 

Găng tay thủ môn cho vận động viên

 

04

 

 

Hình nộm đá phạt

 

 

 

 

Tất tập luyện

 

04

 

 

Túi đựng bóng

 

02

 

 

Túi xách đựng đồ tập luyện

 

02

 

 

Môn Bóng đá bãi biển

 

 

 

 

Bóng đặc

 

 

 

 

Rào bật nhẩy

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

04

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Áo chiến thuật

 

02

 

 

Bóng tập luyện

 

04

 

 

Cột dẫn bóng

 

02

 

 

Cột mốc

 

02

 

 

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

 

02

 

 

Găng tay thủ môn cho vận động viên

 

04

 

 

Túi đựng bóng tập

 

02

 

 

Túi xách đựng đồ tập luyện

 

02

 

 

Môn Bóng đá futsal

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Bóng tạ từ 3kg đến 5kg

 

 

 

 

Bóng thăng bằng

 

 

 

 

Bóng yoga

 

 

 

 

Con lăn mát-xa

 

 

 

 

Đệm nhún lò xo

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Nấm chiến thuật

 

 

 

 

Thiết bị cảm biến nhịp tim

 

 

 

 

Áo chiến thuật

 

02

 

 

Quần áo tập luyện

 

04

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Giầy Futsal

 

01

 

 

Bịt ống quyển

 

04

 

 

Bóng

 

02

 

 

Cột dẫn bóng

 

02

 

 

Cột mốc

 

02

 

 

Cột rào cản

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

 

02

 

 

Găng tay thủ môn cho vận động viên

 

04

 

 

Tất dài tập luyện

 

04

 

 

Thảm yoga

 

 

 

 

Thang dây

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Túi đựng bóng tập

 

02

 

 

Túi xách đựng đồ tập luyện

 

02

 

 

Môn Bóng ném bãi biển

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Thang dây

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi tập tay

 

 

 

 

Cọc tiêu

 

 

 

 

Kính

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Áo chiến thuật

 

02

 

 

Bảo vệ gối

 

 

 

 

Bóng đặc

 

01

 

 

Bóng tập luyện

 

03

 

 

Bóng thi đấu

 

01

 

 

Mũ mềm chuyên môn

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Bảng chiến thuật

 

 

 

 

Hình nộm ném phạt

 

 

 

 

Bục bật ném

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Túi đựng đồ tập luyện

 

01

 

 

Môn Bóng ném trong nhà

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Thang dây

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi tập tay

 

 

 

 

Cọc tiêu

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Áo chiến thuật

 

02

 

 

Giày tập luyện

 

02

 

 

Giày thi đấu

 

01

 

 

Bảo vệ gối

 

 

 

 

Bóng đặc

 

01

 

 

Bóng tập luyện

 

03

 

 

Bóng thi đấu

 

01

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Keo

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Bảng chiến thuật

 

 

 

 

Hình nộm ném phạt

 

 

 

 

Bục bật ném

 

 

 

 

Túi đựng đồ tập luyện

 

01

 

 

Môn Bóng nước

 

 

 

 

Máy tập cơ tay môn bơi

 

 

 

 

Quần áo tập luyện cho vận động viên

 

04

 

 

Quần áo tập luyện cho huấn luyện viên

 

01

 

 

Quần áo thi đấu (bao gồm mũ đánh số từ

01 đến 13)

 

 

 

 

Áo choàng giữ nhiệt

 

 

 

 

Bóng

 

02

 

 

Chân vịt đôi

 

 

 

 

Bàn quạt

 

 

 

 

Dây cao su

 

 

 

 

Ván

 

 

 

 

Khăn tắm

 

02

 

 

Kính bơi

 

01

 

 

Thảm nghỉ

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Mũ tập luyện

 

 

 

 

Môn Bóng rổ

 

 

 

 

Cọc cây

 

 

 

 

Dây đàn hồi

 

 

 

 

Dây thừng

 

 

 

 

Nấm

 

 

 

 

Xe đựng bóng

 

 

 

 

Giày tập luyện chuyên môn

 

02

 

 

Giày thi đấu

 

01

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Áo chiến thuật

 

02

 

 

Thang dây

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Bảo vệ gối, tay

 

02

 

 

Bóng đặc

 

01

 

 

Bóng tập luyện

 

03

 

 

Bóng thi đấu

 

02

 

 

Đồng hồ 24 giây

 

 

 

 

Tất

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Cột rổ

 

 

 

 

Lưới rổ

 

 

 

 

Băng keo dán gôn

 

 

 

 

Thước dây kẻ sân

 

 

 

 

Bình xịt lạnh

 

 

 

 

Môn Bowling

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Găng tay thi đấu

 

 

 

 

Giày tập luyện

 

01

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi tập lưng

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Môn Boxing

 

 

 

 

Bao cát treo

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Bộ đồ ép cân

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi tập đấm

 

 

 

 

Đích đấm gắn tường

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Lampơ tay

 

 

 

 

Giày tập luyện

 

 

 

 

Giày thi đấu

 

01

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Mũ tập luyện

 

01

 

 

Mũ thi đấu

 

 

 

 

Băng đa quấn tay

 

01

 

 

Bảo vệ ngực

 

01

 

 

Bịt răng thi đấu

 

01

 

 

Găng chuyên môn tập luyện

 

01

 

 

Găng chuyên môn thi đấu

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Găng tập luyện đấm bao

 

01

 

 

Kuki

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Môn Bơi

 

 

 

 

Bộ tạ tay từ 4kg đến 8 kg

 

 

 

 

Máy tập phát triển cơ tay

 

 

 

 

Bộ bóng nhồi từ 4kg đến 5kg

 

 

 

 

Quần cản nước

 

 

 

 

Quần, áo bơi tập luyện

 

06

 

 

Quần, áo bơi thi đấu

 

 

 

 

Quần bó cơ

 

 

 

 

Áo bó cơ

 

 

 

 

Áo choàng giữ nhiệt

 

 

 

 

Kính bơi, mũ bơi thi đấu

 

02

 

 

Kính bơi, mũ bơi tập luyện

 

01

 

 

Kính bơi, mũ bơi tập luyện

 

02

 

 

Bàn quạt nửa bàn tay

 

01

 

 

Chân vịt đôi

 

01

 

 

Dây cao su

 

02

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Dây thừng

 

 

 

 

Khăn thấm nước

 

01

 

 

Bộ tạ miếng từ 4kg đến 8kg

 

 

 

 

Thảm nghỉ

 

01

 

 

Ván

 

01

 

 

Vòi hơi

 

 

 

 

Bàn quạt cả bàn tay

 

01

 

 

Thiết bị đo mạch

 

 

 

 

Ống lăn massage

 

 

 

 

Môn Bơi đường dài

 

 

 

 

Bộ tạ tay từ 4kg đến 8 kg

 

 

 

 

Bộ đàm chịu nước

 

 

 

 

Loa tay

 

 

 

 

Máy đo khoảng cách trên sông, hồ, biển

 

 

 

 

Thiết bị GPS giám sát

 

 

 

 

Vòi hơi

 

 

 

 

Xuồng máy huấn luyện và cứu hộ

 

 

 

 

Quần bơi tập luyện

 

04

 

 

Áo bơi tập luyện

 

04

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Áo choàng giữ nhiệt

 

 

 

 

Áo phao cứu hộ

 

 

 

 

Kính bơi, mũ bơi

 

02

 

 

Kính chống nắng

 

01

 

 

Bàn quạt

 

01

 

 

Bình đựng nước uống

 

 

 

 

Chân vịt đôi

 

01

 

 

Cọc tiêu

 

 

 

 

Dây cao su

 

02

 

 

Gậy tiếp thực phẩm

 

 

 

 

Giầy giữ nhiệt

 

01

 

 

Khăn thấm nước

 

01

 

 

Phao bơi đường dài

 

01

 

 

Thảm nghỉ

 

01

 

 

Ván

 

02

 

 

Môn Bơi Nghệ thuật

 

 

 

 

Bộ tạ tay từ 2kg đến 6 kg

 

 

 

 

Quần, áo bơi, khăn tắm

 

03

 

 

Quần, áo bơi, khăn tắm

 

01

 

 

Áo choàng giữ nhiệt

 

 

 

 

Kính bơi, mũ bơi

 

01

 

 

Nút tai, bàn quạt, kẹp mũi, ván

 

02

 

 

Thảm nghỉ

 

01

 

 

Áo bơi thiết kế dành cho thi đấu

 

02

 

 

Dây thun đàn hồi 1,5m/sợi

 

 

 

 

Bộ đàm điều khiển chịu nước kết nối với thiết bị tai nghe không dây dưới nước (gồm 8 chiếc tai nghe)

 

 

 

 

Môn Canoeing

 

 

 

 

Bộ tạ gồm cần tạ xoay, bánh tạ (từ 1kg đến 30kg)

 

 

 

 

Máy tập kỹ thuật canoe

 

 

 

 

Máy tập kỹ thuật kayak

 

 

 

 

Máy xà đơn xà kép

 

 

 

 

Thang gióng

 

 

 

 

Bao chèo canoe

 

 

 

 

Bao chèo kayak

 

 

 

 

Bộ đàm chịu nước

 

 

 

 

Bộ dây phao đường đua, định vị khoảng cách trong huấn luyện.

 

 

 

 

Bộ phụ kiện tháo lắp, cân chỉnh thuyền

 

 

 

 

Cân điện tử để cân chỉnh trọng lượng thuyền

 

 

 

 

Cầu lên xuống thuyền

 

 

 

 

Đồng hồ vệ tinh GPS (đo đường đua)

 

 

 

 

Giá 4 tầng để thuyền bốn

 

 

 

 

Giá 4 tầng để thuyền đôi

 

 

 

 

Giá 4 tầng để thuyền đơn

 

 

 

 

Loa tay

 

 

 

 

Mái chèo thuyền canoe

 

 

 

 

Mái chèo thuyền kayak

 

 

 

 

Máy đo nhịp tim

 

 

 

 

Thuyền canoe bốn (C4)

 

 

 

 

Thuyền canoe đôi (C2)

 

 

 

 

Thuyền canoe đơn (C1)

 

 

 

 

Thuyền kayak (K2)

 

 

 

 

Thuyền kayak (K4)

 

 

 

 

Thuyền kayak (K1)

 

 

 

 

Xe kút kít chở xuồng máy

 

 

 

 

Xuồng máy huấn luyện

 

 

 

 

Xuồng máy cứu hộ

 

 

 

 

Nhà thuyền di động đơn

 

 

 

 

Nhà thuyền di động đôi

 

 

 

 

Nhà thuyền di động bốn

 

 

 

 

Quần áo tập

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Bảo vệ gối

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Bịt cổ tay

 

01

 

 

Đai bảo vệ lưng

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Đệm quỳ gối

 

 

 

 

Kính chống nắng

 

01

 

 

Mũ mềm vành to

 

01

 

 

Quây chắn nước

 

 

 

 

Thảm cá nhân dùng cho thi đấu

 

 

 

 

Túi chườm đá chấn thương

 

 

 

 

Đồng hồ tần số

 

 

 

 

Môn Cầu lông

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Cột lưới và lưới

 

 

 

 

Máy bắn cầu

 

 

 

 

Vợt nặng tập cổ tay

 

 

 

 

Xe đựng cầu

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Áo tạ tập thể lực

 

 

 

 

Giầy

 

02

 

 

Băng cổ tay

 

02

 

 

Băng đầu gối

 

02

 

 

Bóng cao su

 

 

 

 

Con lăn thả lỏng

 

 

 

 

Dây cao su

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Túi vợt

 

02

 

 

Khăn

 

02

 

 

Tất tập luyện, thi đấu

 

02

 

 

Tất nâng cơ

 

 

 

 

Vợt

 

02

 

 

Cầu tập luyện

 

 

 

180

Cuốn cán vợt

 

12

 

 

Cước đan vợt

 

12

 

 

Môn Cầu mây

 

 

 

 

Rào bật nhẩy

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Cọc tiêu di chuyển

 

 

 

 

Giá treo tập cầu cố định

 

 

 

 

Xe đựng bóng

 

 

 

 

Bó gối

 

03

 

 

Bó gót

 

03

 

 

Giầy tập luyện

 

03

 

 

Giày thi đấu

 

01

 

 

Kính chống nắng (nội dung bãi biển)

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

03

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Cọc lưới tập luyện

 

 

 

 

Thảm tập luyện

 

 

 

 

Cầu tập luyện và thi đấu

 

 

 

 

Môn Cờ

 

 

 

 

Đồng hồ cờ

 

 

 

 

Máy tính

 

 

 

 

Phần mềm cờ

 

 

 

 

Bộ bàn cờ

 

01

 

 

Quân cờ

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Giày thi đấu

 

 

 

 

Bàn cờ treo tường

 

 

 

 

Môn Cử tạ

 

 

 

 

Giá gánh tạ

 

 

 

 

Hệ thống điện tử

 

 

 

 

Tạ tập luyện

 

 

 

 

Tạ thi đấu

 

 

 

 

Tạ khởi động thi đấu

 

 

 

 

Sàn tập luyện

 

 

 

 

Sàn thi đấu

 

 

 

 

Giàn tập bổ trợ động tác đẩy

 

 

 

 

Đồng hồ đếm ngược

 

 

 

 

Đèn báo hạ tạ chuyên môn

 

 

 

 

Băng tay

 

02

 

 

Bộ đồ ép cân

 

02

 

 

Bó gối

 

02

 

 

Đai da tập luyện

 

01

 

 

Đai da thi đấu

 

 

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Dây kéo

 

03

 

 

Giầy tập luyện

 

02

 

 

Giầy thi đấu

 

01

 

 

Bục gỗ tập bổ trợ

 

 

 

 

Bột xoa tay

 

05

 

 

Hộp đựng bột xoa tay

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Quần bó

 

03

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Ghế gỗ (có hộp để đồ cá nhân)

 

 

 

 

Bàn chải sắt

 

01

 

 

Quấn cổ tay

 

02

 

 

Bánh tạ 1 kg

 

 

 

 

Môn Đá cầu

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi tập đá

 

 

 

 

Giầy tập luyện

 

03

 

 

Giày thi đấu

 

03

 

 

Quần, áo tập luyện

 

03

 

 

Quần, áo thi đấu

 

03

 

 

Cầu

 

 

 

100

Túi chườm đá

 

 

 

 

Môn Đấu kiếm

 

 

 

 

Kiếm liễu

 

 

 

 

Áo bảo vệ ngực

 

 

 

 

Áo giáp trong 3/4

 

01

 

 

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

 

 

 

 

Bộ quần áo giáp vải

 

 

 

 

Dây điện cá nhân kiếm liễu tập luyện

 

04

 

 

Dây điện cá nhân kiếm liễu thi đấu

 

04

 

 

Dây điện đầu kiếm liễu

 

04

 

 

Găng tay dẫn

 

 

 

 

Găng tay kiếm liễu thi đấu

 

01

 

 

Găng tay tập luyện

 

02

 

 

Giáp điện kiếm liễu tập luyện

 

02

 

 

Giáp điện kiếm liễu thi đấu

 

01

 

 

Giáp huấn luyện

 

 

 

 

Giầy

 

02

 

 

Kiếm dẫn huấn luyện

 

 

 

 

Kiếm liễu điện tập luyện

 

12

 

 

Kiếm liễu điện thi đấu

 

08

 

 

Kiếm liễu tập luyện

 

18

 

 

Mặt nạ huấn luyện

 

 

 

 

Mặt nạ kiếm liễu tập luyện

 

01

 

 

Mặt nạ kiếm liễu thi đấu

 

01

 

 

Tất

 

03

 

 

Túi đựng kiếm có bánh xe

 

 

 

 

Kiếm ba cạnh

 

 

 

 

Áo bảo vệ ngực (nữ)

 

 

 

 

Áo giáp trong 3/4

 

01

 

 

Bộ quần áo giáp vải tập luyện

 

 

 

 

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

 

 

 

 

Dây điện cá nhân kiếm 3 cạnh tập luyện

 

04

 

 

Dây điện cá nhân kiếm 3 cạnh thi đấu

 

04

 

 

Găng tay dẫn

 

 

 

 

Găng tay kiếm ba cạnh tập luyện

 

02

 

 

Găng tay kiếm ba cạnh thi đấu

 

01

 

 

Giáp huấn luyện

 

 

 

 

Giầy

 

02

 

 

Kiếm ba cạnh điện thi đấu

 

08

 

 

Kiếm ba cạnh tập luyện

 

18

 

 

Kiếm dẫn huấn luyện viên

 

02

 

 

Kiếm điện tập luyện

 

25

 

 

Mặt nạ huấn luyện

 

 

 

 

Mặt nạ kiếm 3 cạnh tập luyện

 

01

 

 

Mặt nạ kiếm 3 cạnh thi đấu

 

01

 

 

Tất

 

03

 

 

Túi đựng kiếm có bánh xe

 

 

 

 

Kiếm chém

 

 

 

 

Áo bảo vệ ngực (nữ)

 

01

 

 

Áo giáp trong 3/4

 

01

 

 

Bộ quần áo giáp vải tập luyện

 

 

 

 

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

 

 

 

 

Dây điện cá nhân kiếm chém tập luyện

 

04

 

 

Dây điện cá nhân kiếm chém thi đấu

 

04

 

 

Dây điện đầu kiếm chém

 

06

 

 

Găng tay dẫn

 

 

 

 

Găng tay điện kiếm chém tập luyện

 

02

 

 

Găng tay điện kiếm chém thi đấu

 

01

 

 

Giáp điện kiếm chém tập luyện

 

02

 

 

Giáp điện kiếm chém thi đấu

 

01

 

 

Giáp huấn luyện

 

 

 

 

Giầy

 

02

 

 

Kiếm chém điện tập luyện

 

18

 

 

Kiếm chém điện thi đấu

 

08

 

 

Kiếm dẫn huấn luyện

 

02

 

 

Mặt nạ huấn luyện

 

 

 

 

Mặt nạ kiếm chém tập luyện

 

01

 

 

Mặt nạ kiếm chém thi đấu

 

01

 

 

Tất

 

03

 

 

Túi đựng kiếm có bánh xe

 

 

 

 

Môn Điền kinh

 

 

 

 

Bàn đạp

 

 

 

 

Bóng đặc

 

 

 

 

Bục bổ trợ kỹ thuật

 

 

 

 

Dây chão

 

 

 

 

Đạn phát lệnh

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Rào CNV

 

 

 

 

Rào chạy

 

 

 

 

Súng phát lệnh

 

 

 

 

Tạ bình vôi 5kg

 

 

 

 

Tạ bình vôi 7,5kg

 

 

 

 

Tạ bình vôi 10kg

 

 

 

 

Xe chuyển rào

 

 

 

 

Xe vận chuyển tạ lao đĩa

 

 

 

 

Xe vận chuyển tạ xích

 

 

 

 

Các nội dung cự ly ngắn, chạy vượt rào, nhảy xa - 3 bước

 

 

 

 

Đồng hồ (đo tốc độ cao)

 

 

 

 

Gậy tiếp sức

 

 

 

 

Tấm lưới thu cát

 

 

 

 

Ván dậm nhảy

 

 

 

 

Vật đánh dấu đà

 

 

 

 

Áo 3 lỗ, quần bó

 

01

 

 

Áo bludon (lông vũ, dài)

 

 

 

 

Bộ quần áo gió (trời mưa)

 

 

 

 

Dây chun (10m)

 

 

 

 

Giày đinh tập luyện

 

 

 

 

Giày đinh thi đấu

 

 

 

 

Giày khởi động

 

 

 

 

Giày mềm chuyên môn

 

01

 

 

Kính chống chói

 

 

 

 

Miếng đệm trải khởi động

 

 

 

 

Quần áo đông xuân dài tay

 

01

 

 

Quần áo ép cân

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Thước dây

 

 

 

 

Xẻng và trang cát

 

 

 

 

Các nội dung cự ly trung bình, dài và chướng ngại vật

 

 

 

 

Đồng hồ (Smart watch)

 

 

 

 

Máy đếm vòng (cầm tay)

 

 

 

 

Xe máy

 

 

 

 

Áo 3 lỗ, quần bó

 

01

 

 

Áo bludon (lông vũ, dài)

 

 

 

 

Bộ quần áo gió (trời mưa)

 

 

 

 

Dây chun (10m)

 

 

 

 

Dây nhảy 3m

 

 

 

 

Giày đinh tập luyện

 

 

 

 

Giày đinh thi đấu

 

 

 

 

Giày khởi động

 

 

 

 

Giày mềm chuyên môn

 

01

 

 

Kính chống chói

 

 

 

 

Miếng đệm trải khởi động

 

 

 

 

Quần áo đông xuân dài tay

 

01

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Các nội dung nhảy cao và nhảy sào

 

 

 

 

Cột đỡ xà ngang

 

 

 

 

Đệm và tấm phủ

 

 

 

 

Palet đặt đệm

 

 

 

 

Ván dậm nghiêng

 

 

 

 

Xà ngang

 

 

 

 

Áo 3 lỗ, quần bó

 

01

 

 

Áo bludon (lông vũ, dài)

 

 

 

 

Bộ quần áo gió (trời mưa)

 

 

 

 

Đai lưng an toàn

 

02

 

 

Dây chun (thay xà ngang)

 

 

 

 

Giày đinh tập luyện

 

01

 

 

Giày đinh thi đấu

 

01

 

 

Giày mềm chuyên môn

 

01

 

 

Kính chống chói

 

 

 

 

Miếng đệm trải khởi động

 

 

 

 

Quần áo đông xuân dài tay

 

01

 

 

Quần áo ép cân

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Thước đo chiều cao

 

 

 

 

Các nội dung phối hợp

 

 

 

 

Cột đỡ xà ngang

 

 

 

 

Đệm và tấm phủ

 

 

 

 

Bộ đĩa (từ 3 kg đến 7 kg)

 

 

 

 

Bộ lao (từ 400 gr đến 1.000gr)

 

 

 

 

Palet đặt đệm

 

 

 

 

Bộ tạ quả (từ 4 kg đến 7 kg)

 

 

 

 

Bộ tạ xích (từ 4 kg đến 7 kg)

 

 

 

 

Ván dậm nhảy

 

 

 

 

Xà ngang

 

 

 

 

Dây chun 10m

 

 

 

 

Dây chun (thay xà ngang)

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Đai lưng an toàn

 

 

 

 

Giày đẩy tạ - ném đĩa

 

 

 

 

Giày đinh

 

02

 

 

Giày khởi động

 

01

 

 

Kính chống chói

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Thước đo nhảy cao

 

 

 

 

Thước đo nhảy xa

 

 

 

 

Vật đánh dấu đà

 

 

 

 

Xẻng và trang cát

 

 

 

 

Môn Golf

 

 

 

 

Áo khởi động

 

02

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi tập lưng

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Giầy

 

01

 

 

 

01

 

 

Quần áo tập luyện

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Bóng

 

60

 

 

Môn Judo

 

 

 

 

Dây leo

 

 

 

 

Dây thừng tập tay

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Cột rào cản hình phễu

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Bộ đồ ép cân

 

 

 

 

Băng cơ co dãn

 

05

 

 

Băng keo

 

05

 

 

Băng gối

 

 

 

 

Nịt bụng

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Võ phục tập luyện

 

01

 

 

Võ phục thi đấu

 

01

 

 

Dây kéo đàn hồi tập vào đòn

 

 

 

 

Môn Jujitsu

 

 

 

 

Dây leo

 

 

 

 

Dây thừng tập tay

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Cột rào cản hình phễu

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi tập vào đòn

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Thang gióng

 

 

 

 

Áo ép cân

 

 

 

 

Băng cổ chân

 

 

 

 

Băng gối

 

 

 

 

Nịt bụng

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Võ phục tập luyện

 

01

 

 

Võ phục thi đấu

 

01

 

 

Đai tập luyện

 

01

 

 

Đai thi đấu

 

01

 

 

Bảo vệ cổ tay

 

01

 

 

Bảo vệ khủy tay

 

01

 

 

Bảo vệ vai

 

01

 

 

Bình nước uống

 

01

 

 

Quần áo thun khởi động

 

01

 

 

Môn Karate

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Cột rào cản hình phễu

 

 

 

 

Đích đá vuông

 

 

 

 

Đích đấm gắn tường

 

 

 

 

Thang dây

 

 

 

 

Trụ tập di động

 

 

 

 

Võ phục tập luyện

 

01

 

 

Võ phục thi đấu

 

01

 

 

Bộ đồ ép cân

 

 

 

 

Găng thi đấu

 

01

 

 

Găng tập luyện

 

01

 

 

Mũ tập luyện

 

01

 

 

Mũ thi đấu

 

01

 

 

Bao cát treo để đấm, đá

 

 

 

 

Bảo vệ chân và ổng quyển tập luyện

 

01

 

 

Bảo vệ chân và ổng quyển thi đấu

 

 

 

 

Bảo vệ gối

 

 

 

 

Bảo vệ thân thể (giáp) tập luyện

 

 

 

 

Bảo vệ thân thể (giáp) thi đấu

 

 

 

 

Bảo vệ ngực

 

01

 

 

Bảo vệ răng tập luyện

 

 

 

 

Bảo vệ răng thi đấu

 

 

 

 

Đai tập luyện(xanh, đỏ)

 

 

 

 

Đai thi đấu (xanh, đỏ)

 

 

 

 

Dây chun tập đấm, đá

 

 

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Kuki

 

 

 

 

Lam pơ to

 

02

 

 

Lam pơ nhỏ

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Vợt đá đôi

 

 

 

 

Vợt đá đơn

 

 

 

 

Môn Kickboxing

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Đích đấm gắn tường

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Áo thun khởi động

 

02

 

 

Quần áo ép cân

 

01

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Giày thi đấu

 

01

 

 

Găng chuyên môn tập luyện

 

01

 

 

Găng chuyên môn thi đấu

 

01

 

 

Găng tập luyện đấm bao

 

01

 

 

Băng đa quấn tay

 

01

 

 

Mũ kickboxing

 

01

 

 

Bao cát treo

 

 

 

 

Bảo vệ ngực

 

01

 

 

Bảo vệ ống quyển

 

01

 

 

Bịt răng thi đấu

 

01

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Kuki

 

01

 

 

Lampo

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Môn Kurash

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Cột rào cản hình phễu

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Dây thừng tập tay

 

 

 

 

Dây leo

 

 

 

 

Bộ đồ ép cân

 

 

 

 

Võ phục tập luyện

 

 

 

 

Võ phục thi đấu

 

 

 

 

Dây kéo đàn hồi tập vào đòn

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Băng cơ co dãn

 

05

 

 

Băng keo

 

05

 

 

Băng gối

 

 

 

 

Nịt bụng

 

 

 

 

Môn Khiêu vũ thể thao

 

 

 

 

Tạ chì tay

 

 

 

 

Tạ chì chân

 

 

 

 

Tạ chì lưng

 

 

 

 

Áo thun khởi động

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Tất liền quần thi đấu

 

 

 

 

Giầy tập

 

02

 

 

Giầy thi đấu

 

 

 

 

Bao chì bụng

 

 

 

 

Bao chì chân

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Dây thun vít thể lực

 

 

 

 

Đệm mỏng khởi động

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Đồ bôi nâu da

 

02

 

 

Bộ trang điểm

 

 

 

 

Gôm xịt tóc

 

01

 

 

Cào giầy chống trơn

 

01

 

 

Áo choàng giữ ấm

 

01

 

 

Bình nước cá nhân

 

01

 

 

Thang gióng

 

 

 

 

Gương soi gắn tường

 

 

 

 

Môn Lặn

 

 

 

 

Bình khí nén

 

 

 

 

Vòi hơi

 

 

 

 

Áo bơi tập

 

02

 

 

Áo bơi thi đấu

 

01

 

 

Áo bó cơ

 

 

 

 

Quần bơi tập

 

02

 

 

Quần bơi thi đấu

 

 

 

 

Quần bó cơ

 

 

 

 

Áo choàng giữ nhiệt

 

 

 

 

Mũ bơi

 

01

 

 

Bình đựng nước uống

 

 

 

 

Chân vịt bản lớn tập

 

01

 

 

Chân vịt bản lớn thi đấu

 

 

 

 

Chân vịt đôi tập

 

01

 

 

Chân vịt đôi thi đấu

 

 

 

 

Dây cao su

 

01

 

 

Khăn thấm nước

 

01

 

 

Kính bơi

 

01

 

 

Lót chân

 

03

 

 

Máy nén khí

 

 

 

 

Thảm cá nhân

 

 

 

 

Ván đập chân

 

 

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Ống lăn massage

 

 

 

 

Vòi bình khí nén

 

 

 

 

Môn Muay

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Hình nộm lật đật

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Áo giáp

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

01

 

 

Võ phục thi đấu

 

01

 

 

Bộ đồ ép cân

 

01

 

 

Giầy tập chuyên môn

 

01

 

 

Mũ bảo vệ

 

01

 

 

Bao cát treo

 

 

 

 

Bao đấm gắn tường

 

 

 

 

Bảo vệ cẳng chân

 

01

 

 

Bảo vệ cùi chỏ

 

01

 

 

Bảo vệ gối

 

01

 

 

Kuki

 

01

 

 

Bảo vệ mu bàn chân

 

01

 

 

Bảo vệ ngực

 

01

 

 

Bảo vệ răng

 

01

 

 

Dây kéo đàn hồi

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Đích đá vuông

 

 

 

 

Găng đấm muay

 

01

 

 

Giáp đỡ bụng

 

01

 

 

Lăm pơ nhỏ

 

01

 

 

Lăm pơ tay

 

01

 

 

Môn Nhảy cầu

 

 

 

 

Áo choàng giữ nhiệt

 

01

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

03

 

 

Giầy bật lưới

 

03

 

 

Khăn tắm

 

03

 

 

Kính bơi, mũ bơi

 

01

 

 

Thảm nghỉ

 

01

 

 

Bộ lưới bật

 

 

 

 

Băng keo kéo cơ

 

 

 

 

Môn Pencak Silat

 

 

 

 

Nội dung đối kháng (Tanding)

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Nấm chiến thuật cỡ lớn

 

 

 

 

Nấm chiến thuật cỡ nhỏ

 

 

 

 

Thang dây

 

 

 

 

Trụ đấm đá tự đứng

 

 

 

 

Áo giáp thi đấu da

 

15

 

 

Áo thun khởi động

 

01

 

 

Võ phục tập luyện

 

 

 

 

Võ phục thi đấu

 

 

 

 

Quần áo ép cân

 

01

 

 

Băng cổ chân, cổ tay

 

02

 

 

Bao đấm, đá da

 

06

 

 

Bảo hiểm đầu gối

 

02

 

 

Bảo hiểm ống chân, cổ chân

 

02

 

 

Bảo hiểm ống tay, cổ tay

 

02

 

 

Dây chun to

 

25

 

 

Dây kéo đàn hồi tập đá

 

 

 

 

Dây leo dạng bẹt

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Dây thừng

 

 

 

 

Dây vải to

 

25

 

 

Đích đá vuông

 

 

 

 

Đích đấm gắn tường

 

 

 

 

Gậy phản xạ

 

 

 

 

Giáp tập luyện

 

 

 

 

Giáp thi đấu

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Kuki

 

 

 

 

Lampo nhỏ

 

15

 

 

Lampo to

 

15

 

 

Lampo vợt

 

15

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Vợt đá đôi

 

 

 

 

Vợt đá đơn

 

 

 

 

Nội dung biểu diễn

 

 

 

 

Bục để dao

 

 

 

 

Quần áo tập luyện seni, mũ, xà rông

 

02

 

 

Quần áo tập thi đấu: mũ, xà rông, đai lưng

 

01

 

 

Dao dài

 

 

 

 

Dao găm

 

 

 

 

Dao seni

 

02

 

 

Dây thừng

 

 

 

 

Gậy dài

 

02

 

 

Liềm

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Bộ mỹ phẩm trang điểm

 

01

 

 

Môn Quần vợt

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Máy bắn bóng

 

 

 

 

Máy đo tốc độ

 

 

 

 

Xe đựng bóng

 

 

 

 

Vợt

 

 

 

 

Áo thun khởi động

 

05

 

 

Quần áo tập luyện

 

03

 

 

Quần áo thi đấu

 

03

 

 

Mũ mềm

 

04

 

 

Tất

 

04

 

 

Giày

 

02

 

 

Bịt cổ chân

 

04

 

 

Bịt cổ tay

 

04

 

 

Bịt gối

 

02

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Túi vợt

 

01

 

 

Bóng tennis

 

 

 

20

Cuốn cán vợt tennis

 

 

 

04

Dây vợt tennis

 

 

 

02

Môn Rowing

 

 

 

 

Máy kéo tập thể lực rowing

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Bộ đàm chịu nước

 

 

 

 

Bộ dây phao đường đua, định vị khoảng cách trong huấn luyện

 

 

 

 

Bộ phụ kiện tháo lắp, cân chỉnh thuyền

 

 

 

 

Cân điện tử để cân chỉnh trọng lượng thuyền

 

 

 

 

Cầu lên xuống thuyền

 

 

 

 

Đồng hồ đo tần số

 

 

 

 

Đồng hồ vệ tinh GPS (đo đường đua)

 

 

 

 

Giá 4 tầng để thuyền bốn

 

 

 

 

Giá 4 tầng để thuyền đôi

 

 

 

 

Giá 4 tầng để thuyền đơn

 

 

 

 

Loa tay

 

 

 

 

Mái chèo coxless

 

 

 

 

Mái chèo scull

 

 

 

 

Máy đo nhịp tim

 

 

 

 

Thuyền bốn

 

 

 

 

Thuyền tám

 

 

 

 

Thuyền đôi

 

 

 

 

Thuyền đôi

 

 

 

 

Thuyền đơn

 

 

 

 

Túi chườm đá chấn thương

 

 

 

 

Xe kút kít chở xuồng máy

 

 

 

 

Xuồng máy hai thân, 25 sức ngựa

 

 

 

 

Xuồng máy kỹ thuật 40 sức ngựa dùng để chuyên chở, lắp đặt, tháo dỡ đường đua

 

 

 

 

Quần áo tập

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Quần áo ép cân

 

01

 

 

Bảo vệ gối

 

 

 

 

Bịt cổ tay

 

01

 

 

Đai bảo vệ lưng

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Kính chống nắng

 

 

 

 

Mũ mềm vành to

 

01

 

 

Thảm cá nhân

 

 

 

 

Bánh lái

 

 

 

01

Bộ cột buồm và thanh boom

 

 

 

01

Bộ phụ kiện nhỏ

 

 

 

01

Bộ tay điều khiển lai

 

 

 

01

Cánh buồm

 

 

 

01

Dây lèo

 

 

 

01

Gala đánh bóng thuyền

 

 

 

01

Xăng dầu huấn luyện: 12L/h/máy 40 sức ngựa

 

 

 

72

Môn Thuyền Sailing

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Đồng hồ đo tần số

 

 

 

 

Đồng hồ vệ tinh GPS (đo đường đua)

 

 

 

 

Bộ đàm chịu nước

 

 

 

 

Bộ phao tiêu, định vị khoảng cách trong huấn luyện.

 

 

 

 

Thuyền dinghy finn

 

 

 

 

Thuyền double handed dinghy 29er

 

 

 

 

Thuyền double handed dinghy 420

 

 

 

 

Thuyền double handed dinghy 470

 

 

 

 

Thuyền double handed dinghy 49er

 

 

 

 

Thuyền hobie

 

 

 

 

La bàn

 

 

 

 

Laser radial

 

 

 

 

Laser standard

 

 

 

 

Loa tay

 

 

 

 

Máy đo tốc độ gió

 

 

 

 

Máy quay camera

 

 

 

 

Thuyền mistral

 

 

 

 

Thuyền nacara 17

 

 

 

 

Thuyền optimist

 

 

 

 

Thuyền rs:one

 

 

 

 

Thuyền rs:x

 

 

 

 

Xe kút kít chở xuồng máy

 

 

 

 

Xe kút kít đẩy thuyền

 

 

 

 

Xuồng cao su để cứu hộ

 

 

 

 

Xuồng máy kỹ thuật 40 sức ngựa để huấn luyện

 

 

 

 

Áo phao sailing

 

01

 

 

Quần áo tập

 

02

 

 

Găng tay

 

02

 

 

Mũ mềm vành to chống nắng

 

 

 

 

Khăn tắm

 

02

 

 

Bình nước uống

 

01

 

 

Bịt cổ tay

 

01

 

 

Đai bảo vệ lưng

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Kính chống nắng

 

01

 

 

Thảm cá nhân

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Bánh lái

 

 

 

01

Bộ cột buồm và thanh boom

 

 

 

01

Bộ phụ kiện nhỏ

 

 

 

01

Bộ tay điều khiển lái

 

 

 

01

Cánh buồm

 

 

 

01

Dây lèo

 

 

 

01

Gala đánh bóng thuyền

 

 

 

01

Xăng dầu huấn luyện: 12L/h/máy 40 sức ngựa

 

 

 

72

Môn Sambo

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Dây thừng tập tay

 

 

 

 

Thang gióng

 

 

 

 

Áo thun khởi động

 

01

 

 

Quần áo ép cân

 

01

 

 

Quần vật

 

02

 

 

Giày vật

 

02

 

 

Bó cổ chân

 

01

 

 

Bó gối

 

01

 

 

Bó khủy tay

 

01

 

 

Bó lưng

 

 

 

 

Bó vai

 

01

 

 

Dây kéo đàn hồi tập đá

 

 

 

 

Dây leo

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Võ phục tập luyện

 

01

 

 

Võ phục thi đấu

 

01

 

 

Đai tập luyện

 

01

 

 

Đai thi đấu

 

01

 

 

Môn Taekwondo

 

 

 

 

Nội dung đối kháng

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Áo giáp điện tử

 

02

 

 

Áo giáp thường

 

02

 

 

Áo thun khởi động

 

04

 

 

Võ phục tập luyện

 

01

 

 

Võ phục thi đấu

 

02

 

 

Quần áo ép cân

 

01

 

 

Mũ tập luyện, thi đấu thường (không gắn chip điện tử)

 

01

 

 

Mũ tập luyện, thi đấu điện tử

 

 

 

 

Tất điện tử

 

02

 

 

Giầy tập taekwondo

 

02

 

 

Găng tay

 

02

 

 

Bao cát treo để đấm, đá

 

 

 

 

Kuki

 

02

 

 

Bảo vệ mu bàn chân

 

02

 

 

Bảo vệ ngực

 

02

 

 

Bảo vệ tay chân

 

02

 

 

Bịt cổ chân

 

02

 

 

Bịt gối

 

02

 

 

Bịt răng

 

02

 

 

Cột rào cản hình phễu

 

 

 

 

Dây chun

 

02

 

 

Dây kéo đàn hồi tập đá

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Đích đá kép

 

01

 

 

Đích đá vuông

 

01

 

 

Đích đấm gắn tường

 

05

 

 

Miếng đá lớn

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Mũ tập luyện, thi đấu có kính chắn (dành cho lứa tuổi dưới 15, đội tuyển trẻ)

 

01

 

 

Thang dây

 

01

 

 

Bục gỗ

 

 

 

 

Bóng bán nguyệt tập thăng bằng

 

 

 

 

Băng keo cuốn

 

10

 

 

Băng thun cổ chân

 

10

 

 

Băng thun cổ tay

 

10

 

 

Băng thun gối

 

10

 

 

Bình xịt lạnh

 

05

 

 

Băng keo cơ co dãn

 

10

 

 

Nội dung biểu diễn (Poomsae)

 

 

 

 

Áo thun khởi động

 

04

 

 

Võ phục tập luyện

 

02

 

 

Võ phục thi đấu

 

02

 

 

Bịt cổ chân

 

02

 

 

Bịt gối

 

02

 

 

Dây chun

 

02

 

 

Đích đá kép

 

04

 

 

Miếng đá lớn

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Đệm hơi (dài 12m)

 

 

 

 

Đệm mút hơi

 

05

 

 

Cục mút vuông

 

05

 

 

Bóng tròn hơi

 

 

 

 

Giầy tập taekwondo

 

01

 

 

Băng keo cuốn

 

10

 

 

Băng thun cổ chân

 

10

 

 

Băng thun cổ tay

 

10

 

 

Băng thun gối

 

10

 

 

Bình xịt lạnh

 

05

 

 

Bộ trang điểm

 

01

 

 

Băng keo cơ co dãn

 

10

 

 

Đĩa nhạc

 

08

 

 

Môn Thể dục Aerobic

 

 

 

 

Áo thun khởi động

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

 

 

 

Quần ticô dài 4 chiều co dãn

 

02

 

 

Quần ticô ngắn 4 chiều co dãn

 

01

 

 

Quần áo ép cân

 

01

 

 

Giầy thi đấu

 

 

 

 

Tất

 

02

 

 

Tất liền quần thi đấu

 

 

 

 

Tất trắng

 

01

 

 

Bao chì bụng

 

 

 

 

Bao chì chân

 

 

 

 

Bao chì tay

 

 

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Đệm mút

 

 

 

 

Tạ chì tay

 

 

 

 

Tạ chì chân

 

 

 

 

Tạ chì lưng

 

 

 

 

Bột rít

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

02

 

 

Băng cổ tay

 

02

 

 

Băng cổ chân

 

02

 

 

Băng gối

 

02

 

 

Bục step thi đấu

 

 

 

 

Bục gỗ nhỏ

 

 

 

 

Bóng yoga

 

 

 

 

Bóng thăng bằng

 

 

 

 

Xà kép

 

 

 

 

Nấm bổ trợ

 

 

 

 

Giá chuối bổ trợ

 

 

 

 

Ván bật nhảy bổ trợ

 

 

 

 

Khay đựng bột rít

 

 

 

 

Thang gióng (gắn tường)

 

 

 

 

Thang gióng (di động)

 

 

 

 

Lưới bật nhỏ

 

 

 

 

Bộ tạ tay (loại 4kg, 6kg, 8kg)

 

 

 

 

Bộ tạ miếng (loại 4kg, 6kg, 8kg)

 

 

 

 

Môn Thể dục dụng cụ

 

 

 

 

Bộ dụng cụ đầy đủ theo tiêu chuẩn cho tập luyện và thi đấu (tự do, ngựa vòng, vòng treo, nhảy chống, xà kép, xà đơn, xà lệch, cầu thăng bằng)

 

 

 

 

Thang gióng tập thể lực

 

 

 

 

Thang gióng tập bale

 

 

 

 

Bàn nhảy chống (đệm và ngựa nhảy)

 

 

 

 

Cầu thăng bằng (đệm và cầu)

 

 

 

 

Ngựa vòng (đệm và xà)

 

 

 

 

Thảm tự do

 

 

 

 

Đường nhào lộn

 

 

 

 

Lưới bật

 

 

 

 

Đệm mềm (20cm)

 

 

 

 

Đệm mỏng (10cm)

 

 

 

 

Đệm tiếp đất tại các dụng cụ tập luyện

 

 

 

 

Bàn đỡ vận động viên tại các dụng cụ tập luyện

 

 

 

 

Giá chuối vòng treo

 

 

 

 

Giá chuối xà đơn

 

 

 

 

Giá chuối xà kép

 

 

 

 

Giá chuối xà lệch

 

 

 

 

Mật đường tập xà

 

01

 

 

Nấm bổ trợ

 

 

 

 

Ngựa tay quay

 

 

 

 

Tạ chì tay

 

01

 

 

Tạ chì chân

 

01

 

 

Tạ chì lưng

 

01

 

 

Tay xà kép

 

 

 

 

Tay xà lệch

 

 

 

 

Tay vòng treo

 

 

 

 

Tay ngựa vòng

 

 

 

 

Ván bật

 

 

 

 

Vòng treo (đệm và xà)

 

 

 

 

Xà đơn (đệm và xà)

 

 

 

 

Xà kép (đệm và xà)

 

 

 

 

Xà lệch (đệm và xà)

 

 

 

 

Loa tay (âm thanh)

 

 

 

 

Dây thừng (7m)

 

 

 

 

Mút vụn cho vào hố

 

 

 

 

Gương soi

 

 

 

 

Bục đỡ bảo hiểm (120cm x 50cm x 80cm)

 

 

 

 

Bục đè dẻo

 

 

 

 

Lưới bật mi ni

 

 

 

 

Đường chạy nhảy chống

 

 

 

 

Bao chì bụng

 

01

 

 

Bao chì chân

 

01

 

 

Bao chì tay

 

01

 

 

Thùng đựng đá

 

02

 

 

Bộ tay vòng treo

 

 

 

 

Da tay vòng treo

 

04

 

 

Da tay xà đơn

 

04

 

 

Da tay xà lệch

 

04

 

 

Dây nhảy

 

02

 

 

Dây thun vít thể lực

 

02

 

 

Khay đựng bột rít

 

 

 

 

Bột rít

 

05

 

 

Giầy thi đấu chuyên nghiệp

 

02

 

 

Giấy nhám vệ sinh xà

 

50

 

 

Giày tập chuyên môn

 

04

 

 

Hệ thống dây kéo ròng rọc

 

 

 

 

Quần áo thi đấu chuyên nghiệp

 

02

 

 

Quần áo tập chuyên môn

 

04

 

 

Túi chườm đá

 

01

 

 

Bịt cổ chân

 

04

 

 

Bịt cổ tay

 

04

 

 

Bịt gối

 

02

 

 

Băng thun gối

 

10

 

 

Băng thun cổ tay

 

10

 

 

Băng thun cổ chân

 

10

 

 

Băng keo

 

10

 

 

Quần tico dài 4 chiều co dãn

 

02

 

 

Quần tico ngắn 4 chiều co dãn

 

04

 

 

Balo, túi sách dụng cụ cá nhân

 

01

 

 

Môn Thể dục nghệ thuật/ Nhào lộn

 

 

 

 

Nội dung Thể dục nghệ thuật

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Đệm mềm

 

 

 

 

Đệm mỏng

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

04

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Giày tập luyện

 

04

 

 

Giầy thi đấu

 

02

 

 

Bao chì bụng

 

 

 

 

Bao chì chân

 

 

 

 

Bóng thi đấu

 

02

 

 

Chùy thi đấu

 

02

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Dây thi đấu

 

02

 

 

Dây thun vít thể lực

 

 

 

 

Lụa thi đấu

 

02

 

 

Tạ chì tay

 

 

 

 

Tạ chì chân

 

 

 

 

Tạ chì lưng

 

 

 

 

Tất liền quần thi đấu

 

 

 

 

Vòng thi đấu

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Bàn đo dụng cụ thi đấu cá nhân

 

 

 

 

Thảm thi đấu và tập luyện

 

 

 

 

Thang gióng tập thể lực

 

 

 

 

Thang gióng tập bale

 

 

 

 

Loa tay (âm thanh)

 

 

 

 

Băng thun gối

 

10

 

 

Băng thun cổ tay

 

10

 

 

Băng thun cổ chân

 

10

 

 

Băng keo

 

10

 

 

Gương soi

 

 

 

 

Bục đỡ bảo hiểm (120cm x 50cm x 80cm)

 

 

 

 

Balo, túi sách dụng cụ cá nhân

 

01

 

 

Bục đè dẻo (50cm x 50cm)

 

 

 

 

Nội dung Nhào lộn

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Đệm mềm

 

 

 

 

Đệm tiếp đất

 

 

 

 

Ghế đỡ, bảo hiểm

 

 

 

 

Giá chuối xà đơn

 

 

 

 

Giá chuối xà kép

 

 

 

 

Giá chuối xà lệch

 

 

 

 

Lưới bật

 

 

 

 

Nệm mỏng

 

 

 

 

Ống lăn

 

 

 

 

Thang ballet

 

 

 

 

Thang gióng

 

 

 

 

Ván bật

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Giầy tập

 

02

 

 

Giầy thi đấu

 

02

 

 

Đường nhào lộn

 

 

 

 

Thảm tự do

 

 

 

 

Lưới bật nhỏ

 

 

 

 

Bao chì phụ trọng

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Dây thun vít khởi động

 

01

 

 

Bột rít

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Khăn lông

 

02

 

 

Khăn tắm

 

02

 

 

Băng thun gối

 

10

 

 

Băng thun cổ tay

 

10

 

 

Băng thu cổ chân

 

10

 

 

Băng keo

 

10

 

 

Loa tay (âm thanh)

 

 

 

 

Mút vụn cho vào hố

 

 

 

 

Dây thừng (7m)

 

 

 

 

Gương soi

 

 

 

 

Bục đỡ bảo hiểm (120cm x 50cm x 80cm)

 

 

 

 

Balo, túi sách dụng cụ cá nhân

 

01

 

 

Bục đè dẻo (50cm x 50cm)

 

 

 

 

Môn Thể dục thể hình & Fitness

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

02

 

 

Quần bó

 

02

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Giày tập

 

01

 

 

Găng tay

 

01

 

 

Khăn lớn

 

01

 

 

Bình nước dùng trong thi đấu

 

 

 

 

Bó gối

 

02

 

 

Đai lưng

 

 

 

 

Đai lưng tập

 

 

 

 

Dây nhảy

 

 

 

 

Thước dây

 

 

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Môn Triathlon - Ba môn phối hợp

 

 

 

 

Nội dung Xe đạp

 

 

 

 

Rulo đạp xe

 

 

 

 

Xe đạp

 

 

 

 

Quần liền áo xe đạp

 

01

 

 

Găng tay

 

01

 

 

Giày

 

 

 

 

Kính chống chói

 

 

 

 

Mũ xe đạp

 

 

 

 

Nội dung bơi

 

 

 

 

Quần áo bơi

 

02

 

 

Chân vịt

 

 

 

 

Kính bơi

 

01

 

 

Mũ bơi

 

01

 

 

Ván xốp

 

 

 

 

Nội dung chạy

 

 

 

 

Áo liền quần điền kinh

 

01

 

 

Giày chuyên đường dài

 

 

 

 

Môn Vật

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Dây leo

 

 

 

 

Hình nộm

 

 

 

 

Dây thừng tập tay

 

 

 

 

Thang gióng

 

 

 

 

Áo thun khởi động

 

01

 

 

Quần áo vật

 

02

 

 

Quần áo ép cân

 

01

 

 

Giày vật

 

02

 

 

Bó cổ chân

 

01

 

 

Bó gối

 

01

 

 

Bó khủy tay

 

01

 

 

Bó lưng

 

 

 

 

Bó vai

 

01

 

 

Dây kéo đàn hồi chân

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Môn Vovinam

 

 

 

 

Nội dung đối kháng

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Đích đá vuông

 

 

 

 

Đích đấm gắn tường

 

 

 

 

Võ phục tập luyện

 

02

 

 

Võ phục thi đấu

 

02

 

 

Áo giáp

 

02

 

 

Bộ đồ ép cân

 

 

 

 

Găng

 

02

 

 

Mũ bảo vệ đầu

 

02

 

 

Bao cát treo

 

 

 

 

Bảo vệ chân

 

01

 

 

Bảo vệ gối

 

 

 

 

Bảo vệ ngực

 

 

 

 

Bảo vệ răng

 

01

 

 

Bảo vệ tay

 

 

 

 

Bịt cổ chân

 

01

 

 

Cột rào cản hình phễu

 

 

 

 

Đai (xanh, đỏ)

 

 

 

 

Dây chun tập đấm, đá

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Kuki

 

01

 

 

Lampo nhỏ

 

01

 

 

Lampo to

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Vợt đá đôi

 

 

 

 

Vợt đá đơn

 

 

 

 

Nội dung biểu diễn

 

 

 

 

Võ phục tập luyện

 

01

 

 

Võ phục thi đấu

 

01

 

 

Côn

 

 

 

 

Đai (xanh, đỏ)

 

 

 

 

Đại đao

 

01

 

 

Dao găm (song đao)

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Kiếm song luyện

 

01

 

 

Mã tấu

 

01

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Môn Wushu

 

 

 

 

Nội dung biểu diễn (Taolu)

 

 

 

 

Quần áo thi đấu

 

01

 

 

Giầy tập luyện

 

02

 

 

Giầy thi đấu

 

02

 

 

Côn thuật

 

02

 

 

Đao đối luyện

 

03

 

 

Đao thuật

 

02

 

 

Khiên đối luyện

 

02

 

 

Kiếm đối luyện

 

03

 

 

Kiếm thái cực

 

02

 

 

Kiếm thuật

 

02

 

 

Nam côn

 

02

 

 

Nam đao

 

02

 

 

Thương thuật

 

02

 

 

Tua thương

 

02

 

 

Tua kiếm

 

02

 

 

Túi chườm đá

 

 

 

 

Nội dung đối kháng (Sanda)

 

 

 

 

Quần áo

 

01

 

 

Bộ đồ ép cân

 

01

 

 

Áo giáp

 

01

 

 

Bàn đấm

 

 

 

 

Băng đa

 

01

 

 

Bao cát treo

 

 

 

 

Bảo vệ chân

 

01

 

 

Bịt ống liền mu bàn chân

 

01

 

 

Bịt răng

 

01

 

 

Dây kéo đàn hồi tập đá

 

01

 

 

Dây nhảy

 

01

 

 

Găng nhỏ

 

02

 

 

Găng to

 

02

 

 

Hình nộm người

 

 

 

 

Ku ki

 

01

 

 

Lămpơ tay

 

01

 

 

Mũ bảo vệ đầu

 

01

 

 

Môn Xe đạp

 

 

 

 

Nội dung Xe đạp đường trường

 

 

 

 

Roller

 

 

 

 

Thùng đựng đá

 

 

 

 

Xe đạp cá nhân tính giờ đường trường

 

 

 

 

Xe đạp đường trường

 

 

 

 

Đùi đĩa, cốt chén

 

 

 

 

Yên xe

 

 

 

 

Pêđan

 

 

 

 

Quần áo tập

 

02

 

 

Giày

 

01

 

 

Găng tay xe đạp

 

01

 

 

Mũ bảo hiểm

 

01

 

 

Kính đua

 

01

 

 

Bình nước uống

 

05

 

 

Bơm

 

01

 

 

Cặp bánh sơ cua

 

04

 

 

Dây đề đĩa, líp

 

01

 

 

Đồng hồ đo nhịp tim

 

 

 

 

Dây cuốn ghi đông

 

01

 

 

Dây phanh trước, sau

 

01

 

 

Lốp liền săm

 

01

 

 

Má phanh

 

01

 

 

Tất xe đạp

 

02

 

 

Xích, líp

 

02

 

 

Group chuyển động

 

 

 

02

Săm, lốp

 

 

 

04

Nội dung Xe đạp địa hình

 

 

 

 

Roller

 

 

 

 

Thùng đựng nước đá

 

 

 

 

Xe đạp băng đồng

 

 

 

 

Xe đạp đổ đèo

 

 

 

 

Yên xe

 

 

 

 

Pêđan

 

 

 

 

Giáp đổ đèo

 

 

 

 

Quần áo tập luyện

 

02

 

 

Giầy

 

01

 

 

Tất

 

02

 

 

Găng tay băng đồng

 

01

 

 

12

 

01

 

01

 

13

 

01

 

01

 

14

 

01

 

01

 

15

 

01

 

01

 

16

 

04

 

04

 

17

 

01

 

01

 

18

 

04

 

04

 

19

 

03

 

03

 

20

 

01

 

01

 

21

 

01

 

01

 

22

 

04

 

04

 

23

 

02

 

02

 

24

 

05

 

05

 

25

 

05

 

05

 

26

 

02

 

02

 

27

 

02

 

02

 

28

 

02

 

02

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

STT

Tên trang thiết bị

Đơn vị tính

Định mức trang thiết bị

Thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên

Thời gian sử dụng dưới 01 năm

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Cấp theo ngày, theo tháng
1.

Môn Bắn cung

 

 

 

 

 
1

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

 

 
2

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

01

 
3

Áo bắn

Chiếc/vđv

 

01

 

 
4

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

01

01

 
5

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 
6

Tất tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 
7

Tất thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 
8

Bao tay cung 1 dây

Chiếc/vđv

 

02

02

 
9

Bao tên

Chiếc/vđv

 

01

 

 
10

Báng cung

Chiếc/vđv

 

01

 

 
11

Cánh cung

Bộ/vđv

 

02

 

 
12

Dây cung

Cuộn/vđv

 

02

02

 
13

Kìm bắn cho cung 3 dây

Chiếc/vđv

 

01

01

 
14

Cần thăng bằng

Chiếc/vđv

 

01

 

 
15

Thước ngắm

Chiếc/vđv

 

01

 

 
16

Giá đỡ cung

Chiếc/vđv

 

01

 

 
17

Tên

Hộp/vđv

 

03

03

 
18

Cánh tên

Hộp/vđv

 

18

18

 
19

Chỉnh tên

Chiếc/vđv

 

01

 

 
20

Đầu tên

Hộp/vđv

 

06

06

 
21

Đuôi tên

Hộp/vđv

 

06

06

 
22

Lõi đuôi nhôm

Túi/vđv

 

12

12

 
23

Bia, giá đỡ bia

Bộ/đội

 

25

 

 
24

Giấy bia

Tờ/vđv

 

50

50

 
25

Kính xem điểm trạm

Chiếc/vđv

 

01

 

 
2.

Môn Bắn súng

 

 

 

 

 
1

Súng ngắn hơi

Khẩu/vđv

01

 

 

 
2

Súng trường hơi

Khẩu/vđv

01

 

 

 
3

Súng ngắn ổ quay

Khẩu/vđv

01

 

 

 
4

Súng ngắn bắn đạn nổ

Khẩu/vđv

01

 

 

 
5

Súng trường bắn đạn nổ

Khẩu/vđv

01

 

 

 
6

Súng bắn đĩa bay (street)

Khẩu/vđv

01

 

 

 
7

Súng bắn đĩa bay (trap)

Khẩu/vđv

01

 

 

 
8

Súng bắn đĩa bay (double trap)

Khẩu/vđv

01

 

 

 
9

Hòm đạn

Chiếc/vđv

 

01

01

 
10

Hòm súng

Chiếc/vđv

 

01

01

 
11

Bình nén hơi

Chiếc/vđv

01

 

 

 
12

Đồng hồ đo áp suất buồng hơi

Bộ/đội

02

 

 

 
13

Mặt bia điện tử

Bộ/vđv

 

02

02

 
14

Máy hỗ trợ tập luyện scatt

Bộ/vđv

01

 

 

 
15

Máy đo gia tốc hơi

Bộ/vđv

01

 

 

 
16

Máy nén hơi

Bộ/đội

02

 

 

 
17

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 
18

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

02

02

 
19

Quần áo bắn

Bộ/vđv

 

01

01

 
20

Quần áo lót

Bộ/vđv

 

02

02

 
21

Găng tay bắn

Chiếc/vđv

 

01

01

 
22

Bao cát

Bao/vđv

 

01

01

 
23

Bia giấy

Tờ/vđv/ngày

 

 

 

200
24

Chân bắn đứng

Chiếc/vđv

 

01

01

 
25

Đạn

Viên/vđv/ngày

 

 

 

400
26

Đĩa bắn

Cái/vđv/ngày

 

 

 

400
27

Dây bắn

Chiếc/vđv

 

01

01

 
28

Dây lưng

Chiếc/vđv

 

01

01

 
29

Giấy bia điện tử

Cuộn/vđv/ngày

 

 

 

01
30

Kính bắn

Chiếc/vđv

 

01

01

 
31

Mũ bắn

Chiếc/vđv

 

01

01

 
32

Nút tai

Bộ/vđv

 

05

05

 
33

Ống kính xem điểm trạm

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

01

 

 

 
34

Van nạp bình hơi

Chiếc/vđv

 

01

01

 
35

Túi đựng trang bị

Chiếc/vđv

 

01

01

 
36

Gioăng thay thế súng trường

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 
37

Lò xo buồng áp lực hơi súng trường

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 
38

Lò xo kim hỏa súng trường hơi

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 
39

Gioăng thay thế súng ngắn

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 
40

Lò xo buồng áp lực hơi súng ngắn hơi

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 
41

Lò xo kim hỏa súng ngắn hơi

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 
42

Van buồng áp lực hơi súng ngắn

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 
43

Lò xo kim hỏa súng trường thể thao

Bộ/khẩu/vđv

01

 

 

 
44

Cân cò

Bộ/trường bắn

02

 

 

 
45

Giá để súng môn bắn đĩa bay

Bộ/trường bắn

01

 

 

 
46

Máy bắn đĩa skeet

Bộ/trường bắn

03

 

 

 
47

Máy bắn đĩa trap

Bộ/trường bắn

16

 

 

 
48

Thùng đựng catut

Bộ/trường bắn

08

 

 

 
49

Bộ điều khiển trường bắn đĩa bay

Bộ/trường bắn

03

 

 

 
50

Hạt thông nòng súng

Bộ/vđv

 

01

01

 
51

Máy chấm điểm bia giấy

Bộ/đội

02

 

 

 
52

Bộ dưỡng chấm điểm chạm bia giấy

Bộ/nội dung

02

 

 

 
53

Đồng hồ báo giờ điện tử

Bộ/trường bắn

02

 

 

 
54

Bảng bia điện tử

Cái/trường bắn

02

 

 

 
55

Loa bắt âm thanh trường bắn đĩa bay

Chiếc/bệ bắn

01

 

 

 
56

Bảng điểm điện tử trường bắn đĩa bay

Chiếc/trường bắn

01

 

 

 
57

Bảng điểm lật

Chiếc/trường bắn

01

 

 

 
58

Hệ thống bia điện tử trường bắn 50m và trường bắn 10m

Bộ/trường bắn

60

 

 

 
59

Hệ thống bia điện tử trường bắn 25m

Bộ/trường bắn

80

 

 

 
60

Hệ thống bia điện tử trường bắn di động

Bộ/trường bắn

04

 

 

 
61

Máy điều khiển trường bắn di động

Bộ/trường bắn

04

 

 

 
62

Đầu ngắm, máy ngắm, đuôi bảng phụ

Bộ/vđv

 

01

01

 
63

Trang bị chuyên dụng sửa chữa súng

Bộ/vđv

 

01

01

 
3.

Môn Bi sắt

 

 

 

 

 
1

Bảng điểm điện tử

Bộ/đội

04

 

 

 
2

Bộ thi kỹ thuật

Bộ/đội

04

 

 

 
3

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

01

01

 
4

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

01

 
5

Giày tập luyện

Đôi/vđv; Đôi/hlv

 

01

 

 
6

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

 

 
7

Bi đích

Viên/vđv

 

05

05

 
8

Bi tập luyện

Bộ/vđv

 

01

 

 
9

Bi thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 
10

Khăn lau bi

Chiếc/vđv

 

01

01

 
11

Mũ rộng vành

Chiếc/vđv

 

01

01

 
12

Thước đo

Chiếc/hlv

 

01

 

 
4.

Môn Billiard - Snooker

 

 

 

 

 
1

Bàn carom

Chiếc/đội

04

 

 

 
2

Bàn pool

Chiếc/đội

04

 

 

 
3

Bàn snooker

Chiếc/đội

02

 

 

 
4

Bảng điểm điện tử

Bộ/đội

04

 

 

 
5

Bi carom

Bộ/đội

08

 

 

 
6

Bi english

Bộ/đội

02

 

 

 
7

Bi pool

Bộ/đội

08

 

 

 
8

Bi snooker

Bộ/đội

04

 

 

 
9

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

01

01

 
10

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 
11

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

01

 

 
12

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

 

 
13

Cơ carom

Cây/vđv

 

01

 

 
14

Cơ pool

Cây/vđv

 

01

 

 
15

Cơ snooker

Cây/vđv

 

01

 

 
16

Đầu cơ

Chiếc/vđv

 

01

01

 
17

Găng tay

Chiếc/vđv

 

02

02

 
18

Chiếc/vđv

 

02

02

 
19

Vải bàn carom

Tấm/đội

 

04

04

 
20

Vải bàn pool

Tấm/đội

 

06

06

 
21

Vải bàn snooker

Tấm/đội

 

04

04

 
5.

Môn Bóng bàn

 

 

 

 

 
1

Bàn bóng bàn

Chiếc/đội

12

 

 

 
2

Đồng hồ timeout

Chiếc/đội

01

 

 

 
3

Máy bắn bóng

Chiếc/đội

02

 

 

 
4

Máy đo vợt

Chiếc/đội

02

 

 

 
5

Máy nhặt bóng

Chiếc/đội

02

 

 

 
6

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 
7

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

03

02

 
8

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

03

02

 
9

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

02

01

 
10

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 
11

Bảo vệ cổ chân

Bộ/vđv

 

02

01

 
12

Bảo vệ cổ tay

Bộ/vđv

 

02

01

 
13

Bảo vệ gối

Bộ/vđv

 

02

01

 
14

Bóng tập

Quả/vđv

 

40

40

 
15

Cốt

Chiếc/vđv

 

02

 

 
16

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

02

01

 
17

Keo

Lọ/vđv

 

02

02

 
18

Mặt vợt

Chiếc/vđv

 

03

02

 
19

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

02

 

 
6.

Môn Bóng chuyền bãi biển

 

 

 

 

 
1

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 
2

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
3

Băng gối

Chiếc/vđv

 

02

02

 
4

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

02

02

 
5

Dây kéo đàn hồi tập tay

Chiếc/vđv

 

01

01

 
6

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 
7

Kem chống nắng

Hộp/vđv

 

10

10

 
8

Kính

Chiếc/vđv

 

01

01

 
9

Mũ mềm

Chiếc/vđv

 

01

01

 
10

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

02

 

 
11

Xe đựng bóng

Chiếc/đội

 

01

 

 
7.

Môn Bóng chuyền trong nhà

 

 

 

 

 
1

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 
2

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

02

02

 
3

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 
4

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
5

Băng gối

Đôi/vđv

 

02

02

 
6

Băng sơ mi

Đôi/vđv

 

02

02

 
7

Bóng tập

Quả/vđv

 

02

02

 
8

Dây kéo đàn hồi tập tay

Chiếc/vđv

 

01

01

 
9

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 
10

Mũ mềm

Chiếc/vđv

 

02

02

 
11

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

01

 
12

Xe đựng bóng

Chiếc/đội

 

01

 

 
8.

Môn Bóng đá 11 người

 

 

 

 

 
1

Bảng chiến thuật cá nhân

Chiếc/đội

02

 

 

 
2

Giầy tập luyện

Đôi/vđv

 

01

01

 
3

Giầy thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 
4

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv; Bộ/hlv

 

04

04

 
5

Quần áo thi đấu

Chiếc/vđv

 

02

02

 
6

Áo chiến thuật

Bộ/đội

 

02

02

 
7

Áo gió chống mưa

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

02

 

 
8

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 
9

Bịt đầu gối

Chiếc/vđv

 

02

 

 
10

Bịt ống quyển

Đôi/vđv

 

04

04

 
11

Bộ cờ góc

Chiếc/đội

 

08

 

 
12

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

04

04

 
13

Cột dẫn bóng

Bộ/đội

 

02

02

 
14

Cột mốc

Bộ/đội

 

02

02

 
15

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 
16

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

Đôi/hlv

 

02

02

 
17

Găng tay thủ môn cho vận động viên

Đôi/vđv

 

04

04

 
18

Hình nộm đá phạt

Bộ/đội

 

01

 

 
19

Tất tập luyện

Đôi/vđv; Đôi/hlv

 

04

04

 
20

Túi đựng bóng

Chiếc/đội

 

02

02

 
21

Túi xách đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

02

02

 
9.

Môn Bóng đá bãi biển

 

 

 

 

 
1

Bóng đặc

Quả/đội

01

 

 

 
2

Rào bật nhẩy

Chiếc/đội

01

 

 

 
3

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv; Bộ/hlv

 

04

04

 
4

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
5

Áo chiến thuật

Bộ/đội

 

02

02

 
6

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

04

04

 
7

Cột dẫn bóng

Bộ/đội

 

02

02

 
8

Cột mốc

Bộ/đội

 

02

02

 
9

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

Đôi/hlv

 

02

02

 
10

Găng tay thủ môn cho vận động viên

Đôi/vđv

 

04

04

 
11

Túi đựng bóng tập

Chiếc/đội

 

02

02

 
12

Túi xách đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

02

02

 
10.

Môn Bóng đá futsal

 

 

 

 

 
1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 
2

Bóng tạ từ 3kg đến 5kg

Bộ/đội

04

 

 

 
3

Bóng thăng bằng

Quả/đội

08

 

 

 
4

Bóng yoga

Quả/đội

02

 

 

 
5

Con lăn mát-xa

Chiếc/đội

10

 

 

 
6

Đệm nhún lò xo

Chiếc/đội

04

 

 

 
7

Hình nộm người

Chiếc/đội

05

 

 

 
8

Nấm chiến thuật

Bộ/đội

02

 

 

 
9

Thiết bị cảm biến nhịp tim

Bộ/vđv

01

 

 

 
10

Áo chiến thuật

Bộ/đội

 

02

02

 
11

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

04

04

 
12

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
13

Giầy Futsal

Đôi/vđv

 

01

01

 
14

Bịt ống quyển

Đôi/vđv

 

04

04

 
15

Bóng

Quả/vđv

 

02

02

 
16

Cột dẫn bóng

Bộ/đội

 

02

02

 
17

Cột mốc

Bộ/đội

 

02

02

 
18

Cột rào cản

Bộ/đội

 

04

 

 
19

Dây kéo đàn hồi

Chiếc/vđv

 

02

 

 
20

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 
21

Găng tay thủ môn cho huấn luyện viên

Đôi/hlv

 

02

02

 
22

Găng tay thủ môn cho vận động viên

Đôi/vđv

 

04

04

 
23

Tất dài tập luyện

Đôi/vđv

 

04

04

 
24

Thảm yoga

Chiếc/vđv

 

01

 

 
25

Thang dây

Chiếc/đội

 

04

 

 
26

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 
27

Túi đựng bóng tập

Chiếc/đội

 

02

02

 
28

Túi xách đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

02

02

 
11.

Môn Bóng ném bãi biển

 

 

 

 

 
1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

02

 

 

 
2

Thang dây

Chiếc/đội

04

 

 

 
3

Dây kéo đàn hồi tập tay

Chiếc/vđv

01

 

 

 
4

Cọc tiêu

Bộ/đội

 

01

 

 
5

Kính

Chiếc/vđv

 

01

 

 
6

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 
7

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
8

Áo chiến thuật

Chiếc/vđv

 

02

02

 
9

Bảo vệ gối

Bộ/vđv

 

01

 

 
10

Bóng đặc

Quả/vđv

 

01

01

 
11

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

03

03

 
12

Bóng thi đấu

Quả/vđv

 

01

01

 
13

Mũ mềm chuyên môn

Chiếc/vđv

 

01

01

 
14

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 
15

Bảng chiến thuật

Chiếc/đội

 

02

 

 
16

Hình nộm ném phạt

Cái/đội

 

04

 

 
17

Bục bật ném

Cái/đội

 

04

 

 
18

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 
19

Túi đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 
12.

Môn Bóng ném trong nhà

 

 

 

 

 
1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

02

 

 

 
2

Thang dây

Chiếc/đội

04

 

 

 
3

Dây kéo đàn hồi tập tay

Chiếc/vđv

01

 

 

 
4

Cọc tiêu

Bộ/vđv

 

01

 

 
5

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 
6

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
7

Áo chiến thuật

Chiếc/vđv

 

02

02

 
8

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 
9

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 
10

Bảo vệ gối

Bộ/vđv

 

01

 

 
11

Bóng đặc

Quả/vđv

 

01

01

 
12

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

03

03

 
13

Bóng thi đấu

Quả/vđv

 

01

01

 
14

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 
15

Keo

Hộp/vđv

 

01

01

 
16

Túi chườm đá

Chiếc/đội

 

01

 

 
17

Bảng chiến thuật

Chiếc/đội

 

02

 

 
18

Hình nộm ném phạt

Cái/đội

 

06

 

 
19

Bục bật ném

Cái/đội

 

06

 

 
20

Túi đựng đồ tập luyện

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 
13.

Môn Bóng nước

 

 

 

 

 
1

Máy tập cơ tay môn bơi

Chiếc/30vđv

01

 

 

 
2

Quần áo tập luyện cho vận động viên

Bộ/vđv

 

04

04

 
3

Quần áo tập luyện cho huấn luyện viên

Bộ/hlv

 

01

01

 
4

Quần áo thi đấu (bao gồm mũ đánh số từ

01 đến 13)

Bộ/vđv

 

02

 

 
5

Áo choàng giữ nhiệt

Chiếc/vđv

 

01

 

 
6

Bóng

Quả/vđv

 

02

02

 
7

Chân vịt đôi

Cặp/vđv

 

01

 

 
8

Bàn quạt

Cặp/vđv

 

01

 

 
9

Dây cao su

Sợi/vđv

 

01

 

 
10

Ván

Chiếc/vđv

 

01

 

 
11

Khăn tắm

Chiếc/vđv

 

02

02

 
12

Kính bơi

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 
13

Thảm nghỉ

Chiếc/vđv

 

01

01

 
14

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 
15

Mũ tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

 

 
14.

Môn Bóng rổ

 

 

 

 

 
1

Cọc cây

Chiếc/đội

14

 

 

 
2

Dây đàn hồi

Chiếc/đội

14

 

 

 
3

Dây thừng

Chiếc/vđv

02

 

 

 
4

Nấm

Chiếc/đội

20

 

 

 
5

Xe đựng bóng

Chiếc/đội

02

 

 

 
6

Giày tập luyện chuyên môn

Đôi/vđv; Đôi/hlv

 

02

02

 
7

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 
8

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 
9

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
10

Áo chiến thuật

Chiếc/vđv

 

02

02

 
11

Thang dây

Chiếc/vđv

 

01

 

 
12

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 
13

Bảo vệ gối, tay

Chiếc/vđv

 

02

02

 
14

Bóng đặc

Quả/vđv

 

01

01

 
15

Bóng tập luyện

Quả/vđv

 

03

03

 
16

Bóng thi đấu

Quả/vđv

 

02

02

 
17

Đồng hồ 24 giây

Bộ/đội

 

02

 

 
18

Tất

Đôi/vđv

 

02

 

 
19

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

02

 

 

 
20

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 
21

Cột rổ

Bộ/đội

 

01

 

 
22

Lưới rổ

Chiếc/đội

 

20

 

 
23

Băng keo dán gôn

Cuộn/đội

 

25

 

 
24

Thước dây kẻ sân

Mét/đội

 

200

 

 
25

Bình xịt lạnh

Chai/đội

 

20

 

 
15.

Môn Bowling

 

 

 

 

 
1

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

 

 
2

Găng tay thi đấu

Chiếc/vđv

 

02

 

 
3

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

01

01

 
4

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

01

 

 

 
5

Dây kéo đàn hồi tập lưng

Đôi/vđv

 

02

 

 
6

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 
7

Túi chườm đá

Đôi/vđv

 

02

 

 
16.

Môn Boxing

 

 

 

 

 
1

Bao cát treo

Chiếc/đội

10

 

 

 
2

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 
3

Bộ đồ ép cân

Bộ/vđv

01

 

 

 
4

Dây kéo đàn hồi tập đấm

Chiếc/vđv

01

 

 

 
5

Đích đấm gắn tường

Chiếc/đội

10

 

 

 
6

Hình nộm người

Chiếc/đội

05

 

 

 
7

Lampơ tay

Đôi/hlv

01

 

 

 
8

Giày tập luyện

Đôi/vđv

 

01

 

 
9

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 
10

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

01

 
11

Mũ tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 
12

Mũ thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

 

 
13

Băng đa quấn tay

Cuộn/vđv

 

01

01

 
14

Bảo vệ ngực

Chiếc/vđv

 

01

01

 
15

Bịt răng thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

01

 
16

Găng chuyên môn tập luyện

Đôi/vđv

 

01

01

 
17

Găng chuyên môn thi đấu

Đôi/vđv

 

01

01

 
18

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 
19

Găng tập luyện đấm bao

Đôi/vđv

 

01

01

 
20

Kuki

Chiếc/vđv

 

01

01

 
21

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 
17.

Môn Bơi

 

 

 

 

 
1

Bộ tạ tay từ 4kg đến 8 kg

Bộ/30vđv

01

 

 

 
2

Máy tập phát triển cơ tay

Chiếc/30vđv

01

 

 

 
3

Bộ bóng nhồi từ 4kg đến 5kg

Bộ/vđv

01

 

 

 
4

Quần cản nước

Chiếc/vđv

01

 

 

 
5

Quần, áo bơi tập luyện

Bộ/vđv

 

06

06

 
6

Quần, áo bơi thi đấu

Bộ/vđv

 

02

 

 
7

Quần bó cơ

Chiếc/vđv

 

01

 

 
8

Áo bó cơ

Chiếc/vđv

 

01

 

 
9

Áo choàng giữ nhiệt

Chiếc/vđv

 

01

 

 
10

Kính bơi, mũ bơi thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
11

Kính bơi, mũ bơi tập luyện

Bộ/hlv

 

01

01

 
12

Kính bơi, mũ bơi tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 
13

Bàn quạt nửa bàn tay

Đôi/vđv

 

01

01

 
14

Chân vịt đôi

Đôi/vđv

 

01

01

 
15

Dây cao su

Chiếc/vđv

 

02

02

 
16

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

 

 
17

Dây thừng

Chiếc/đội

 

01

 

 
18

Khăn thấm nước

Chiếc/vđv

 

01

01

 
19

Bộ tạ miếng từ 4kg đến 8kg

Đôi/vđv

 

09

 

 
20

Thảm nghỉ

Chiếc/vđv

 

01

01

 
21

Ván

Chiếc/vđv

 

01

01

 
22

Vòi hơi

Chiếc/vđv

 

01

 

 
23

Bàn quạt cả bàn tay

Đôi/vđv

 

01

01

 
24

Thiết bị đo mạch

Chiếc/vđv

 

01

 

 
25

Ống lăn massage

Chiếc/vđv

 

01

 

 
18.

Môn Bơi đường dài

 

 

 

 

 
1

Bộ tạ tay từ 4kg đến 8 kg

Bộ/30vđv

01

 

 

 
2

Bộ đàm chịu nước

Chiếc/đội

04

 

 

 
3

Loa tay

Chiếc/đội

02

 

 

 
4

Máy đo khoảng cách trên sông, hồ, biển

Chiếc/vđv

01

 

 

 
5

Thiết bị GPS giám sát

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

01

 

 

 
6

Vòi hơi

Chiếc/vđv

01

 

 

 
7

Xuồng máy huấn luyện và cứu hộ

Chiếc/đội

01

 

 

 
8

Quần bơi tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 
9

Áo bơi tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 
10

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

01

01

 
11

Áo choàng giữ nhiệt

Chiếc/vđv

 

01

 

 
12

Áo phao cứu hộ

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

 

 
13

Kính bơi, mũ bơi

Bộ/vđv

 

02

02

 
14

Kính chống nắng

Chiếc/hlv

 

01

01

 
15

Bàn quạt

Đôi/vđv

 

01

01

 
16

Bình đựng nước uống

Chiếc/vđv

 

 

 

 
17

Chân vịt đôi

Đôi/vđv

 

01

01

 
18

Cọc tiêu

Chiếc/đội

 

06

 

 
19

Dây cao su

Chiếc/đội

 

02

02

 
20

Gậy tiếp thực phẩm

Chiếc/hlv

 

02

 

 
21

Giầy giữ nhiệt

Đôi/vđv

 

01

01

 
22

Khăn thấm nước

Chiếc/vđv

 

01

01

 
23

Phao bơi đường dài

Chiếc/vđv

 

01

01

 
24

Thảm nghỉ

Chiếc/vđv

 

01

01

 
25

Ván

Chiếc/vđv

 

02

02

 
19.

Môn Bơi Nghệ thuật

 

 

 

 

 
1

Bộ tạ tay từ 2kg đến 6 kg

Bộ/vđv

01

 

 

 
2

Quần, áo bơi, khăn tắm

Bộ/vđv

 

03

03

 
3

Quần, áo bơi, khăn tắm

Bộ/hlv

 

01

01

 
4

Áo choàng giữ nhiệt

Chiếc/vđv

 

01

 

 
5

Kính bơi, mũ bơi

Bộ/vđv

 

01

01

 
6

Nút tai, bàn quạt, kẹp mũi, ván

Bộ/vđv

 

02

02

 
7

Thảm nghỉ

Chiếc/vđv

 

01

01

 
8

Áo bơi thiết kế dành cho thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
9

Dây thun đàn hồi 1,5m/sợi

Chiếc/vđv

 

02

 

 
10

Bộ đàm điều khiển chịu nước kết nối với thiết bị tai nghe không dây dưới nước (gồm 8 chiếc tai nghe)

Bộ/đội

 

01

 

 
20.

Môn Canoeing

 

 

 

 

 
1

Bộ tạ gồm cần tạ xoay, bánh tạ (từ 1kg đến 30kg)

Bộ/30vđv

01

 

 

 
2

Máy tập kỹ thuật canoe

Chiếc/vđv

01

 

 

 
3

Máy tập kỹ thuật kayak

Chiếc/vđv

01

 

 

 
4

Máy xà đơn xà kép

Chiếc/30vđv

01

 

 

 
5

Thang gióng

Chiếc/30vđv

01

 

 

 
6

Bao chèo canoe

Chiếc/vđv

01

 

 

 
7

Bao chèo kayak

Chiếc/vđv

01

 

 

 
8

Bộ đàm chịu nước

Chiếc/hlv

01

 

 

 
9

Bộ dây phao đường đua, định vị khoảng cách trong huấn luyện.

Bộ/đội

01

 

 

 
10

Bộ phụ kiện tháo lắp, cân chỉnh thuyền

Bộ/đội

02

 

 

 
11

Cân điện tử để cân chỉnh trọng lượng thuyền

Chiếc/đội

01

 

 

 
12

Cầu lên xuống thuyền

Chiếc/đội

02

 

 

 
13

Đồng hồ vệ tinh GPS (đo đường đua)

Chiếc/hlv

01

 

 

 
14

Giá 4 tầng để thuyền bốn

Chiếc/đội

02

 

 

 
15

Giá 4 tầng để thuyền đôi

Chiếc/đội

03

 

 

 
16

Giá 4 tầng để thuyền đơn

Chiếc/đội

04

 

 

 
17

Loa tay

Chiếc/hlv

01

 

 

 
18

Mái chèo thuyền canoe

Chiếc/vđv

01

 

 

 
19

Mái chèo thuyền kayak

Chiếc/vđv

01

 

 

 
20

Máy đo nhịp tim

Chiếc/vđv

01

 

 

 
21

Thuyền canoe bốn (C4)

Chiếc/04vđv

01

 

 

 
22

Thuyền canoe đôi (C2)

Chiếc/02vđv

01

 

 

 
23

Thuyền canoe đơn (C1)

Chiếc/vđv

01

 

 

 
24

Thuyền kayak (K2)

Chiếc/02vđv

01

 

 

 
25

Thuyền kayak (K4)

Chiếc/04vđv

01

 

 

 
26

Thuyền kayak (K1)

Chiếc/vđv

01

 

 

 
27

Xe kút kít chở xuồng máy

Chiếc/đội

01

 

 

 
28

Xuồng máy huấn luyện

Chiếc/đội

01

 

 

 
29

Xuồng máy cứu hộ

Chiếc/đội

01

 

 

 
30

Nhà thuyền di động đơn

Cái/đội

01

 

 

 
31

Nhà thuyền di động đôi

Cái/đội

01

 

 

 
32

Nhà thuyền di động bốn

Cái/đội

01

 

 

 
33

Quần áo tập

Bộ/vđv

 

02

02

 
34

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

 

 
35

Bảo vệ gối

Bộ /vđv

 

01

 

 
36

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 
37

Bịt cổ tay

Chiếc/vđv

 

01

01

 
38

Đai bảo vệ lưng

Chiếc/vđv

 

01

01

 
39

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 
40

Đệm quỳ gối

Chiếc/vđv

 

01

 

 
41

Kính chống nắng

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 
42

Mũ mềm vành to

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

01

 
43

Quây chắn nước

Chiếc/vđv

 

01

 

 
44

Thảm cá nhân dùng cho thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

 

 
45

Túi chườm đá chấn thương

Chiếc/vđv

 

02

 

 
46

Đồng hồ tần số

Chiếc/vđv; Chiếc/hlv

 

01

 

 
21.

Môn Cầu lông

 

 

 

 

 
1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 
2

Cột lưới và lưới

Bộ/đội

01

 

 

 
3

Máy bắn cầu

Chiếc/đội

04

 

 

 
4

Vợt nặng tập cổ tay

Chiếc/vđv

01

 

 

 
5

Xe đựng cầu

Chiếc/đội

08

 

 

 
6

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv; Bộ/hlv

 

02

02

 
7

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

02

02

 
8

Áo tạ tập thể lực

Chiếc/vđv

 

01

 

 
9

Giầy

Đôi/vđv

 

02

02

 
10

Băng cổ tay

Chiếc/vđv

 

02

02

 
11

Băng đầu gối

Chiếc/vđv

 

02

02

 
12

Bóng cao su

Quả/vđv

 

01

 

 
13

Con lăn thả lỏng

Chiếc/vđv

 

01

 

 
14

Dây cao su

Chiếc/vđv

 

01

01

 
15

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 
16

Túi vợt

Chiếc/vđv

 

02

02

 
17

Khăn

Chiếc/vđv

 

02

02

 
18

Tất tập luyện, thi đấu

Đôi/vđv; Đôi/hlv

 

02

02

 
19

Tất nâng cơ

Đôi/vđv

 

01

 

 
20

Vợt

Chiếc/vđv

 

02

02

 
21

Cầu tập luyện

Quả/vđv/ngày

 

 

 

180
22

Cuốn cán vợt

Chiếc/vđv

 

12

12

 
23

Cước đan vợt

Sợi/vđv

 

12

12

 
22.

Môn Cầu mây

 

 

 

 

 
1

Rào bật nhẩy

Bộ/30vđv

02

 

 

 
2

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 
3

Cọc tiêu di chuyển

Chiếc/đội

30

 

 

 
4

Giá treo tập cầu cố định

Chiếc/đội

10

 

 

 
5

Xe đựng bóng

Chiếc/đội

02

 

 

 
6

Bó gối

Đôi/vđv

 

03

03

 
7

Bó gót

Đôi/vđv

 

03

03

 
8

Giầy tập luyện

Đôi/vđv

 

03

03

 
9

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

02

01

 
10

Kính chống nắng (nội dung bãi biển)

Chiếc/vđv

 

01

 

 
11

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

03

03

 
12

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv

 

03

 

 
13

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

02

01

 
14

Cọc lưới tập luyện

Bộ/đội

 

02

 

 
15

Thảm tập luyện

Bộ/đội

 

02

 

 
16

Cầu tập luyện và thi đấu

Quả/đội

 

28

 

 
23.

Môn Cờ

 

 

 

 

 
1

Đồng hồ cờ

Chiếc/vđv

01

 

 

 
2

Máy tính

Bộ/đội

02

 

 

 
3

Phần mềm cờ

Bộ/đội

01

 

 

 
4

Bộ bàn cờ

Bộ/vđv

 

01

01

 
5

Quân cờ

Bộ/vđv

 

01

 

 
6

Quần áo thi đấu

Bộ/vđv; Bộ/hlv

 

01

 

 
7

Giày thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

 

 
8

Bàn cờ treo tường

Chiếc/đội

 

01

 

 
24.

Môn Cử tạ

 

 

 

 

 
1

Giá gánh tạ

Đôi/vđv

01

 

 

 
2

Hệ thống điện tử

Bộ/đội

01

 

 

 
3

Tạ tập luyện

Bộ/vđv

01

 

 

 
4

Tạ thi đấu

Bộ/giải

02

 

 

 
5

Tạ khởi động thi đấu

Bộ/giải

15

 

 

 
6

Sàn tập luyện

Sàn/vđv

01

 

 

 
7

Sàn thi đấu

Sàn/giải

01

 

 

 
8

Giàn tập bổ trợ động tác đẩy

Bộ/đội

01

 

 

 
9

Đồng hồ đếm ngược

Chiếc/đội

02

 

 

 
10

Đèn báo hạ tạ chuyên môn

Chiếc/đội

02

 

 

 
13

Băng tay

Cuộn/vđv

 

02

02

 
14

Bộ đồ ép cân

Bộ/vđv

 

02

02

 
15

Bó gối

Đôi/vđv

 

02

02

 
16

Đai da tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 
17

Đai da thi đấu

Chiếc/giải/vđv

 

01

 

 
18

Dây nhảy

Chiếc/vđv

 

01

01

 
19

Dây kéo

Đôi/vđv

 

03

03

 
20

Giầy tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 
21

Giầy thi đấu

Đôi/giải/vđv

 

01

01

 
22

Bục gỗ tập bổ trợ

Đôi/sàn

 

01

 

 
23

Bột xoa tay

Hộp/vđv

 

05

05

 
24

Hộp đựng bột xoa tay

Chiếc/sàn

 

01

 

 
25

Quần áo tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 
26

Quần áo thi đấu

Bộ/giải/vđv

 

01

 

 
27

Quần bó

Chiếc/vđv

 

03

03

 
28

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

02

 

 
29

Ghế gỗ (có hộp để đồ cá nhân)

Chiếc/vđv

 

01

 

 
30

Bàn chải sắt

Chiếc/vđv

 

01

01

 
31

Quấn cổ tay

Đôi/vđv

 

02

02

 
32

Bánh tạ 1 kg

Đôi/vđv

 

01

 

 
25.

Môn Đá cầu

 

 

 

 

 
1

Thùng đựng đá

Chiếc/đội

04

 

 

 
2

Dây kéo đàn hồi tập đá

Chiếc/vđv

01

 

 

 
3

Giầy tập luyện

Đôi/vđv

 

03

03

 
4

Giày thi đấu

Đôi/vđv

 

03

03

 
5

Quần, áo tập luyện

Bộ/vđv

 

03

03

 
6

Quần, áo thi đấu

Bộ/vđv

 

03

03

 
7

Cầu

Quả/đội/tháng

 

 

 

100
8

Túi chườm đá

Chiếc/vđv

 

01

 

 
26.

Môn Đấu kiếm

 

 

 

 

 
26.1

Kiếm liễu

 

 

 

 

 
1

Áo bảo vệ ngực

Chiếc/vđv

 

02

 

 
2

Áo giáp trong 3/4

Bộ/vđv

 

02

01

 
3

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 
4

Bộ quần áo giáp vải

Bộ/vđv

 

01

 

 
5

Dây điện cá nhân kiếm liễu tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 
6

Dây điện cá nhân kiếm liễu thi đấu

Bộ/vđv

 

04

04

 
7

Dây điện đầu kiếm liễu

Chiếc/vđv

 

04

04

 
8

Găng tay dẫn

Chiếc/hlv

 

01

 

 
9

Găng tay kiếm liễu thi đấu

Đôi/vđv

 

02

01

 
10

Găng tay tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 
11

Giáp điện kiếm liễu tập luyện

Bộ/vđv

 

02

02

 
12

Giáp điện kiếm liễu thi đấu

Bộ/vđv

 

02

01

 
13

Giáp huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 
14

Giầy

Đôi/vđv

 

02

02

 
15

Kiếm dẫn huấn luyện

Chiếc/hlv

 

04

 

 
16

Kiếm liễu điện tập luyện

Chiếc/vđv

 

12

12

 
17

Kiếm liễu điện thi đấu

Chiếc/vđv

 

08

08

 
18

Kiếm liễu tập luyện

Chiếc/vđv

 

18

18

 
19

Mặt nạ huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 
20

Mặt nạ kiếm liễu tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 
21

Mặt nạ kiếm liễu thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

01

 
22

Tất

Đôi/vđv

 

03

03

 
23

Túi đựng kiếm có bánh xe

Chiếc/vđv

 

01

 

 
26.2

Kiếm ba cạnh

 

 

 

 

 
1

Áo bảo vệ ngực (nữ)

Chiếc/vđv

 

02

 

 
2

Áo giáp trong 3/4

Chiếc/vđv

 

02

01

 
3

Bộ quần áo giáp vải tập luyện

Bộ/vđv

 

01

 

 
4

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 
5

Dây điện cá nhân kiếm 3 cạnh tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 
6

Dây điện cá nhân kiếm 3 cạnh thi đấu

Chiếc/vđv

 

04

04

 
7

Găng tay dẫn

Đôi/hlv

 

01

 

 
8

Găng tay kiếm ba cạnh tập luyện

Đôi/vđv

 

02

02

 
9

Găng tay kiếm ba cạnh thi đấu

Đôi/vđv

 

02

01

 
10

Giáp huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 
11

Giầy

Đôi/vđv

 

02

02

 
12

Kiếm ba cạnh điện thi đấu

Chiếc/vđv

 

08

08

 
13

Kiếm ba cạnh tập luyện

Chiếc/vđv

 

18

18

 
14

Kiếm dẫn huấn luyện viên

Chiếc/hlv

 

02

02

 
15

Kiếm điện tập luyện

Chiếc/vđv

 

25

25

 
16

Mặt nạ huấn luyện

Chiếc/hlv

 

01

 

 
17

Mặt nạ kiếm 3 cạnh tập luyện

Chiếc/vđv

 

01

01

 
18

Mặt nạ kiếm 3 cạnh thi đấu

Chiếc/vđv

 

01

01

 
19

Tất

Đôi/vđv

 

03

03

 
20

Túi đựng kiếm có bánh xe

Chiếc/vđv

 

01

 

 
26.3

Kiếm chém

 

 

 

 

 
1

Áo bảo vệ ngực (nữ)

Chiếc/vđv

 

01

01

 
2

Áo giáp trong 3/4

Chiếc/vđv

 

02

01

 
3

Bộ quần áo giáp vải tập luyện

Bộ/vđv

 

01

 

 
4

Bộ quần áo giáp vải thi đấu

Bộ/vđv

 

01

 

 
5

Dây điện cá nhân kiếm chém tập luyện

Chiếc/vđv

 

04

04

 
6

Dây điện cá nhân kiếm chém thi đấu

Chiếc/vđv

 

04

04

 
7

Dây điện đầu kiếm chém

Chiếc/vđv

 

06

06

 
8

Găng tay dẫn

Đôi/hlv

 

01

 

 
9
PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng
LHD LAW FIRM HỒ CHÍ MINH
 • Tòa nhà HP (Tầng 7), 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 02822446739 hoặc 02822612929
 • all@lhdfirm.com
LHD LAW FIRM HÀ NỘI
 • Tòa nhà Anh Minh (Tầng 4), số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: 02462604011 hoặc 02422612929
 • hanoi@lhdfirm.com
LHD LAW FIRM ĐÀ NẴNG
 • Toà nhà Phương Đông (Tầng 3), số 1N đường Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
 • Hotline: 0905987929 hoặc 02366532929
 • danang@lhdfirm.com