Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH

  • 08/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2022
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 04/2022/TT-BLĐTBXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04/2022/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

THÔNG TƯ
Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục
nghề nghiệp;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy
định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế
hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín
chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
2. Thông tư này áp dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở
giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề
nghiệp (sau đây gọi chung là trường).
3. Thông tư này không áp dụng đối với việc tổ chức đào tạo trình độ trung
cấp, cao đẳng sư phạm.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đào tạo theo niên chế là phương thức tổ chức đào tạo theo năm học với
lớp học tương đối cố định trong toàn khoá học, cho phép học sinh, sinh viên (sau

2
đây gọi chung là người học) cùng lớp thực hiện theo một kế hoạch đào tạo, thời
khóa biểu chung, thống nhất.
2. Đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là phương thức
đào tạo theo từng nội dung học tập được thiết kế thành những mô-đun, môn học,
người học được chủ động lựa chọn mô-đun, môn học theo quy định của nhà
trường để tích lũy cho tới khi hoàn thành khối lượng mô-đun, tín chỉ quy định
trong chương trình.
3. Đào tạo trực tuyến là hình thức dạy học cho phép thực hiện một phần
hoặc toàn bộ nội dung môn học, mô-đun trong chương trình đào tạo trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng trên môi trường Internet để thay thế việc dạy học
trực tiếp tại các địa điểm đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 3. Chương trình và thời gian đào tạo
1. Chương trình đào tạo
a) Chương trình đào tạo thể hiện mục tiêu đào tạo, khối lượng kiến thức,
yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp; phạm vi và cấu
trúc nội dung; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả
học tập. Chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định tại Thông tư số
03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành
chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng.
b) Chương trình đào tạo phải được công khai đối với người học trước khi
tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học. Những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến
chương trình đào tạo được công bố trước khi áp dụng, không gây tác động bất
lợi cho người học.
2. Thời gian đào tạo là thời gian để người học hoàn thành một chương
trình đào tạo cụ thể và đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với
chương trình đào tạo đó, cụ thể:
a) Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế đối với người có
bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên từ một đến hai năm học tùy theo ngành,
nghề đào tạo;
b) Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun
hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun, tín chỉ quy định cho từng
chương trình;
c) Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ hai
đến ba năm học tuỳ theo ngành, nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp
trung học phổ thông hoặc tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn
thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối
lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ
khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định;

3
d) Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun
hoặc tín chỉ là thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô-đun, tín chỉ của từng
chương trình.
3. Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình
a) Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình bao gôm thời
gian học các môn học, mô-đun và thời gian thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên
đề, khóa luận tốt nghiệp do hiệu trưởng quyết định, bảo đảm không vượt quá 1,5
lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ hai đến ba năm học, không vượt
quá 02 lần thời gian đào tạo đối với chương trình từ một đến dưới hai năm học,
không bao gôm thời gian bảo lưu quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này;
b) Thời gian tối đa đối với người học cùng lúc hai chương trình bằng thời
gian tối đa để hoàn thành chương trình có thời gian đào tạo dài hơn và được tính
từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất;
c) Hiệu trưởng có thể xem xét, quyết định kéo dài thời gian đào tạo tối đa
đối với các trường hợp người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của
Luật Người khuyết tật;
d) Thời gian tối đa đối với chương trình đào tạo các ngành, nghề thuộc
lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao có tính chất đặc thù do Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thống nhất quy định.
4. Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập tùy thuộc vào điều kiện và hoàn
cảnh thực tế được quy định cụ thể trong quy chế đào tạo của trường, do hiệu
trưởng quyết định, đảm bảo các yêu cầu sau:
a) Thời gian giảng dạy, học tập được thực hiện trong thời gian từ 6 giờ
đến 22 giờ hàng ngày, bao gôm cả ngày thứ 7 và chủ nhật, trừ các nội dung học
tập đặc thù phải giảng dạy ngoài thời gian này mới đủ điều kiện thực hiện;
b) Thời gian giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến được thực hiện
linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng trường, do hiệu
trưởng quyết định;
c) Thời gian giảng dạy, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp được thực
hiện theo thỏa thuận giữa nhà trường và doanh nghiệp nhưng phải đảm bảo quy
định của pháp luật về thời gian làm việc.
5. Thời gian học khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc
chương trình giáo dục trung học phổ thông theo hình thức giáo dục thường
xuyên không tính vào thời gian đào tạo nghề theo quy định tại khoản 2, khoản 3
và khoản 4 Điều này.

Điều 4. Địa điểm đào tạo
1. Địa điểm đào tạo được thực hiện tại trường, phân hiệu của trường, các
địa điểm liên kết đào tạo theo quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày
14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh

4
vực giáo dục nghề nghiệp và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư
kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội; tổ chức cho người học học tập, thực hành và
thực tập tại doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua hợp đông với doanh
nghiệp theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Luật Giáo dục nghề nghiệp.
2. Việc đào tạo trực tuyến được thực hiện linh hoạt về địa điểm do hiệu
trưởng các trường căn cứ vào điều kiện thực tế quyết định nhưng phải đáp ứng
các điều kiện cho việc đào tạo để bảo đảm chất lượng theo quy định.

Điều 5. Kế hoạch đào tạo
1. Căn cứ vào khối lượng học tập của chương trình đào tạo, hiệu trưởng
phê duyệt kế hoạch phân bổ số môn học, mô-đun cho từng học kỳ, năm học.
2. Trước khi bắt đầu khóa học, trường phải công bố công khai kế hoạch
đào tạo đối với khóa học đó. Kế hoạch đào tạo cho từng khóa học, năm học phải
thể hiện: Thời gian, hoạt động của chương trình đào tạo; thời điểm bắt đầu và
kết thúc mỗi học kỳ, năm học, khóa học; thời gian, thời lượng đào tạo các môn
học, mô-đun trong chương trình; thời gian học lý thuyết, thực hành, thực tập; kế
hoạch tổ chức các hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (nếu
có); thời gian thi hết môn học, mô-đun, thi tốt nghiệp; thời gian nghỉ hè, lễ tết,
khai giảng, bế giảng; thời gian học tập ngoại khóa và các nội dung khác.
3. Trường hợp đào tạo trực tuyến thì kế hoạch đào tạo phải quy định cụ
thể các nội dung, môn học, mô-đun đào tạo bằng hình thức trực tuyến.

Điều 6. Đăng ký nhập học
1. Khi đăng ký nhập học người học phải nộp các giấy tờ theo quy định tại
khoản 3 Điều 11 của Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế
tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Giấy tờ khi người học nhập học phải được quản lý tại đơn vị thuộc trường hoặc
được số hóa để quản lý bằng các phần mềm quản lý đào tạo nếu có.
2. Người học được tổ chức thành các lớp học theo các chương trình đào
tạo và ngành nghề đào tạo cụ thể, phù hợp với từng hình thức tổ chức đào tạo do
hiệu trưởng quyết định.
3. Người học được cấp thẻ học sinh, sinh viên để thuận tiện cho quản lý,
theo dõi trong quá trình đào tạo. Khuyến khích các trường sử dụng thẻ học sinh,
sinh viên điện tử để vừa thực hiện công tác quản lý đào tạo (thi, tra cứu kết quả
học tập; học trực tuyến; sử dụng tại các thư viện điện tử, phòng máy tính, phòng
thí nghiệm), vừa làm phương tiện thực hiện các giao dịch về tài chính (đóng học
phí, nhận kinh phí, các giao dịch thương mại điện tử...) cũng như các giao dịch
xã hội khác khi được chấp nhận.
4. Trường phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người học về mục tiêu, nội
dung và kế hoạch học tập của chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền
lợi của người học.

5
Điều 7. Chuyển ngành, nghề đào tạo
1. Người học được chuyển ngành, nghề đào tạo đang học sang học một
ngành, nghề đào tạo khác của trường.
2. Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định cho phép người học chuyển
ngành, nghề đào tạo khi:
a) Người học có đơn đề nghị chuyển đổi ngành, nghề đào tạo;
b) Ngành, nghề đào tạo dự kiến sẽ chuyển sang học phải có cùng hình
thức tuyển sinh và các tiêu chí tuyển sinh bằng hoặc thấp hơn so với tiêu chí
tuyển sinh của ngành, nghề đào tạo đang học;
c) Việc chuyển đổi ngành, nghề đào tạo phải được thực hiện ngay trong
học kỳ đầu tiên của chương trình;
d) Không trong thời gian tạm dừng chương trình đang học, điều chỉnh tiến
độ học, bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm
hình sự.
3. Thời gian học tối đa để người học chuyển ngành, nghề đào tạo hoàn
thành chương trình được quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này và được
tính từ khi bắt đầu nhập học ngành, nghề trước khi chuyển.

Điều 8. Học cùng lúc hai chương trình
1. Điều kiện học cùng lúc hai chương trình
a) Người học có đơn đề nghị học cùng lúc hai chương trình;
b) Đã học xong học kỳ thứ nhất đối với chương trình có thời gian thực
hiện từ một đến hai năm học, đã học xong học kỳ thứ hai đối với chương trình
có thời gian thực hiện trên hai năm học. Kết quả học tập của từng học kỳ đã
hoàn thành ở chương trình thứ nhất phải đạt loại khá trở lên;
c) Không trong thời gian tạm dừng chương trình đang học, bị kỷ luật từ
mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Người học thuộc diện phải điều chỉnh tiến độ học hoặc bị buộc thôi học
ở chương trình thứ nhất thì bị buộc thôi học chương trình thứ hai.
3. Thời gian để người học hoàn thành hai chương trình được quy định tại
khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.

Điều 9. Tạm dừng chương trình và bảo lưu kết quả học tập
1. Bảo lưu kết quả học tập là việc nhà trường giữ nguyên kết quả người
học đã học và thi đạt yêu cầu đối với các môn học, mô-đun trong một khoảng
thời gian nhất định khi người học được tạm dừng chương trình đào tạo. Kết quả
học tập các môn học, mô-đun bảo lưu được tính khi xếp loại kết quả học tập và
đánh giá xếp loại tốt nghiệp.
2. Người học được tạm dừng chương trình đang học và được bảo lưu kết
quả học tập nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

6
a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nghĩa vụ
quân sự, tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tham gia các kỳ thi, giải thi
đấu quốc tế;
b) Vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, có giấy
xác nhận của cơ sở y tế nơi khám, điều trị hoặc có giấy xác nhận khuyết tật theo
quy định của Luật Người khuyết tật;
c) Chuyển nơi học từ trường này sang trường khác cùng ngành nghề đào
tạo mà thời gian học ở trường khác có sự khác nhau về tiến độ;
d) Tham gia chương trình, dự án đi lao động ở nước ngoài theo hợp đông
hoặc do điều kiện, hoàn cảnh gia đình buộc phải dừng học tập;
đ) Trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn;
e) Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan có
thẩm quyền hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc
trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức buộc thôi học.
3. Thời gian được bảo lưu kết quả học tập không quá 5 năm tính từ khi
dừng chương trình học tập và không tính vào thời gian tối đa hoàn thành khóa
học. Người học có nhu cầu được bảo lưu kết quả học tập phải có đơn đề nghị
hiệu trưởng xem xét, quyết định.
4. Người học được tạm hoãn học môn học, mô-đun theo kế hoạch đào tạo
của trường và phải hoàn thành môn học, mô-đun đó trong quy thời gian tối đa
hoàn thành chương trình nếu thuộc một hoặc các trường hợp sau:
a) Vì lý do sức khỏe không bảo đảm để học môn học, mô-đun đó và có
giấy xác nhận của cơ sở y tế nơi khám hoặc điều trị;
b) Có lý do khác không thể tham gia học môn học, mô-đun đó, kèm theo
minh chứng cụ thể và phải được hiệu trưởng chấp thuận;
5. Thời gian nghỉ học tạm thời được tính vào thời gian tối đa để người học
hoàn thành chương trình được quy định tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư này.

Điều 10. Công nhận và miễn trừ nội dung học tập
1. Công nhận kết quả học tập
a) Kết quả học tập của người học đã tích lũy từ một chương trình đào tạo
khác, trình độ đào tạo khác hoặc từ một trường khác trong hệ thống giáo dục
nghề nghiệp được xem xét công nhận trong chương trình đào tạo đang theo học
không phân biệt hình thức đào tạo trực tiếp hay trực tuyến, cụ thể: Được miễn
học, miễn thi kết thúc môn học, mô-đun trong trường hợp đã học, đã thi kết thúc
môn học, mô-đun đó trong chương trình khác và có nội dung, thời lượng phù
hợp với môn học, mô-đun trong chương trình đang học; được miễn học một
phần nội dung học tập trong môn học, mô-đun và phải tham gia thi kết thúc môn
học, mô-đun trong trường hợp đã học nội dung đó trong chương trình khác
nhưng chưa dự thi kết thúc môn học, mô-đun hoặc thời lượng và nội dung môn

7
học, môn đun trước đây chưa phù hợp với thời lượng và nội dung của môn học
trong chương trình đào tạo hiện hành. Việc xác định nội dung và thời lượng
được miễn học do hiệu trưởng quyết định;
b) Hiệu trưởng xem xét công nhận những nội dung kiến thức, ky năng
người học đã có trên cơ sở so sánh, đối chiếu với những nội dung của chương
trình đào tạo hiện hành;
c) Việc công nhận kết quả, nội dung học được thực hiện theo từng môn
học, mô-đun hoặc cả chương trình đào tạo;
d) Các trường công khai quy định việc công nhận kết quả và nội dung học
tập trong chương trình đào tạo.
2. Người học được miễn trừ nội dung học tập không phân biệt hình thức
đào tạo trực tiếp hay trực tuyến khi thuộc một trong những trường hợp sau:
a) Được miễn, giảm học môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh theo
quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về chương trình, tổ chức dạy
học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc
khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng;
b) Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục Chính trị thuộc
khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
trong trường hợp đã tốt nghiệp từ trình độ tương đương trở lên hoặc có văn
bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình trung cấp lý luận chính trị hoặc tương
đương trở lên;
c) Được miễn học, miễn thi kết thúc môn Ngoại ngữ thuộc khối các môn
học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong trường
hợp đã tốt nghiệp từ trình độ tương đương trở lên hoặc đã có trình độ ngoại ngữ
tương đương trình độ được quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18
tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia
Việt Nam hoặc có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp trình độ từ trung cấp ngoại
ngữ trở lên;
d) Được miễn học, miễn thi kết thúc môn Tin học thuộc khối các môn học
chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trong trường hợp
đã tốt nghiệp từ trình độ tương đương trở lên hoặc có kết quả kiểm tra đầu vào
đạt chuẩn ky năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ
Thông tin và Truyền thông hoặc có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp trình độ
trung cấp trở lên nhóm ngành, nghề công nghệ thông tin;
đ) Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục thể chất thuộc
khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
trong trường hợp là thương bệnh binh, có thương tật hoặc bệnh mãn tính làm
hạn chế chức năng vận động; trong thời gian học tại trường đạt giải nhất, nhì, ba
hoặc đạt huy chương trong các đợt thi đấu thể thao cấp ngành hoặc từ cấp tỉnh
trở lên;

8
e) Có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật
được hiệu trưởng xem xét, quyết định cho miễn, giảm một số môn học, mô-đun
hoặc miễn, giảm một số nội dung mà khả năng cá nhân không thể đáp ứng được.

Điều 11. Chuyển trường
1. Người học chuyển trường theo quyết định của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền thì việc chuyển trường được thực hiện theo quyết định của
cơ quan ra quyết định. Việc ra quyết định chuyển trường phải có sự đông ý bằng
văn bản của người học.
2. Người học chuyển trường theo nhu cầu cá nhân thì việc chuyển trường
được thực hiện theo quy định của trường nơi chuyển đi và trường nơi chuyển
đến. Hiệu trưởng chỉ xét tiếp nhận hoặc cho người học chuyển trường khi đáp
ứng các yêu cầu sau:
a) Có đơn đề nghị chuyển trường;
b) Không trong thời gian điều chỉnh tiến độ học, bị kỷ luật từ mức cảnh
cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Không chuyển trường khi đang học học kỳ cuối cùng của khóa học;
d) Khi chuyển sang trường nơi chuyển đến phải học đúng ngành, nghề
đang học tại trường nơi chuyển đi.
3. Hiệu trưởng trường có người học xin chuyển đến quyết định việc tiếp
nhận hoặc không tiếp nhận, người học ở trường nơi chuyển đến.
4. Thời gian tối đa cho người học chuyển trường hoàn thành chương trình
được tính từ thời điểm nhập học ở trường nơi chuyển đi.

Điều 12. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc
môn học, mô-đun

1. Kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ
a) Kiểm tra thường xuyên do giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học,
mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học,
mô-đun bằng các hình thức: Kiểm tra vấn đáp trong giờ học; kiểm tra viết với
thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút; kiểm tra một số nội dung thực hành,
thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.
b) Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun;
kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm
điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm
tra, đánh giá khác.
c) Kiểm tra thường xuyên, định kỳ bằng hình thức trực tuyến do giáo
viên, giảng viên giảng dạy môn học, mô-đun quyết định. Việc kiểm tra bằng
hình thức trực tuyến đối với các nội dung thực hành chỉ áp dụng khi đáp ứng
được các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; hệ thống hạ tầng, thiết bị

9
công nghệ thông tin và phải bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan kết quả học
tập của người học;
d) Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho mỗi môn học, mô-đun cụ thể
được thực hiện theo quy định của hiệu trưởng, bảo đảm trong một môn học, mô-
đun có ít nhất một điểm kiểm tra thường xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ.
Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ được chấm theo thang điểm 10, làm tròn
đến một chữ số thập phân.
2. Thi kết thúc môn học, mô-đun
a) Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện tại trường, phân hiệu, địa
điểm đào tạo của trường; đơn vị liên kết đào tạo hoặc tại doanh nghiệp; được
thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến khi đáp ứng được các điều kiện cho việc tổ
chức thi;
b) Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện một hoặc nhiều lần sau
khi học xong môn học, mô-đun hoặc cuối mỗi học kỳ;
c) Lịch thi kết thúc môn học, mô-đun phải được thông báo trước kỳ thi ít
nhất 02 tuần. Từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí
thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học;
d) Danh sách người học đủ hoặc không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý
do; danh sách địa điểm thi phải được công bố công khai trước ngày thi ít nhất 03
ngày làm việc;
đ) Người học tham gia kỳ thi phải được phổ biến về quyền hạn, nhiệm vụ,
nghĩa vụ của mình trong kỳ thi;
e) Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc
nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề
hoặc kết hợp giữa các hình thức trên;
g) Thời gian làm bài thi đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thời
gian thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian thi với các môn học, mô-
đun có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo hoặc thời gian thi trực tuyến do hiệu
trưởng quyết định;
h) Đối với hình thức thi viết, mỗi phòng thi bố trí ít nhất hai cán bộ coi thi
và không bố trí quá 50 người dự thi; người dự thi phải được bố trí theo số báo
danh. Đối với hình thức thi khác, hiệu trưởng quyết định việc bố trí phòng thi và
các nội dung liên quan khác;
i) Thi kết thúc môn học, mô-đun bằng hình thức trực tuyến được thực hiện
khi đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; hệ thống hạ
tầng, thiết bị công nghệ thông tin. Hiệu trưởng quy định cụ thể về hình thức và
quy trình tổ chức thi nhằm bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan kết quả học
tập của người học và chống được gian lận trong quá trình thi. Diễn biến của buổi
thi trực tuyến phải được ghi hình, ghi âm và xuất in kết quả bài thi để lưu trữ
theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư này.

10
Điều 13. Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun
1. Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun
a) Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun phải đảm bảo tham
dự ít nhất 80% thời gian học tập bao gôm: thời gian học lý thuyết, học tích hợp,
thực hành, thực tập và đáp ứng được các yêu cầu khác quy định trong chương
trình môn học, mô-đun;
b) Có điểm trung bình chung các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ đạt
từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;
c) Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được hiệu
trưởng xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi nhưng phải bảo đảm điều
kiện về điểm trung bình các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ.
2. Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun
a) Sau khi học xong môn học, mô-đun, người học đủ điều kiện quy định
tại khoản 1 Điều này được dự thi kết thúc môn học, mô-đun. Nếu người học
chưa dự thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất vì lý do chính đáng thì được
bố trí tham dự ở lần thi tiếp theo. Người có điểm thi lần thứ nhất thuộc loại chưa
đạt được thi lại; số lần thi lại do hiệu trưởng quy định;
b) Người học có điểm thi đạt yêu cầu ở lần thứ nhất nhưng muốn có điểm
cao hơn thì được đăng ký thi thêm 01 lần ở lần thi tiếp theo để cải thiện điểm số
nhưng không được bảo lưu điểm thi trước đó. Điểm thi lần sau không được tính
để xét học bổng;
c) Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn
tính số lần thi và phải nhận điểm 0 cho lần thi đó và phải tham gia kỳ thi lại, số
lần thi lại do hiệu trưởng quy định.

Điều 14. Học lại và thi lại
1. Người học phải học lại và thi lại môn học, mô-đun nếu thuộc một trong
các trường hợp:
a) Không đủ điều kiện dự thi;
b) Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun theo quy định nhưng điểm
thi chưa thuộc loại đạt;
c) Người học theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ đăng ký học lại,
thi lại để cải thiện điểm.
2. Người học phải học lại và thi lại không được bảo lưu điểm và thời gian
học tập môn học, mô-đun của lần học trước đó và phải bảo đảm các điều kiện dự
thi theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư này.
3. Trường hợp không còn môn học, mô-đun do chương trình đào tạo thay
đổi thì hiệu trưởng quyết định chọn môn học, mô-đun khác phù hợp với mục
tiêu của chương trình để thay thế.

11
Điều 15. Ra đề thi, chấm thi kết thúc môn học, mô-đun
1. Đề thi
a) Đề thi phải phù hợp với nội dung môn học, mô-đun đã quy định trong
chương trình; được tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi của trường;
đối với hình thức thi trực tuyến hoặc bằng các phần mềm chuyên biệt, hiệu
trưởng quy định cụ thể về cách thức xây dựng hoặc lựa chọn đề thi;
b) Đề thi đối với người có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của
Luật Người khuyết tật do hiệu trưởng quyết định.
2. Chấm thi
a) Bài thi kết thúc môn học, mô-đun phải do ít nhất 02 giáo viên chấm,
cho điểm độc lập và ký vào bài thi, phiếu chấm điểm, bảng tổng hợp điểm của
người dự thi. Bài thi viết tự luận, trắc nghiệm phải được làm phách trước khi
chấm; chấm thi vấn đáp, thực hành phải thực hiện trên phiếu chấm thi do hiệu
trưởng quy định;
b) Điểm của bài thi là trung bình cộng điểm của các giáo viên chấm thi;
trường hợp điểm của các giáo viên chấm thi có sự chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên
theo thang điểm 10 thì phải xem xét chấm lại; nếu chấm lại mà chưa thống nhất
được điểm thì trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn xem xét, giải quyết và là người
quyết định cuối cùng về điểm bài thi;
c) Bài thi kết thúc môn học, mô-đun bằng hình thức trực tuyến; bài thi
được chấm thông qua máy, phần mềm chuyên biệt và việc chấm phúc khảo bài
thi do hiệu trưởng quy định cụ thể về hình thức và quy trình tổ chức thực hiện.
3. Công bố điểm thi
a) Điểm thi theo hình thức vấn đáp, thực hành hoặc bảo vệ báo cáo thực
tập phải được công bố cho người học biết ngay sau khi chấm;
b) Đối với các hình thức thi, kiểm tra khác phải được công bố cho người
học biết muộn nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi.

Điều 16. Tính điểm môn học, mô-đun; điểm trung bình chung học kỳ,
năm học, khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

1. Điểm môn học, mô-đun
a) Điểm môn học, mô-đun bao gôm điểm trung bình các điểm kiểm tra có
trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học, mô-đun có trọng số 0,6;
b) Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm
tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. Trong
đó, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2;
c) Điểm môn học, mô-đun được sử dụng theo thang điểm 10 trong đào tạo
theo niên chế và thang điểm 4 trong đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun
hoặc tín chỉ.

12
2. Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình
chung tích lũy
a) Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và
điểm trung bình chung tích lũy:n
i
i
n
i
i i

n
a n
A

1
1

Trong đó:
A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung
bình chung tích lũy;

i: là số thứ tự môn học, mô-đun;
ai: là điểm của môn học, mô-đun thứ i;
ni: là số tín chỉ của môn học, mô-đun thứ i;
n: là tổng số môn học, mô-đun trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số
môn học, mô-đun đã tích lũy.
b) Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các môn học,
mô-đun mà người học đã tích lũy được tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm
được xem xét khi kết thúc mỗi học kỳ;
c) Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học, điểm trung bình
chung tích lũy bao gôm cả điểm môn học, mô-đun được bảo lưu, miễn trừ;
không bao gôm điểm môn học điều kiện;
d) Trường hợp người học được tạm hoãn học môn học, mô-đun thì chưa
tính khối lượng học tập của môn học, mô-đun đó trong thời gian được tạm hoãn.
3. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích
lũy để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được
tính theo kết quả điểm thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất; để xét điều
chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính theo kết quả lần thi kết thúc môn học,
mô-đun có điểm cao nhất.
4. Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc
khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
là 2 môn học điều kiện. Kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm
trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt
nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập,
xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và
được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.

Điều 17. Xư lý vi phạm về kiểm tra, thi
1. Người học thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập một năm đối
với vi phạm lần thứ nhất và bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ hai.

13
2. Trong quá trình thi, nếu người học có hành vi gian lận hoặc sử dụng cụ
hỗ trợ trái phép trong khi thi hoặc giúp đỡ, tiếp tay cho việc gian lận thì cán bộ
coi thi sẽ lập biên bản và xem xét, quyết định để người học có hành vi gian lận
được tiếp tục làm bài thi hoặc dừng việc thi. Trường hợp phải dừng thi thì bài thi
đó của người học được đánh giá 0 điểm.
3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, hiệu trưởng quy
định cụ thể các hình thức xử lý vi phạm về kiểm tra, thi đối với từng trường hợp,
theo từng hình thức thi cụ thể và được quy định trong quy chế kiểm tra, thi, xét
công nhận tốt nghiệp của trường.

Điều 18. Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập
1. Người học được công nhận tốt nghiệp thì được hiệu trưởng cấp bằng tốt
nghiệp. Mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng được quy định tại Thông tư số
10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy định về mẫu bằng tốt
nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hôi, hủy bỏ bằng tốt
nghiệp trung cấp, cao đẳng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2020/TTBLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội.
2. Bảng điểm từng môn học, mô-đun của toàn khóa học được cấp cho
người học kèm theo bằng tốt nghiệp trong đó ghi rõ tên ngành, nghề đào tạo,
hình thức đào tạo, kết quả và tên môn học, mô-đun được miễn trừ, bảo lưu điểm;
điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp đối với đào tạo
theo niên chế; điểm trung bình chung học tập toàn khóa học, xếp loại tốt nghiệp,
lý do hạ mức xếp loại tốt nghiệp nếu có.
3. Người học chưa được công nhận tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận
kết quả học tập các môn học, mô-đun đã học trong chương trình, trong đó phải
ghi rõ hình thức đào tạo và lý do chưa được công nhận tốt nghiệp.
4. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho người
đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc môn thi tốt nghiệp cuối cùng đối với đào tạo theo niên chế hoặc kết thúc
môn học, mô-đun cuối cùng trong chương trình đối với đào tạo theo tích lũy mô-
đun hoặc tín chỉ.
5. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực Máy tính
và công nghệ thông tin; Công nghệ ky thuật; Ky thuật; Sản xuất và chế biến;
Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Dịch vụ vận tải được công
nhận danh hiệu ky sư thực hành; các ngành, nghề còn lại được công nhận danh
hiệu cử nhân thực hành.

Điều 19. Quản lý hồ sơ, sổ sách đào tạo
1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lập và quản lý hô sơ đào tạo theo quy
định tại Thông tư số 23/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hô sơ, sổ sách
trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; thực hiện bảo quản, lưu trữ,

14
sử dụng hô sơ, sổ sách đào tạo theo quy định của pháp luật và quy định của
Thông tư này. Trường hợp trường giải thể thì phải bàn giao hô sơ cho cơ quan
quản lý có thẩm quyền.
2. Hô sơ lưu trữ vĩnh viễn
a) Văn bản phê duyệt, ban hành chương trình đào tạo; hô sơ ban hành giáo
trình hoặc tài liệu giảng dạy; văn bản quy định về tổ chức, quản lý đào tạo;
b) Văn bản phê duyệt danh sách người học trúng tuyển, danh sách lớp;
c) Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập của người học theo học kỳ, năm
học, khóa học;
d) Hô sơ công nhận kết quả tốt nghiệp đối với đào tạo theo niên chế gôm:
Quyết định thành lập hội đông thi tốt nghiệp; danh sách người học dự thi và kết
quả thi, bản in kết quả thi đối với hình thức thi trực tuyến hoặc thi bằng phần
mềm chuyên biệt trên máy tính, phiếu nộp bài thi có chữ ký của người học. Hô
sơ công nhận kết quả tốt nghiệp đối với đào tạo theo tích lũy mô-đun hoặc tín
chỉ gôm: Quyết định thành lập hội đông xét tốt nghiệp, biên bản họp xét tốt
nghiệp, bảng điểm tổng kết toàn khóa học;
đ) Quyết định công nhận tốt nghiệp, sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cho
người học;
e) Kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học;
g) Hô sơ khen thưởng, kỷ luật người học;
h) Hô sơ liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài.
3. Hô sơ lưu trữ ít nhất 10 năm kể từ ngày công nhận tốt nghiệp cho người học
a) Hô sơ tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun gôm: Kế hoạch thi và lịch
thi; danh sách người dự thi và kết quả từng môn thi; phiếu nộp bài thi có chữ ký
của người học và cán bộ coi thi; bản ghi âm, ghi hình buổi thi đối với hình thức
thi trực tuyến;
b) Bảng điểm của người học gôm: Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ;
điểm thi kết thúc môn học, mô-đun; bản in kết quả thi, kiểm tra đối với hình
thức thi, kiểm tra trực tuyến hoặc bằng phần mềm chuyên biệt trên máy tính có
chữ ký của giáo viên, giảng viên giảng dạy và cán bộ quản lý chuyên môn.
4. Hô sơ lưu trữ ít nhất 05 năm kể từ ngày công nhận tốt nghiệp cho người học
a) Hô sơ phúc khảo bài thi kết thúc môn học, mô-đun, thi tốt nghiệp;
b) Sổ lên lớp của từng lớp học.
5. Hô sơ lưu trữ ít nhất 01 năm kể từ ngày công nhận tốt nghiệp cho người học
a) Đề thi đã sử dụng, bài thi, phiếu chấm thi tốt nghiệp trong đào tạo theo
niên chế.
b) Thời khóa biểu và phân công giáo viên, giảng viên giảng dạy.

15
Chương II
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO NIÊN CHẾ
Điều 20. Tổ chức lớp học

Đào tạo theo niên chế được tổ chức theo năm học, một năm học có 2 học
kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn
học, mô-đun. Ngoài hai học kỳ chính, hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức
thêm kỳ học phụ để người học có điều kiện được học lại, học bù. Mỗi học kỳ
phụ có ít nhất 4 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun.

Điều 21. Xếp loại kết quả học tập
1. Sau mỗi học kỳ hoặc năm học, người học được xếp loại kết quả học tập
theo thang điểm 10 như sau:
a) Loại xuất sắc: từ 9,0 đến 10;
b) Loại giỏi: từ 8,0 đến 8,9;
c) Loại khá: từ 7,0 đến 7,9;
d) Loại trung bình: từ 5,0 đến 6,9;
đ) Loại yếu: dưới 5,0.
2. Người học có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại
nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:
a) Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ hoặc năm
học được xếp loại kết quả học tập;
b) Có 01 môn học hoặc mô-đun trong học kỳ, năm học phải thi lại đối với
loại xuất sắc; có 02 môn học hoặc mô-đun trở lên trong học kỳ, năm học phải thi
lại đối với loại giỏi (không tính môn học điều kiện; môn học, mô-đun được tạm
hoãn học hoặc được miễn trừ).
3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong
học kỳ chính để xếp loại.

Điều 22. Điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học, tự thôi học
1. Người học chương trình có thời gian đào tạo từ 1,5 năm trở lên, kết
thúc mỗi năm học, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì buộc phải điều
chỉnh tiến độ và phải hoàn thành các môn học, mô-đun chưa đạt mới được xem
xét, cho phép học tiếp các môn học, mô-đun mới; thời gian điều chỉnh tiến độ
học được tính vào thời gian tối đa để hoàn thành chương trình quy định tại
khoản 3 Điều 3 của Thông tư này, gôm:
a) Người học có điểm trung bình chung năm học từ 4,0 đến dưới 5,0 điểm
theo thang điểm 10;
b) Người học có điểm trung bình chung năm học dưới 4,0 nhưng có giấy
xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

16
2. Người học bị buộc thôi học nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Kết thúc năm học có điểm trung bình chung dưới 4,0 điểm;
b) Đã hết thời gian tối đa để hoàn thành chương trình quy định tại khoản 3
Điều 3 hoặc đã hết số lần được thi tốt nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của
Thông tư này nhưng điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp
chưa thuộc loại đạt;
c) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học.
3. Người học không thuộc diện bị buộc thôi học, nếu thuộc một trong các
trường hợp sau được đề nghị trường cho thôi học:
a) Người học tự xét thấy không còn khả năng hoàn thành chương trình do
thời gian còn lại không đủ để hoàn thành chương trình theo quy định;
b) Vì lý do khác phải thôi học kèm theo minh chứng cụ thể và được hiệu
trưởng chấp thuận.
4. Hiệu trưởng quy định cụ thể về thủ tục, quyền lợi, nghĩa vụ hoặc trách
nhiệm của người học, bảo lưu kết quả học tập và quyết định việc điều chỉnh tiến
độ học, buộc thôi học và tự thôi học của người học.

Điều 23. Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề,
khóa luận tốt nghiệp

1. Kế hoạch thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được xây
dựng và công bố công khai trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất là 04 tuần.
2. Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức thi tốt nghiệp
a) Nội dung thi tốt nghiệp gôm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn
thi Thực hành;
b) Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn
đáp hoặc trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút,
thi vấn đáp không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được
thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;
c) Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành ky năng
tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch
vụ. Thời gian thi thực hành cụ thể do hiệu trưởng quy định đảm bảo phù hợp với
đặc thù của ngành, nghề đào tạo;
d) Thi Thực hành bằng hình thức trực tuyến được áp dụng đối với những
ngành, nghề thuộc lĩnh vực Nghệ thuật; Nhân văn; Báo chí thông tin; Kinh
doanh, quản lý; Pháp luật; Dịch vụ xã hội hoặc các ngành nghề trong các lĩnh
vực khác khi bảo đảm các yêu cầu:
Ngành, nghề thi tốt nghiệp không có yêu cầu bắt buộc về thiết bị, nguyên
vật liệu thực hành hoặc ngành, nghề có các thiết bị, nguyên vật liệu thực hành có
thể thay thế phù hợp với điều kiện thi trực tuyến; ngành, nghề có phần mềm thi,

17
đánh giá chuyên biệt; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hạ tầng, thiết bị công nghệ
thông tin, thiết bị ghi âm, ghi hình phục vụ quá trình thi.
đ) Hiệu trưởng quy định cụ thể về hình thức và quy trình tổ chức thi trực
tuyến nhằm bảo đảm đánh giá chính xác, khách quan kết quả học tập của người
học và chống được gian lận trong quá trình thi. Diễn biến của buổi thi trực tuyến
phải được ghi hình, ghi âm và xuất in kết quả bài thi để lưu trữ theo quy định tại
khoản 3 Điều 19 Thông tư này. Hình thức thi trực tuyến phải được sự đông
thuận của các thành viên hội đông thi tốt nghiệp và người học.
3. Hội đông thi tốt nghiệp
a) Hội đông thi tốt nghiệp do hiệu trưởng quyết định thành lập, có ít nhất
05 người gôm: Chủ tịch hội đông là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng phụ trách
công tác đào tạo; Phó chủ tịch hội đông là phó hiệu trưởng hoặc trưởng phòng
đào tạo; Thư ký hội đông và các uỷ viên là cán bộ, giáo viên, giảng viên của
trường, đại diện doanh nghiệp có cùng chuyên môn hoặc có chuyên môn gần
với ngành nghề tổ chức thi;
b) Chủ tịch hội đông thi tốt nghiệp chịu trách nhiệm quy định cụ thể và
chỉ đạo toàn bộ các hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.
Quyết định thành lập các ban, tiểu ban giúp việc hội đông gôm: Ban thư ký, đề
thi, coi thi, chấm thi, chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và các ban giúp việc
khác theo yêu cầu của kỳ thi;
c) Hội đông thi tốt nghiệp thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp cho
người học theo quy định tại Điều 26 của Thông tư này; trình hiệu trưởng xem
xét, quyết định danh sách người học đủ điều kiện, không đủ điều kiện công nhận
tốt nghiệp.
4. Ra đề thi, coi thi, chấm thi
a) Đề thi phải phù hợp với đề cương ôn thi, mỗi môn thi phải có một bộ
đề thi chính và ít nhất một bộ đề thi dự phòng tương đương về nội dung kiến
thức và có cùng thời gian làm bài thi đối với môn thi Lý thuyết chuyên môn;
b) Đề thi theo hình thức trực tuyến phải đảm bảo đáp ứng được các yêu
cầu như đối với hình thức thi trực tiếp và tương đương về nội dung;
c) Điểm đáp án của đề thi theo hình thức thi viết, thực hành được chia nhỏ
theo nội dung không quá 0,25 điểm theo thang điểm 10; trong đó, nếu điểm toàn
bài thi có điểm lẻ là 0,25 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ là 0,75 thì quy tròn
thành 1,0.
5. Chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp
a) Ban chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp có từ 3 đến 5 thành viên
gôm: Trưởng ban, thư ký và các thành viên;
b) Ban chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp chỉ họp khi có từ 3 thành
viên trở lên; trưởng ban và thư ký không được vắng mặt;

18
c) Ban chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp cho điểm bằng hình thức bỏ
phiếu kín; điểm trung bình cộng của các thành viên là điểm chính thức của
chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp;
d) Biên bản chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp được lưu giữ như với
biên bản chấm thi và được lưu hô sơ theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.

Điều 24. Điều kiện dự thi và số lần dự thi tốt nghiệp
1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp:
a) Điểm tổng kết môn học, mô-đun trong chương trình từ đạt trở lên;
b) Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở
lên, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Còn số lần dự thi và trong quy thời gian được dự thi tốt nghiệp theo
quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Người học không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo quy định tại điểm
a khoản này, nếu còn quy thời gian để hoàn thành chương trình thì được hiệu
trưởng xem xét, cho phép được hoàn thành các môn học, mô-đun chưa đạt và tổ
chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp;
đ) Người học không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp do bị kỷ luật ở mức
đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm
hình sự, có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp
bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét điều
kiện dự thi tốt nghiệp;
e) Người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở
mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước
khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho người học đó.
2. Số lần dự thi tốt nghiệp
a) Người học có điểm thi tốt nghiệp dưới 5,0 thì được thi lại môn thi đó
không quá 03 lần trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình;
b) Thi lại lần thứ nhất cho người học có môn thi tốt nghiệp chưa đạt yêu
cầu trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp,
thời gian thi lại do hiệu trưởng quy định;
c) Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định, nếu có môn thi
tốt nghiệp có điểm dưới 5,0 thì được hiệu trưởng xem xét ưu tiên số lần dự thi
lại môn thi tốt nghiệp đó trong quy thời gian tối đa hoàn thành chương trình;
d) Người học không tham dự thi tốt nghiệp vì lý do chính đáng và bất khả
kháng thì chưa tính số lần thi đó và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác. Nếu bỏ thi
không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải tham dự kỳ thi
lại trong số lần được phép thi lại;

19
đ) Người học được miễn thi tốt nghiệp đối với môn thi trong trường hợp
đã tham dự thi và được công nhận kết quả thi đạt yêu cầu đối với môn thi đó ở
ngành, nghề và trình độ tương đương.

Điều 25. Chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp
1. Hiệu trưởng quyết định lớp học và người học được làm chuyên đề,
khóa luận tốt nghiệp; phân công giáo viên, giảng viên hướng dẫn làm chuyên đề,
khóa luận tốt nghiệp theo đề nghị của khoa chuyên môn.
2. Khối lượng của chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp không quá 5 tín chỉ và
được quy định trong chương trình đào tạo cao đẳng.
3. Văn bản đề nghị cho người học bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp
của giáo viên, giảng viên hướng dẫn và toàn văn chuyên đề, khóa luận nộp về
khoa chuyên môn trước khi bảo vệ 15 ngày; chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp
được giao cho hội đông chấm trước khi bảo vệ ít nhất 10 ngày.
4. Kết quả chấm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phải được công bố ngay
sau buổi bảo vệ. Hiệu trưởng quy định việc bảo vệ lại hoặc cho người học
chuyển sang thi tốt nghiệp đối với các trường hợp bảo vệ chuyên đề, khóa
luận tốt nghiệp không đạt yêu cầu.
5. Đối với một số ngành, nghề đào tạo thuộc lĩnh vực Nghệ thuật, Sức
khỏe, Thể thao, An ninh quốc phòng, hiệu trưởng quy định nội dung, hình thức
chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp phù hợp với đặc thù của ngành, nghề.

Điều 26. Điều kiện tốt nghiệp
1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
a) Điểm của mỗi môn thi tốt nghiệp hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt
nghiệp đạt từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;
b) Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở
lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
c) Hoàn thành các điều kiện khác theo quy định của trường;
2. Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp
luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ
luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
3. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn,
hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận
của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở
mức bị buộc thôi học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
4. Chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thi tốt nghiệp
hoặc ngày bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, hội đông xét tốt nghiệp tổ
chức xét tốt nghiệp cho người học. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày
xét tốt nghiệp cho người học, hội đông xét tốt nghiệp trình hiệu trưởng danh
sách người học đủ điều kiện, không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

20
5. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày hội đông xét tốt nghiệp có
đề nghị, hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho người học đủ điều
kiện tốt nghiệp.

Điều 27. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp
1. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp đối với thi tốt nghiệp được tính theo
công thức:

ĐTN = 3.ĐTB + 2.ĐTNTH + ĐTNLT
6

Trong đó:
Đ
TN: điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp
Đ
TB: điểm trung bình chung toàn khoá học
Đ
TNTH: điểm môn thi Thực hành
Đ
TNLT: điểm môn thi Lý thuyết chuyên môn
2. Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp đối với bảo vệ chuyên đề, khóa luận
tốt nghiệp được tính theo công thức:

ĐTN = 3.ĐTB + 2.Đ
5

Trong đó: Đ: điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.
3. Xếp loại tốt nghiệp của người học được căn cứ vào điểm xếp loại tốt
nghiệp và tính theo thang điểm 10 như sau:
a) Xuất sắc: từ 9,0 đến 10
b) Giỏi: từ 8,0 đến 8,9
c) Khá: từ 7,0 đến 7,9
d) Trung bình: từ 5,0 đến 6,9
4. Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên không có
môn thi tốt nghiệp phải thi lại hoặc không phải bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận
tốt nghiệp sẽ bị giảm đi một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các
trường hợp sau:
a) Có 01 môn học hoặc mô-đun trong học kỳ phải thi lại đối với loại xuất
sắc; 02 môn học hoặc mô-đun trở lên trong học kỳ phải thi lại đối với loại giỏi
(không tính môn học, mô-đun điều kiện; môn học, mô-đun được tạm hoãn học
hoặc được miễn trừ);
b) Có khối lượng học tập phải học lại quá 10% thời lượng của chương
trình;

21
c) Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập
tại trường không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17
của Thông tư này;
5. Người học phải thi tốt nghiệp lại hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận
tốt nghiệp thì xếp loại tốt nghiệp như sau:
a) Có 01 môn thi tốt nghiệp phải thi lại hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa
luận tốt nghiệp một lần thì xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại khá;
b) Người học phải thi tốt nghiệp lại hoặc bảo vệ lại chuyên đề, khóa luận
tốt nghiệp từ 02 lần trở lên thì xếp loại tốt nghiệp trung bình.

Chương III
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC
TÍCH LŨY MÔ-ĐUN, TÍN CHỈ
Điều 28. Tổ chức lớp học

1. Lớp học được tổ chức theo từng môn học, mô-đun dựa vào đăng ký học
tập của người học ở từng học kỳ. Hiệu trưởng quy định số lượng người học tối
thiểu cho mỗi lớp học lý thuyết, thực hành đảm bảo điều kiện tổ chức đào tạo
phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng bảo đảm lớp học tích hợp, thực hành
không quá 18 người học đối với nghề bình thường; không quá 10 người học đối
với ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội ban hành.
2. Tùy điều kiện thực tế, một năm có thể tổ chức từ 2 - 3 học kỳ, gôm học
kỳ chính và học kỳ phụ. Học kỳ chính là học kỳ bắt buộc phải học, mỗi học kỳ
chính có ít nhất 15 tuần gôm thời gian thực học và thời gian thi. Học kỳ phụ
không bắt buộc phải học, trong học kỳ phụ người học học các môn học, mô-đun
chậm tiến độ ở học kỳ chính, hoặc học lại các môn học, mô-đun chưa đạt, hoặc
để cải thiện điểm số, hoặc học vượt các môn học, mô-đun có ở các học kỳ sau
nếu trong học kỳ phụ có lớp. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 6 tuần gôm thời gian
thực học và thời gian thi.

Điều 29. Đăng ký khối lượng học tập
1. Trước mỗi học kỳ, người học phải đăng ký học tập theo quy chế đào tạo
của trường. Khối lượng học tập người học đăng ký trong mỗi học kỳ như sau:
a) Khối lượng học tập tối thiểu không nhỏ hơn 2/3 khối lượng trung bình
một học kỳ theo kế hoạch học tập;
b) Khối lượng học tập tối đa không quá 3/2 khối lượng trung bình một học
kỳ theo kế hoạch học tập;
c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với học kỳ phụ.

22
2. Người học được đăng ký học lại môn học, mô-đun có lần thi cuối đạt
điểm D theo quy định tại Điều 31 của Thông tư này để cải thiện điểm trung bình
chung tích lũy.
3. Khối lượng đăng ký học tập của người học theo từng học kỳ được ghi
vào phiếu đăng ký học do nhà trường lưu giữ.

Điều 30. Rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký
1. Việc rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký được thực hiện sau 2 tuần
kể từ đầu học kỳ chính, sau 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ. Tùy theo điều kiện cụ
thể, hiệu trưởng quy định khối lượng học tập tối đa được rút bớt. Ngoài khối
lượng học tập được rút bớt, môn học, mô-đun vẫn được giữ nguyên trong phiếu
đăng ký học, nếu người học không học môn học, mô-đun này sẽ xem như tự ý
bỏ học và phải nhận điểm F theo quy định tại Điều 31 của Thông tư này.
2. Người học chỉ được rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký khi có đơn
đề nghị gửi nhà trường và được nhà trường chấp thuận.

Điều 31. Quy đổi điểm môn học, mô-đun và điểm trung bình chung
học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy

1. Quy đổi điểm môn học, mô-đun thành điểm chữ
a) Điểm môn học, mô-đun được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều
16 của Thông tư này theo thang điểm 10 sau khi làm tròn đến một chữ số thập
phân được chuyển thành điểm chữ như sau:

Loại đạt:
A: từ 8,5 đến 10
B: từ 7,0 đến 8,4
C: từ 5,5 đến 6,9
D: từ 4,0 đến 5,4
Loại không đạt:
F: dưới 4,0

b) Đối với những môn học, mô-đun chưa đủ cơ sở để tính điểm khi xếp
mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:
I: Chưa đủ điểm thành phần để đánh giá do được phép hoãn kiểm tra, thi;
X: Chưa nhận được kết quả kiểm tra, thi;
R: Đối với môn học, mô-đun được miễn hoặc được cho phép chuyển điểm
kèm theo kết quả.

23
c) Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những quy định đã nêu ở điểm a
khoản này, còn áp dụng cho trường hợp người học vi phạm nội quy thi kiểm tra,
thi quy định tại Điều 17; tự ý bỏ học theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của
Thông tư này;
d) Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp:
Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun, người
học bị ốm hoặc tai nạn không thể dự thi, nhưng phải được hiệu trưởng cho phép;
người học không tham dự đủ bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc thi hết
môn học, mô-đun vì những lý do khách quan, được nhà trường chấp thuận. Trừ
các trường hợp đặc biệt do hiệu trưởng quy định, trước khi bắt đầu học kỳ kế
tiếp, người học có mức điểm I phải hoàn thành xong các điểm kiểm tra thường
xuyên, định kỳ còn nợ để được chuyển điểm;
đ) Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những môn học,
mô-đun mà đơn vị tổng hợp kết quả đào tạo chưa nhận được báo cáo kết quả học
tập của người học từ đơn vị đào tạo chuyển lên;
e) Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp: Điểm môn học, mô-đun
được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu
có) đối với một số môn học, mô-đun được phép thi sớm để giúp người học học
vượt. Những môn học, mô-đun được công nhận kết quả, khi người học chuyển
từ trường khác đến hoặc công nhận giữa các chương trình.
2. Để tính điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy,
điểm chữ của mỗi môn học, mô-đun được quy đổi sang điểm số theo thang điểm
4 như sau:
A tương ứng với 4
B tương ứng với 3
C tương ứng với 2
D tương ứng với 1
F tương ứng với 0
Trường hợp sử dụng thang điểm chữ có nhiều mức hơn, do hiệu trưởng
quy định và cũng được quy đổi sang điểm số theo thang điểm từ 0 tới 4.
3. Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được
xác định theo khoản 2 Điều 16 của Thông tư này.

Điều 32. Xếp loại kết quả học tập
1. Xếp loại kết quả học tập của người học theo học kỳ căn cứ vào điểm
trung bình chung tích lũy theo thang điểm 4 như sau:
Xuất sắc: từ 3,50 đến 4,00
Giỏi: từ 3,00 đến 3,49
Khá: từ 2,50 đến 2,99

24
Trung bình: từ 2,00 đến 2,49
Yếu: dưới 2,00
2. Người học có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại
nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:
a) Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ xếp loại kết
quả học tập, không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17
của Thông tư này.
b) Có 01 môn học hoặc mô-đun trong học kỳ phải thi lại đối với loại xuất
sắc, 02 môn học hoặc mô-đun trở lên trong học kỳ phải thi lại đối với loại giỏi,
không tính môn học, mô-đun điều kiện; môn học, mô-đun được tạm hoãn học
hoặc được miễn trừ.
3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong
học kỳ chính để xếp loại.

Điều 33. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tự thôi học
1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, giúp cho
người học có kết quả học tập kém biết và có kế hoạch học tập thích hợp để cải
thiện kết quả học tập. Việc cảnh báo kết quả học tập của người học được thực
hiện khi:
a) Tổng số môn học, mô-đun không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối
lượng học tập đã đăng ký đầu kỳ;
b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 1,2 đối với học kỳ đầu của
khóa học, dưới 1,5 đối với các học kỳ tiếp theo;
c) Hiệu trưởng quy định số lần cảnh báo kết quả học tập và hình thức
thông báo tới người học.
2. Sau mỗi học kỳ, người học bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những
trường hợp sau đây:
a) Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá quy định của nhà trường;
b) Đã hết quy thời gian tối đa để hoàn thành chương trình được quy định tại
khoản 3 Điều 3 của Thông tư này;
c) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học.
3. Người học không thuộc diện bị buộc thôi học, nếu thuộc một trong các
trường hợp sau được đề nghị trường cho thôi học:
a) Người học tự xét thấy không còn khả năng hoàn thành chương trình do
thời gian còn lại không đủ để hoàn thành chương trình theo quy định;
b) Vì lý do khác phải thôi học kèm theo minh chứng cụ thể và được hiệu
trưởng chấp thuận.

25
4. Hiệu trưởng quy định về thủ tục, quyền lợi, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm
của người học, kết quả học tập đã tích lũy được bảo lưu và quyết định việc buộc
thôi học hoặc tự thôi học của người học.

Điều 34. Điều kiện tốt nghiệp
1. Kết thúc khóa học, hoặc khi người học tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ
theo quy định trong chương trình, hiệu trưởng thành lập hội đông xét tốt nghiệp
cho người học.
2. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
a) Tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ quy định của chương trình;
b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4
đạt từ 2,0 trở lên;
c) Hoàn thành các yêu cầu bắt buộc khác theo quy định của chương trình;
d) Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở
lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
đ) Có đơn đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt
nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian của chương trình.
3. Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp
luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ
luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.
4. Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn,
hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận
của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở
mức bị buộc thôi học thì được xét công nhận tốt nghiệp.

Điều 35. Xếp loại tốt nghiệp
1. Xếp loại tốt nghiệp được xác định căn cứ điểm trung bình chung tích
lũy của toàn khoá theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Thông tư này.
2. Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm
đi một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có 01 môn học hoặc mô-đun trong học kỳ phải thi lại đối với loại xuất
sắc, 02 môn học hoặc mô-đun trở lên trong học kỳ phải thi lại đối với loại giỏi
không tính môn học, mô-đun điều kiện; môn học, mô-đun được tạm hoãn học
hoặc được miễn trừ;
b) Có khối lượng học tập phải học lại quá 10% thời lượng của chương
trình đào tạo;
c) Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học tập tại trường,
không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 của Thông
tư này.

26
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 36. Trách nhiệm của các trường

1. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm lựa chọn phương thức đào tạo theo niên
chế hoặc theo tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ phù hợp với điều kiện cụ thể của
trường nhưng phải đảm bảo chất lượng đào tạo đối với từng chương trình.
2. Thực hiện đào tạo liên thông cho người học các ngành, nghề, trình độ
mà trường đang đào tạo theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH
ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; thực
hiện liên kết đào tạo theo quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH
ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo.
3. Căn cứ Thông tư này các trường xây dựng, ban hành quy chế đào tạo,
quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp và các quy định cụ thể về việc
tổ chức, quản lý đào tạo đối với trường mình theo từng phương thức và loại hình
đào tạo.
4. Trước khi bắt đầu khóa học, các trường phải công khai các điều kiện
bảo đảm chất lượng; mục tiêu, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng
lực mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp; chương trình của từng ngành, nghề
đào tạo; thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đối với từng ngành, nghề cụ
thể; quy chế đào tạo; kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học; thời gian dự
kiến thi tốt nghiệp; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp.

Điều 37. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo
1. Các trường được tự chủ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong
tổ chức đào tạo của trường, cụ thể:
a) Xây dựng hạ tầng, đầu tư công nghệ, trang thiết bị công nghệ thông tin
đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong đào tạo;
b) Xây dựng các chương trình quản lý tổ chức đào tạo bao gôm quản lý
chương trình đào tạo, đội ngũ nhà giáo; hô sơ điện tử người học từ khi vào
trường đến khi tham gia thị trường lao động và các nội dung khác phục vụ cho
hoạt động đào tạo của trường trên môi trường mạng máy tính;
c) Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến bao gôm việc học tập trực tuyến
(e-learning), hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management
System), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content
Management System);
d) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR - Virtual Reality),
thực tế tăng cường (AR - Augmented Reality) vào hỗ trợ đào tạo thực hành;

27
đ) Số hóa chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học, giáo án, hô sơ, sổ sách
đào tạo; kế hoạch, tiến độ đào tạo; xây dựng thư viện điện tử phục vụ cho quá
trình tổ chức đào tạo.
2. Các hoạt động tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ thông qua ứng
dụng công nghệ thông tin phải bảo đảm tuân thủ theo quy định tại Thông tư này
và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 38. Chế độ báo cáo
1. Hiệu trưởng báo cáo bằng văn bản công tác đào tạo của trường theo
năm thực hiện tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm về cơ quan trực tiếp quản lý
trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi đặt trụ sở của
trường trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo bao gôm các nội dung
chính như: Số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, thôi học và đang học trong năm, dự
kiến tốt nghiệp trong năm sau, tốt nghiệp đã có việc làm trong thời gian 12 tháng
theo đối tượng đầu vào, ngành nghề đào tạo, khóa đào tạo và hình thức đào tạo;
số lượng các chương trình đào tạo được xây dựng mới, cập nhật, chỉnh sửa bổ
sung; việc liên kết đào tạo (ngành nghề, đơn vị liên kết, địa điểm liên kết); tình
hình khen thưởng, kỷ luật hoặc xử lý vi phạm (nếu có) và những thuận lợi, khó
khăn trong tổ chức đào tạo và đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền.
2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương báo cáo bằng văn bản tổng hợp tình hình đào tạo trình độ
trung cấp, cao đẳng của các trường trên địa bàn theo năm thực hiện tính đến
ngày 31 tháng 12 hàng năm về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước
ngày 25 tháng 01 của năm tiếp theo.
3. Ngoài chế độ báo cáo được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này,
hiệu trưởng, giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương có trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về các
vấn đề khác có liên quan đến tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật hoặc
báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 39. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2022. Thông tư số
09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy
mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp hết hiệu lực
kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
2. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ
sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.
3. Đối với các khóa tuyển sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực,
các trường thực hiện việc tổ chức đào tạo theo các quy định hiện hành tại thời
điểm bắt đầu khóa học cho đến khi kết thúc khóa học.

28
4. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh phức tạp và các trường hợp bất khả
kháng khác, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

Điều 40. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổ chức Chính trị - Xã hội, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, các trường trung cấp, trường cao đẳng và các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH, Trung tâm thông tin
để đăng Website Bộ;
- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Tấn Dũng

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng