Quyết định 94/2005/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2005
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 94/2005/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên các cơ quan Thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân

________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sư;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên các Phòng Thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân thành Thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân.

Thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.

Điều 2.

1. Cơ cấu tổ chức của Thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân bao gồm: Trưởng Thi hành án, Phó trưởng Thi hành án, Thẩm tra viên và cán bộ khác.

Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân là Trưởng Thi hành án, Phó trưởng Thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân.

2. Tổ chức biên chế cụ thể của Thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân do Bộ Tổng Tham mưu quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 430/QĐ-TM ngày 16 tháng 6 năm 1993 về việc thành lập Phòng Thi hành án quân khu, Quân chủng Hải quân của Tổng Tham mưu trưởng.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tư lệnh các quân khu, Quân chủng Hải quân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng