Quyết định 93/2005/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 02/08/2005
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 93/2005/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

_________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sư;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trên cơ sở Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng.

- Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng chịu sự quản lý về hành chính quân sự của Bộ Tổng Tham mưu.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng".

Điều 3.

1. Cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng bao gồm: Chỉ huy Cục, các phòng nghiệp vụ, Ban Tài chính, Ban Hành chính.

2. Tổ chức biên chế cụ thể của Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng do Bộ Tổng Tham mưu quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 247/QĐ-QP ngày 15 tháng 6 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Phòng Quản lý thi hành án Bộ Quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng