Quyết định 83/2005/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 22/11/2020
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 83/2005/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xét phong quân hàm sỹ quan dự bị cho học viên

 tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn

______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 18/12/2002;

Căn cứ Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ ngày 29 tháng 4 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Nay áp dụng phong quân hàm sỹ quan dự bị cho các học viên đã tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn như cán bộ, công chức tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị theo quy định của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 và Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ về sỹ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam (Nghị định số 26/2002/NĐ-CP).

2. Học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, sau khi tốt nghiệp được xét phong quân hàm sỹ quan dự bị cấp thiếu úy và được hưởng thêm một tháng lương sỹ quan như học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị quy định tại điểm 3.8, khoản 3 Mục II Thông tư liên tịch số 170/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 28/12/2002 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với học viên đào tạo sỹ quan dự bị; khi đăng ký vào ngạch sỹ quan dự bị được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

3. Các cơ sở đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường thị trấn có trách nhiệm giới thiệu sỹ quan dự bị về cơ quan quân sự cấp huyện (nơi có hộ khẩu thường trú) đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định tại Nghị định số 26/2002/NĐ-CP.

Điều 2.

1. Bộ Tổng Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ sung vào chương trình đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn những nội dung kiến thức cơ bản về sỹ quan, để khi tốt nghiệp được phong quân hàm sỹ quan dự bị theo Quyết định này.

2. Hàng năm, Tổng cục Chính trị chủ trì phối hợp với Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng có liên quan lập dự toán ngân sách báo cáo Bộ để bảo đảm chế độ, chính sách cho đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tư lệnh các quân khu và chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Trà

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng