Quyết định 62/2007/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2007
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 62/2007/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trường Trung cấp nghề số 5 - Bộ Quốc phòng

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành "Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề" và Quyết định số 06/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BLĐTBXH ngày 02 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020";

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung cấp nghề số 5 - Bộ Quốc phòng thuộc Quân khu 5 trên cơ sở nâng cấp Trường dạy nghề số 5/BQP.

Trụ sở chính: Số 85, Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Trường Trung cấp nghề số 5 - Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ:

- Đào tạo nghề theo 2 cấp trình độ: Trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo quy định cho bộ đội xuất ngũ và nhu cầu học nghề của xã hội;

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trường Trung cấp nghề số 5/BQP là: Đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo Điều lệ trường trung cấp nghề và quy định pháp luật về dạy nghề; có trách nhiệm đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trường Trung cấp nghề số 5/BQP:

Được bố trí 07 chức danh chủ chốt để chỉ huy, quản lý, điều hành hoạt động của trường và được hưởng ngân sách quốc phòng (theo Quyết định số 672/QĐ-TM ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Tổng Tham mưu trưởng).

Các chức danh còn lại được sử dụng lao động hợp đồng và các hình thức khác theo quy định của pháp luật, tự bảo đảm tiền lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành; không tính vào quân số quy hoạch của đơn vị.

Xây dựng tổ chức biên chế báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp trình Bộ Tổng Tham mưu quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh Quân khu 5, Chỉ huy đơn vị, cơ quan có liên quan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 5/BQP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng - Trung tướng

(Đã ký)

 

Nguyễn Khắc Nghiên

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng