Quyết định 60/2003/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2003
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 60/2003/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Về việc biệt phái sĩ quan sang Sở Giáo dục và Đào tạo

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng,

Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng;

Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tổng tham mưu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Biệt phái 26 sĩ quan sang 26 Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm để giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quốc phòng và giáo dục quốc phòng của địa phương (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các sĩ quan biệt phái có chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng và chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác quân sự, quốc phòng của ngành giáo dục ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu cho lãnh đạo Sở quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng, quân sự trong cơ quan và các nhà trường thuộc ngành giáo dục và đào tạo quản lý.

b) Đề xuất mọi mặt về công tác giáo dục quốc phòng; tổ chức phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, Ban, ngành trong tỉnh để thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong học sinh, sinh viên theo yêu cầu nhiệm vụ.

c) Giúp lãnh đạo Sở quản lý, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và tổ chức phương pháp thực hiện môn học giáo dục quốc phòng trong các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, trường đại học và cao đẳng thuộc tỉnh, phù hợp với điều kiện của địa phương.

d) Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Giúp Giám đốc Sở tổ chức xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ ở các trường và cơ quan thuộc ngành giáo dục đào tạo tại địa phương.

e) Phối hợp với Ban dân quân tự vệ đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (thành phố) và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục quốc phòng hàng năm trong học sinh, sinh viên

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Tiêu chuẩn, mối quan hệ, quy chế hoạt động, chế độ chính sách và các mặt bảo đảm khác của sĩ quan biệt phái.

1. Tiêu chuẩn:

a) Cán bộ có đầy đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để làm tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

b) Phải có bằng cử nhân trở lên.

c) Có thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 3 năm trở lên trong công tác quân sự địa phương và có kinh nghiệm trong huấn luyện đào tạo.

d) Sĩ quan được biệt phái sang Sở Giáo dục và Đào tạo có trần quân hàm tương đương trợ lý chủ chốt ở cấp tỉnh, từ đại úy đến thiếu tá, trường hợp đặc biệt có thể đến trung tá.

2. Mối quan hệ, quy chế hoạt động, chế độ chính sách và các mặt bảo đảm khác.

Thực hiện theo nội dung quy định tại các văn bản hiện hành có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan đơn vị chức năng Bộ Quốc phòng.

1. Bộ Tổng tham mưu:

a) Là cơ quan chủ trì cùng với Tổng cục Chính trị giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai, thực hiện việc biệt phái sĩ quan sang Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ. Giao chỉ tiêu biên chế cho 26 Ban chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm có tên tại Điều 1, mỗi Ban chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố 01 sĩ quan, để biệt phái sang các Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan, quản lý, kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình môn học giáo dục quốc phòng và trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng tại địa phương của đội ngũ sĩ quan được biệt phái sang Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Tổng cục Chính trị:

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng có liên quan, bảo đảm số lượng, chất lượng sĩ quan biệt phái sang Sở Giáo dục và Đào tạo, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho sĩ quan biệt phái.

Điều 5. Quyết định này có liệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các đồng chí Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

DANH SÁCH CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ ĐƯỢC BIỆT PHÁI SĨ QUAN SANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 60/2003/QĐ-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc biệt phái sĩ quan sang Sở Giáo đục và Đào tạo)

1. An Giang

2. Cao Bằng

3. Đắc Lắc

4. Đồng Nai

5. Gia Lai

6. Hà Giang

7. Thành phố Hà Nội

8. Hà Tây

9. Hải Dương

10. Thành phố Hải Phòng

11. Thành phố Hồ Chí Minh

12. Kiên Giang

13. Lai Châu

14. Lâm Đồng

15. Long An

16. Nghệ An

17. Phú Thọ

18. Quảng Nam

19. Quảng Ngãi

20. Quảng Ninh

21. Sơn La

22. Thanh Hóa

23. Thừa Thiên - Huế

24. Cần Thơ

25. Đà Nẵng

26. Hà Tĩnh.

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Trà

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng