Quyết định 49/2003/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2003
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 49/2003/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được mang thêm phiên hiệu: Viện

 Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 thuộc Bộ Quốc phòng

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Điều 38 Luật Giáo dục ngày 11 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 68/TTg ngày 26 tháng 1 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Quân y 108;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bộ Quốc phòng được mang thêm phiên hiệu: Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 thuộc Bộ Quốc phòng (có con dấu riêng).

Điều 2. Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108, Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến các chuyên ngành đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 68/TTg ngày 04 tháng 9 năm 1993 và Quyết định số 954/GD-ĐT ngày 21 tháng 3 năm 1995 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chức danh của Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 gồm có:

1. Viện trưởng do Giám đốc Bệnh viện kiêm,

2. Phó viện trưởng do Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm,

3. Các chức danh khác được áp dụng phiên ngang tương ứng trên cơ sở biểu.tổ chức biên chế mang số hiệu 0980 do Bộ Tổng tham mưu ban hành, nhưng không tăng tổ chức biên chế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Y - Dược Lâm sàng 108 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng