Quyết định 38/2005/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 20/08/2019
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 38/2005/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết,  tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng

_______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về Công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng”.

Điều 2. Giao Bộ Tổng Tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài quân đội hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh các Quân khu, Quân chủng,Binh chủng phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và chỉ huy các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Trà

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng