Quyết định 266/2003/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2003
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 266/2003/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

Về danh mục hệ thống các ngành thuộc các nhóm ngành sĩ quan

Quân đội nhân dân Việt Nam

 
 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
          Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;
          Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;
          Căn cứ Nghị định số ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;
          Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Ban hành “Danh mục hệ thống các ngành thuộc các nhóm ngành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam”.

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

          Điều 3. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đại tướng Phạm Văn Trà

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng