Quyết định 2512/2001/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2001
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 2512/2001/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Về việc ban hành Quy định quan hệ giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

với Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Hải quân; giữa Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố, Hải đoàn biên phòng với

 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố, Bộ chỉ huy vùng Hải quân

 trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác chiến

 

 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996:

- Căn cứ Nghị đinh số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ vể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Quốc phòng;

- Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; Nghị định số 02/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng;

- Xét đề nghị của Tổng tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành Quy định quan hệ giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Bộ tư lệnh Quân khu, Bộ tư lệnh Hải quân; giữa Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố, Hải đoàn Biên phòng với Bộ chỉ hay quân sự tỉnh, thành phố, Bộ chỉ huy vùng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tác chiến.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với các qui định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Đổng chí Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh các Quân khu, Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiên Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Thượng tướng Phạm Văn Trà

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng