Quyết định 225/2008/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/01/2009
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 225/2008/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức

công ty mẹ - công ty con

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 – 2010;

Căn cứ vào Quyết định số 1779/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty 28/Tổng cục Hậu cần thành Tổng công ty 28 thuộc Tổng cục Hậu cần, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.

1. Tên gọi Công ty mẹ: Tổng công ty 28.

2. Tên giao dịch quốc tế: 28. CORPORATION.

3. Tên viết tắt: Agtex. Corp.

4. Trụ sở chính: Số 03, đường Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

5. Vốn điều lệ: 514,50 tỷ đồng.

Điều 2. Công ty mẹ - Tổng công ty 28 là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Tổng cục Hậu cần; được hình thành trên cơ sở tổ chức lại khối cơ quan Công ty 28 và các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Công ty mẹ trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty do Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Điều 3. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty 28:

1. Sản xuất kinh doanh hàng may mặc, sản phẩm ngành dệt, da giày, đồ gỗ, cơ khí, quân dụng.

2. Kinh doanh vật tư thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu, hóa chất phục vụ ngành dệt, nhuộm, ngành may, da giày, đồ gỗ, cơ khí, quân dụng.

3. Xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm ngành dệt, may, da giày, đồ gỗ, cơ khí, quân dụng, dược phẩm và trang thiết bị y tế.

4. Xuất nhập khẩu, đại lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu.

5. Đầu tư phát triển các công trình hạ tầng công nghiệp, dân dụng.

6. Kinh doanh nhà, hạ tầng khu đô thị.

7. Đầu tư kinh doanh công trình hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, môi giới bất động sản.

8. Dịch vụ nhà đất.

9. Cho thuê kho xưởng, bãi đậu xe, văn phòng làm việc.

10. Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai.

Điều 4. Tổ chức quản lý Tổng công ty 28

1. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ - Tổng công ty 28 gồm:

a) Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, các Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng.

b) Bộ máy giúp việc gồm:

- Phòng Kinh doanh Dệt may;

- Phòng Đầu tư và Kinh doanh bất động sản;

- Phòng Kinh doanh xăng dầu;

- Phòng Nghiên cứu phát triển;

- Phòng Kế hoạch tổng hợp;

- Phòng Kỹ thuật;

- Phòng Tài chính – Kế toán;

- Phòng Chính trị;

- Văn phòng.

2. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty 28.

a) Các đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty mẹ gồm:

- Xí nghiệp Dệt;

- Xí nghiệp Sợi;

- Xí nghiệp Nhuộm;

- Xí nghiệp Cơ điện;

- Xí nghiệp Thương mại và dịch vụ;

- Công ty May 28.6;

- Xí nghiệp Quản lý khu công nghiệp Agtex Long Bình;

- Chi nhánh Hà Nội;

- Chi nhánh Cần Thơ.

b) Các công ty con:

- Công ty cổ phần 28-1;

- Công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

- Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi;

- Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng.

Các công ty con có tư cách pháp nhân, tên gọi, tài sản, bộ máy quản lý riêng; tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con và quy định Bộ Quốc phòng.

c) Các công ty liên kết (công ty hợp danh) do Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty, gồm:

- Công ty cổ phần Bình Phú;

- Công ty cổ phần Đầu tư VINATEX;

- Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển AGTEX – 3D;

- Công ty cổ phần Đông Đô;

- Công ty cổ phần Đào tạo dệt may Quốc tế (IGIC);

- Công ty cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực miền Trung;

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội;

- Công ty Liên doanh KEPPELLAND AGTEX;

Điều 5. Giao Tổng cục Hậu cần chỉ đạo Tổng công ty 28 xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quyết định số 1779/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28 hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con; Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức danh bộ máy giúp việc của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, phương án và kế hoạch cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 28-1 thành Công ty cổ phần 28-1 báo cáo Bộ phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Tổng giám đốc Tổng công ty 28 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng