Quyết định 191/2006/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2006
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 191/2006/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ huy quân sự các ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương thuộc địa bàn Quân khu Thủ Đô

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;

Theo đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy quân sự các ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương thuộc địa bàn Quân khu Thủ Đô gồm:

1. Ban Chỉ huy quân sự Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

2. Ban Chỉ huy quân sự Văn phòng Trung ương Đảng;

3. Ban Chỉ huy quân sự Ban Khoa giáo Trung ương;

4. Ban Chỉ huy quân sự Ban Đối ngoại Trung ương;

5. Ban Chỉ huy quân sự Ban Kinh tế Trung ương.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban Chỉ huy quân sự trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004, Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Tổng tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân khu Thủ Đô; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức ở Trung ương có tên trong danh sách tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng