Quyết định 184/2007/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2014
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 184/2007/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ- CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh;

Thực hiện Chỉ thị số 12- CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, ban chỉ huy quân sự của các cơ quan, tổ chức Trung ương trong thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 12-CT/TW); Nghị định số 116/2007/NĐ- CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh (sau đây viết tắt là Nghị định số 116/2007/NĐ-CP); Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương và quân khu (dưới đây viết tắt là Quyết định số 1404/QĐ-TTg).

Điều 2. Bộ Tổng Tham mư­u là cơ quan trung tâm hiệp đồng với các cơ quan trong và ngoài quân đội có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ tr­ưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng - an ninh; phối hợp, hiệp đồng với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ­ương các đoàn thể chính trị - xã hội (dưới đây viết tắt là bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức) có liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây viết tắt là cấp tỉnh) thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP; quyết định về tổ chức, chức danh, biên chế cán bộ quản lý Cơ quan Thường trực giúp việc Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP.

1. Cục Dân quân tự vệ

a) Là cơ quan Thư­ờng trực Giáo dục quốc phòng - an ninh của Bộ Quốc phòng và Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ư­ơng, giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng - an ninh; tham mư­u, đề xuất về nhiệm vụ, nội dung, tổ chức, phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh; tổ chức phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng trong quân đội và các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP.

b) Soạn thảo và tham gia soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản của Đảng, Chính phủ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ­ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức liên quan, đề xuất tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP; xây dựng chư­ơng trình, chỉ đạo nội dung biên soạn giáo trình, tài liệu và giúp Hội đồng Thẩm định của Bộ Quốc phòng tổ chức thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng quy định tại Điều 5 của Nghị định số 116/2007/NĐ-CP.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và cơ quan liên quan thuộc các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện Ch­ương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tư­ợng quy định tại Điều 4, 5 của Nghị định số 116/2007/NĐ-CP; phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Quốc phòng tham mưu đề xuất, triệu tập, tổ chức và theo dõi kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng; thống nhất số lượng, thành phần thuộc đối tượng 2 của các cơ quan, tổ chức Trung ương có trụ sở trên địa bàn quân khu như quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP để thông báo cho T­ư lệnh các quân khu và Học viện Chính trị - quân sự thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

đ) Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan liên quan thuộc các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức xây dựng đề án, chương trình, giáo trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dư­ỡng giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP.

e) Chủ trì và phối hợp với Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính thuộc Bộ Quốc phòng, Vụ Giáo dục quốc phòng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan lập đề án xây dựng, củng cố trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường quân sự quân khu và trường quân sự cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP; lập dự toán đầu t­ư xây dựng phòng học chuyên dùng, trang thiết bị, quân tư trang phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh, các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự và các dự án đầu t­ư thuộc lĩnh vực giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng quản lý, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh, các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự thuộc Bộ Quốc phòng hoạt động đúng quy chế, đạt hiệu quả thiết thực.

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; chuẩn bị nội dung, bảo đảm và tổ chức các phiên họp của Hội đồng, Ban thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương. Quan hệ chặt chẽ với các thành viên của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ư­ơng, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm và tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

h) Đôn đốc, kiểm tra, tham gia thanh tra và tổng hợp kết quả việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh, báo cáo Bộ Tổng Tham m­ưu, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ­ương; phối hợp với Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Văn phòng Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan, chuẩn bị nội dung và công tác bảo đảm cho hội nghị sơ kết, tổng kết công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

i) Tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập trao đổi kinh nghiệm công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự ở nước ngoài và nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

k) Hàng năm lập dự toán ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh đúng luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Cục Nhà trường

a) Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dư­ỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ theo phân cấp ở Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị quân sự, trư­ờng quân sự quân khu và trường quân sự cấp tỉnh; tham gia biên soạn, chỉnh lý bổ sung ch­ương trình, giáo trình, tài liệu bồi d­ưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ các cấp theo kế hoạch của Bộ.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch liên kết đào tạo giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 116/2007 /NĐ-CP; chỉ đạo, hư­ớng dẫn các nhà trư­ờng quân đội thực hiện kế hoạch của Bộ Quốc phòng về đào tạo, bồi dư­ỡng giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh theo đề án, chương trình, kế hoạch liên kết đào tạo.

c) Phối hợp với Cục Dân quân tự vệ, Vụ Giáo dục quốc phòng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan xây dựng đề án xây dựng, củng cố trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường quân đội quản lý; chỉ đạo các trường của quân đội có trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh hoạt động đúng quy chế, đạt hiệu quả thiết thực.

3. Cục Quân lực

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Dân quân tự vệ, Cục Cán bộ và các cơ quan chức năng có liên quan, tham mư­u giúp Thủ tr­ưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng quyết định về tổ chức, chức danh, biên chế cán bộ, Cơ quan Thường trực giúp việc Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP, Khoản 6 Điều 1 và Khoản 6 Điều 3 Quyết định số 1404/2007/QĐ-TTg; tổ chức biên chế sĩ quan biệt phái làm công tác quản lý và giảng dạy giáo dục quốc phòng theo quy định tại Khoản 3, 5 Điều 8 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP;

b) Chỉ đạo, hư­ớng dẫn các quân khu bảo đảm súng, đạn huấn luyện cho các đối tư­ợng theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP.

4. Cục Tác chiến

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo bảo đảm bí mật quân sự trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; quy hoạch, quản lý chặt chẽ hoạt động của các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự.

5. Cục Quân huấn

Phối hợp với các cơ quan liên quan, hư­ớng dẫn tiêu chuẩn, quy cách học cụ, thao tr­ường, sân, bãi tập kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh phù hợp với Ch­ương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân để Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở h­ướng dẫn các trường thuộc quyền và các trung tâm giáo dục quốc phòng- an ninh thực hiện.

Điều 3. Tổng cục Chính trị

Chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Cùng với Bộ Tổng Tham m­ưu giúp Bộ Quốc phòng phối hợp với cơ quan liên quan thuộc các bộ, ban, ngành chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng quy định tại Điều 4, 5 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP.

1. Cục Tuyên huấn

Là Cơ quan tham mưu, thường trực giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh. Cụ thể:

a) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư­ tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong quân đội và lực lư­ợng Dân quân tự vệ, lực l­ượng Dự bị động viên đối với công tác quốc phòng toàn dân nói chung và công tác giáo dục quốc phòng - an ninh nói riêng; tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

b) Chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền thông qua các hoạt động nghiệp vụ tuyên truyền, vận động toàn dân, trọng tâm là đội ngũ cán bộ công chức, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, kiến thức quốc phòng, an ninh. Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nội dung, hình thức, mô hình công tác chính trị, tư tưởng cho các đối tượng học giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, trường quân sự cấp tỉnh, quân khu và Học viện Quốc phòng.

c) Tham gia xây dựng ch­ương trình, thẩm định nghiệm thu giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng - an ninh, các nội dung liên quan đến quan điểm, đ­ường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước.

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Tr­ung ư­ơng, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Thủ trưởng Tổng cục Chính trị xây dựng tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng - an ninh tương ứng với chức vụ cán bộ đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành.

2. Cục Cán bộ

Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, xây dựng về mặt tổ chức, chức danh, trần quân hàm, bảo đảm chất lượng, số lư­ợng đội ngũ cán bộ, nhân viên của cơ quan thường trực giúp việc hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp, và đội ngũ sĩ quan biệt phái công tác ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương trọng điểm như­ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP.

3. Cục Tổ chức

Giúp Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ng­oài quân đội, nghiên cứu mô hình tổ chức cơ sở Đảng và chế độ sinh hoạt Đảng của đội ngũ sĩ quan biệt phái ở các bộ, các trư­ờng đại học, cao đẳng, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh.

4. Cục Chính sách

Giúp Tổng cục Chính trị phối hợp các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, tham m­ưu giúp Bộ Quốc phòng và Chính phủ, nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với các tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

5. Các cơ quan thông tấn, báo chí, văn hóa, văn nghệ quân đội, bảo tàng lực lượng vũ trang

Căn cứ vào nhiệm vụ Tổng cục Chính trị giao, phối hợp với các cơ quan liên quan đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh thông qua bảo tàng lực lượng vũ trang, các phương tiện thông tin, loại hình nghệ thuật để tuyên truyền nâng cao ý thức, kiến thức quốc phòng - an ninh cho nhân dân nói chung, cán bộ, viên chức và thế hệ trẻ trong quân đội, trong học sinh, sinh viên nói riêng.

Điều 4. Tổng cục Hậu cần

1. Chỉ đạo Cục Quân nhu phối hợp với Cục Dân quân tự vệ và các cơ quan liên quan, thiết kế mẫu trang phục cho giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh (đối tượng không phải là quân nhân tại ngũ) và sinh viên, học sinh khi thực hiện Chương trình Giáo dục quốc phòng - an ninh để Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân mua sắm theo quy định.

2. Bảo đảm hậu cần cho các câu lạc bộ thể thao hư­ớng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng quản lý.

Điều 5. Tổng cục Kỹ thuật

1. Chỉ đạo nghiên cứu cải tiến, sản xuất vũ khí, mô hình, học cụ, thiết bị huấn luyện mô phỏng phục vụ cho công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo kế hoạch của Bộ. Chỉ đạo cơ quan kỹ thuật cấp dưới bảo đảm chất lượng vũ khí huấn luyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn;

2. Bảo đảm công tác kỹ thuật cho các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự, các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng quản lý.

Điều 6. Các cục trực thuộc Bộ Quốc phòng

1. Cục Kế hoạch và Đầu tư

a) Cùng với Cục Dân quân tự vệ và các cơ quan liên quan tham m­ưu cho Thủ tr­ưởng Bộ Quốc phòng về quy hoạch tổng thể, các kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn và ngắn hạn, nâng cấp các tr­ung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh, các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự, các dự án đầu tư­ thuộc lĩnh vực giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Quốc phòng quản lý.

b) Cùng với Cục Dân quân tự vệ phối hợp với Vụ Giáo dục quốc phòng và các cơ quan chức năng liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc lập quy hoạch tổng thể, các kế hoạch đầu tư xây dựng dài hạn và ngắn hạn, quản lý các dự án đầu tư­ nâng cấp, xây dựng mới các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh và các dự án đầu tư­ khác thuộc lĩnh vực giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

2. Cục Tài chính

Căn cứ nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ quan, đơn vị, hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp và nhiệm vụ chi ngân sách giáo dục quốc phòng - an ninh quy định tại Điều 9, 10 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP hư­ớng dẫn lập dự toán ngân sách chi cho công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; xem xét, tổng hợp dự toán chi cho công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, trình Bộ phê duyệt. Tổ chức bảo đảm, kiểm tra quá trình chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí giáo dục quốc phòng - an ninh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7. Các học viện, trường sĩ quan trong quân đội

1. Học viện Quốc phòng

a) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ư­ơng, Bộ Nội vụ và Cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu và tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 1 quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ.

b) Cử giảng viên giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh theo hợp đồng liên kết đào tạo của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối t­ượng; giúp đỡ các học viện, trư­ờng đại học giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh; đào tạo, tập huấn giảng viên và cán bộ quản lý công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo phân công của Bộ.

c) Tham gia nghiên cứu khoa học về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc lĩnh vực Học viện đảm nhiệm nói riêng và các hoạt động công tác giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân nói chung nhằm phục vụ các ch­ương trình, đề án của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ư­ơng và Bộ Quốc phòng.

2. Học viện Chính trị- quân sự

Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng - an ninh; nghiên cứu khoa học về giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc lĩnh vực Học viện đảm nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng là cấp cục, vụ, viện và tương đương thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tập đoàn và Tổng Công ty 91; cấp chứng chỉ cho các đối tượng trên theo phân công của Bộ Quốc phòng. Cử giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh theo hợp đồng liên kết đào tạo của các Học viện trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực miền Bắc tại thành phố Hà Nội, miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng, Trường Phụ nữ Trung ương, Học viện Thanh Thiếu niên Trung ư­ơng; giúp các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

3. Học viện Lục quân

Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng - an ninh; nghiên cứu khoa học về giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc lĩnh vực Học viện đảm nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh theo phân công của Bộ Quốc phòng. Cử giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh theo hợp đồng liên kết đào tạo của các Học viện trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; giúp các trư­ờng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

4. Trường Sĩ quan Lục quân 1, 2 và các học viện, nhà trường thuộc các quân chủng, binh chủng

Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu giáo dục quốc phòng - an ninh; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng - an ninh theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; cử giáo viên giúp các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng - an ninh theo kế hoạch hợp đồng của từng trường trong khu vực.

Điều 8. Các quân khu

Chỉ đạo Phòng Dân quân tự vệ và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo, các cơ quan liên quan ở địa phư­ơng thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng quy định tại Điều 4, 5 của Nghị định số 116/2007/NĐ-CP; bồi dư­ỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường chính trị cấp tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các tr­ường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề; phối hợp với Cục Dân quân tự vệ, Cục Nhà trường và các cơ quan liên quan khảo sát, xây dựng đề án trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường quân sự quân khu và trường quân sự cấp tỉnh theo quy hoạch, đề án của Bộ Quốc phòng. Cụ thể:

1. Tổ chức các lớp bồi dư­ỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2 quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP. Chỉ đạo cơ quan quân sự cấp tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi d­ưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 của Nghị định số 116/2007/NĐ-CP và giúp đỡ trường chính trị tỉnh thực hiện chương trình môn học giáo dục quốc phòng - an ninh.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành giáo dục và đào tạo giúp Bộ Quốc phòng theo dõi, chỉ đạo các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn hoạt động đúng quy chế; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường chính trị cấp tỉnh và các trư­ờng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; quản lý đội ngũ sĩ quan biệt phái trong các trư­ờng đại học, cao đẳng và các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

3. Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phư­ơng cấp tỉnh, huyện và các đơn vị thuộc quyền, bảo đảm súng, đạn bắn kiểm tra cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn về giáo viên, sân bãi, thao trường, cơ sở vật chất huấn luyện theo khả năng của từng đơn vị.

4. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quân khu và quy chế hoạt động của Hội đồng; phân công 01 đồng chí Phó Tư lệnh quân khu làm Phó Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quân khu.

5. Phòng Dân quân tự vệ quân khu, Ban Dân quân tự vệ cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện là cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh cùng cấp, có nhiệm vụ tổng hợp toàn diện về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn; giúp lãnh đạo, chỉ huy và Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh từng cấp tổ chức, phối hợp, hiệp đồng các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức và địa phương thuộc quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

Điều 9. Quân chủng Phòng không - Không quân, Hải quân, Bộ đội Biên phòng và các binh chủng

1. Căn cứ vào yêu cầu, nhu cầu xây dựng lực l­ượng dự bị, tuyển chọn nhân tài, phổ cập kiến thức quân sự của quân chủng, binh chủng cho các đối tư­ợng, trư­ớc hết là thế hệ trẻ, để tổ chức xây dựng các câu lạc bộ thể thao hư­ớng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự, làm nòng cốt cho phong trào thể thao quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong nư­ớc và thi đấu quốc tế. Thống nhất với Cục Dân quân tự vệ và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, xây dựng đề án thành lập và dự án đầu tư­ xây dựng các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng và kỹ thuật quân sự trình cấp có thẩm quyền quyết định. Quản lý và chỉ đạo các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả thiết thực, an toàn, phù hợp từng loại hình câu lạc bộ và giữ bí mật quân sự, quốc phòng.

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền đóng quân trên địa bàn tham gia công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên; giúp đỡ về giáo viên, súng, sân bãi, thao trư­ờng và cơ sở vật chất huấn luyện theo khả năng của từng đơn vị; tham gia các hoạt động giáo dục quốc phòng - an ninh ở địa phương.

3. Phòng Quân sự địa phư­ơng thuộc Quân chủng Hải quân, Ban Giáo dục quốc phòng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, có trách nhiệm tham mư­u giúp Tư lệnh Quân chủng thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

4. Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền giáo dục cho nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn đóng quân về chủ quyền và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền, trên không, biển, đảo Việt Nam.

Điều 10. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức Trung ương

Tham mưu cho cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phối hợp với Học viện Quốc phòng, Bộ Tư lệnh các quân khu, quân chủng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn quân khu, địa phương) thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 5 Nghị định 116/2007/NĐ-CP. Cụ thể:

1. Quản lý chặt chẽ các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh thuộc cơ quan, tổ chức. Hàng năm báo cáo với cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương về số lượng cán bộ, đảng viên, công chức thuộc đối tượng 1, 2, 3, 4, 5 đã được bồi dưỡng, chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; báo cáo kế hoạch cử cán bộ đối tượng 2 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại trường quân sự quân khu, đối tượng 3 tại trường quân sự cấp tỉnh, đối tượng 4 tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

2. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5 tại cơ quan, tổ chức. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3, 4 tại cơ quan, tổ chức (trong trường hợp trường quân sự tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện quá tải).

3. Đề xuất với người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu tham gia giảng bài theo chuyên đề thuộc lĩnh vực cơ quan, tổ chức quản lý cho đối tượng 1, 2 quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 của Nghị định 116/2007/NĐ-CP theo đề nghị của Học viện Quốc phòng và Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh quân khu.

4. Phối hợp với cơ quan Bộ Quốc phòng hàng năm thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; định kỳ sáu tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi d­ưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh của cơ quan, tổ chức lên cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương.

Điều 11. Các cơ quan, đơn vị, nhà trư­ờng, viện nghiên cứu không nằm trong quy định từ Điều 1 đến Điều 9 của Quyết định này

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng; phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương, giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo về giáo viên, súng huấn luyện, sân bãi, thao trư­ờng, cơ sở vật chất huấn luyện theo điều kiện và khả năng của đơn vị để giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh.

Điều 12. Kinh phí bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh

Hàng năm các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh đ­ược Bộ Quốc phòng giao và nhiệm vụ chi ngân sách cho giáo dục quốc phòng - an ninh quy định tại Điều 9, 10 Nghị định số 116/2007/NĐ-CP để lập dự toán kinh phí giáo dục quốc phòng - an ninh trong tổng dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 13. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế các Quyết định 59/2002/QĐ- BQP ngày 23 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quân đội đối với công tác giáo dục quốc phòng và Quyết định 3069/2001/QĐ-BQP ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về Tổ chức cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương.

Điều 14. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ đư­ợc giao trong Quyết định này triển khai thực hiện; hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ/ Bộ Tổng tham mư­u) để tổng hợp báo cáo Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương theo chế độ quy định./.

Bộ trưởng - Đại tướng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng