Quyết định 182/2008/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/01/2009
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 182/2008/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI SĨ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP THUỘC BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LÀM NHIỆM VỤ TĂNG CƯỜNG CÁC XÃ BIÊN GIỚI CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ, XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tăng cường các xã biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tăng cường các xã biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Điều 2. Chế độ được hưởng

Ngoài các chế độ đang được hưởng theo quy định hiện hành, đối tượng trên còn được hưởng các chế độ như sau:

1. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm bằng 10% mức lương cấp hàm, ngạch bậc cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Chế độ bồi dưỡng sức khoẻ hàng năm tăng thêm; nếu có thời gian làm nhiệm vụ tăng cường từ 06 tháng trở lên, mỗi năm được bồi dưỡng 30 ngày; từ đủ 03 tháng đến dưới 06 tháng mỗi năm được bồi dưỡng 15 ngày. Mức bồi dưỡng một ngày là 25.000 đồng.

Điều 3. Kinh phí bảo đảm

Nguồn kinh phí chi trả chế độ nêu trên được tính trong dự toán ngân sách thường xuyên hàng năm của đơn vị.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký;

Các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được sử dụng lực lượng trong biên chế để bố trí các chức danh phù hợp làm nhiệm vụ tăng cường các xã biên giới có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; hàng năm, báo cáo danh sách về Bộ Tổng Tham mưu để thẩm định quân số được hưởng chế độ theo quyết định này.

3. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng