Quyết định 144/2004/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 30/09/2006
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 144/2004/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG SỐ 144/2004/QĐ-BQP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CÁC KHU VỰC CẤM BAY TRONG VÙNG TRỜI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ vào Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ vào Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định các khu vực cấm bay trong vùng trời nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005, các quy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 2. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan đến quản lý, khai thác và bảo vệ vùng trời chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Bộ Tổng Tham mưu chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đại tướng Phạm Văn Trà

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng