Quyết định 127/2006/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/08/2006
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 127/2006/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổng Công ty Đông Bắc

______________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 93/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty Đông Bắc thành Tổng Công ty Đông Bắc;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Tổng Công ty Đông Bắc, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đông Bắc.

1. Tên gọi đầy đủ: Tổng Công ty Đông Bắc.

2. Tên giao địch quốc tế: North Eastern Corporation; Viết tắt là: NECO.

3. Trụ sở chính: Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

4. Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 2. Tổng Công ty Đông Bắc là công ty nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng; công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; được tự chủ kinh doanh; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Đông Bắc.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Đông Bắc

1. Khai thác, chế biến và kinh doanh than.

2. Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.

3. Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

4. Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, xây lắp đường dây và trạm điện.

5. Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng.

6. Chế tạo, sửa chữa, lắp ráp các sản phẩm cơ khí, xe vận tải, xe chuyên dùng, phương tiện vận tải biển và các thiết bị điện công nghiệp.

7. Vận tải đường thuỷ, đường bộ.

8. Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, hàng hoá phục vụ cho sản xuất.

9. Đại lý xăng dầu.

Điều 4. Tổ chức quản lý Tổng công ty Đông Bắc:

1. Cơ cấu quản lý của Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc gồm: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc gồm:

a) Các đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Công ty mẹ gồm:

- Công ty Khai thác khoáng sản Tây Nguyên;

- Công ty Cảng, Công ty Chế biến và Kinh doanh than;

- Trạm Giám định sản phẩm; Đội quản lý đường vận tải mỏ.

b) Các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 45 (trên cơ sở tổ chức lại Xí nghiệp Khai thác than 45).

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 86 (trên cơ sở tổ chức lại Xí nghiệp Khai thác than 86).

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 35 (trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Khai thác than 148 vào Xí nghiệp Khai thác than 35).

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 91 (trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Khai thác than Quảng Lợi vào Xí nghiệp Khai thác than 91).

c) Các công ty cổ phần do công ty mẹ giữ cổ phần chi phối gồm:

- Công ty cổ phần chế biến kinh doanh than Sài Gòn (trên cơ sở cổ phần hoá Chi nhánh công ty Đông Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh).

- Công ty cổ phần chế biến kinh doanh than Sông Hồng (trên cơ sở cổ phần hoá Chi nhánh công ty Đông Bắc tại Hà Nội).

- Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh tổng hợp (trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp Xây dựng và kinh doanh tổng hợp).

- Công ty cổ phần 790 (trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp Khai thác than 790).

- Công ty cổ phần 397 (trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp Khai thác than 397).

- Công ty cổ phần Thăng Long (trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp Khai thác than Thăng Long).

- Công ty cổ phần Khe Sim (trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp Khai thác Khe Sim).

- Công ty cổ phần 496 (trên cơ sở cổ phần hoá Xí nghiệp Khai thác khoáng sản).

Các công ty con có tư cách pháp nhân, tên gọi, tài sản, bộ máy quản lý riêng; tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty con.

d) Các công ty liên kết (công ty hợp danh) do Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ được tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của công ty, gồm:

- Công ty cổ phần Vận tải Hạ Long (thành lập mới).

- Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội.

- Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ.

Điều 5. Tổng công ty Đông Bắc có nhiệm vụ:

1. Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Quyết định số 93/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty Đông Bắc thành Tổng Công ty Đông Bắc.

2. Xác định lộ trình thành lập các đơn vị thành viên, xây dựng cơ cấu, tổ chức, bộ máy giúp việc của Tổng công ty và các đơn vị thành viên báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Kinh tế, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Trà

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng