Quyết định 112/2007/QĐ-BQP

  • 04/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2007
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 112/2007/QĐ-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Về việc thành lập Trung tâm sát hạch lái xe

thuộc Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc phòng

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thành lập Trường Cao đẳng nghề số 3/BQP;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề số 3/BQP.

Trụ sở chính tại xã An Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề số 3/BQP có nhiệm vụ sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E và F.

Điều 3. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Điều 4. Tổ chức, biên chế của Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề số 3/BQP do Bộ Tổng tham mưu quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Tư lệnh Quân khu 3, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 3/BQP và các cơ quan, đơn vị liên quan thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phùng Quang Thanh

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng