Thông tư 32/2021/TT-BYT

  • 08/08/2022
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2022
BỘ Y TẾ
Số: 32/2021/TT-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CƠ BẢN TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, các điều kiện bảo đảm hoạt động và nhân lực của y tế xã, phường, thị trấn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm tế xã, phường, thị trấn.

Điều 1. Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn

Ban hành kèm theo Thông tư này Hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là trạm y tế).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

Điều 3. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế ban hành kèm theo Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc văn bản đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư có hiệu lực và các dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trạm y tế có thể tham khảo hướng dẫn thiết kế của Thông tư này để điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) để xem xét giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Xuân Tuyên

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng