Tag: 106/TB VPCP 05/05/2011 K���t lu���n c���a Ph�� Th��� t�����ng Nguy���n Thi���n Nh��n t���i H���i ngh��� to��n qu���c s�� k���t m���t n��m th���c hi���n Quy���t �����nh s��� 1956/Q�� TTg ng��y 27 th��ng 11 n��m 2009 c���a Th��� t�����ng Ch��nh ph��� v��� ����� ��n d���y ngh��� cho lao �����ng n��ng th��n �����n n��m 2020

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng