english
english

Công văn số 6426/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ

  • 16/08/2018

  6426/TCHQ-CCHĐH   19/12/2011   Công văn số 6426/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 6426/TCHQ-CCHĐH
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

 
Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
Ngày 28/11/2011, Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Để thực hiện có hiệu quả, thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn tiêu chí lựa chọn các DNCX để thực hiện TTHQĐT theo Quyết định 2544/QĐ-TCHQ trong đợt đầu và lộ trình triển khai như sau:
1. Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất ban hành theo Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ (quy trình) áp dụng đối với các DNCX:
- Chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật về thuế liên tục trong thời hạn 36 tháng tính đến thời điểm doanh nghiệp bắt đầu thực hiện Quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra doanh nghiệp chế xuất ban hành theo Quyết định số 2544/QĐ-TCHQ;
- Có hệ thống kế toán minh bạch, cụ thể như sau:
Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán minh bạch là doanh nghiệp được cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp đăng ký, nộp thuế nội địa xác nhận, đánh giá là:
+ Áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam.
+ Có chế độ kiểm soát tài chính nội bộ.
+ Có hệ thống sổ, chứng từ kế toán đầy đủ rõ ràng.
+ Báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, trung thực.
+ Lưu trữ đầy đủ, khoa học các sổ, chứng từ kế toán và các chứng từ liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu.
+ Thực hiện tốt chế độ tài chính, kế toán.
- Có hệ thống công nghệ thông tin để quản lý toàn bộ dữ liệu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, giao nhận hàng hóa đáp ứng các yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan;
- Có đội ngũ cán bộ làm thủ tục hải quan được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan hoặc sử dụng đại lý làm thủ tục hải quan có năng lực và chấp hành tốt pháp luật hải quan.
2. Lộ trình triển khai và nhiệm vụ của các đơn vị liên quan:
2.1. Lộ trình: Giai đoạn đầu triển khai từ nay đến tháng 8 năm 2012. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai chủ động lựa chọn từ 5-10 doanh nghiệp chế xuất theo các tiêu chí nêu tại Điểm 1 trên đây
Trên cơ sở kết quả tổng kết, Tổng cục Hải quan sẽ quyết định việc triển khai mở rộng cho các doanh nghiệp chế xuất khác.
2.2. Nhiệm vụ các đơn vị liên quan:
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố có tên nêu tại Điểm 2.1 căn cứ vào tiêu chí lựa chọn DNCX tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX nêu tại Điểm 1 trên đây chủ động lập kế hoạch triển khai và tổ chức triển khai, xem xét lựa chọn các doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai thí điểm Quy trình. Trước khi chính thức đưa vào vận hành quy trình, các Cục hải quan (nêu trên) tiến hành kiểm tra, rà soát đảm bảo các điều kiện triển khai bao gồm các điều kiện về cơ sở vật chất, phần mềm, đào tạo… cũng như tính sẵn sàng và khả năng đáp ứng của DNCX được lựa chọn. Kết quả kiểm tra, rà soát báo cáo về Tổng cục Hải quan trước thời điểm chính thức vận hành để có phương án phối kết hợp hoặc hỗ trợ khi cần thiết.
- Ban Cải cách hiện đại hóa – TCHQ (Ban CCHĐH) chủ trì theo dõi quá trình triển khai; phối hợp với các đơn vị hải quan liên quan tổng hợp đánh giá kết quả giai đoạn triển khai thí điểm báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.
- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan phối hợp với các đơn vị, đối tác liên quan chuẩn bị các điều kiện về công nghệ thông tin để triển khai Quy trình.
Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng