english
english

Công văn số 3636/TCT-TTR ngày 12/10/2011 của Tổng cục Thuế v/v V/v rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện qui trình thanh tra, qui trình kiểm tra thuế và phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 2011.

  • 16/08/2018

09/04/2008
Công văn số 1418/TCT-QLN ngày 9/4/2008 của Tổng cục Thuế v/v xử lý nợ thuế
09/04/2008
Công văn số 1418/TCT-QLN ngày 9/4/2008 của Tổng cục Thuế v/v xử lý nợ thuế
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  3636 /TCT-TTr
V/v rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện qui trình thanh tra, qui trình kiểm tra thuế và phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ 2011.
 
Hà Nội, ngày  12    tháng  10  năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TCT ngày 24/3/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc kiểm tra sự tuân thủ tại cơ quan Thuế địa phương, Tổng cục Thuế đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra tại một số Cục Thuế: Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương. Mục tiêu của đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thanh tra, kiểm tra thuế năm 2010 tại các Cục Thuế đồng thời nắm bắt thực tế việc triển khai thực hiện qui trình thanh tra thuế ban hành kèm theo Quyết định số 460/QĐ-TCT ngày 05/5/2009 và qui trình kiểm tra thuế theo Quyết định số 528/QĐ-TCT ngày 29/5/2008 của Tổng cục Thuế, những khó khăn, vướng mắc và những thiếu sót, bất cập trong thực tế để nghiên cứu biện pháp khắc phục, bổ sung chỉnh sửa qui trình, giúp cơ quan Thuế địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đúng hướng dẫn của cơ quan thuế cấp trên. Qua làm việc tại một số Cục Thuế, Chi cục Thuế, về cơ bản đã thực hiện theo hướng dẫn tại qui trình của ngành và văn bản pháp luật về thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện chưa chính xác và đầy đủ, cụ thể còn tồn tại, hạn chế như sau:
1. Công tác chỉ đạo: Chưa chủ động ban hành văn bản chỉ đạo các Phòng và Chi cục triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2. Công tác lập kế hoạch:
- Việc nhập dữ liệu, thông tin người nộp thuế vào chương trình ứng dụng còn chậm và chưa đầy đủ, do đó ảnh hưởng đến công tác khai thác thông tin phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.
- Lập kế hoạch thanh tra, lập danh sách người nộp thuế phải kiểm tra hồ sơ khai thuế tại Trụ sở cơ quan thuế:
+ Các Cục Thuế thực hiện việc thu thập dữ liệu, đánh giá phân tích để lựa chọn đối tượng lập kế hoạch thanh tra còn thiếu cơ sở thông tin, thủ công, các tiêu chí sử dụng phân tích chưa có giá trị cụ thể, chưa thực sự dựa trên mức độ vi phạm của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý và chưa đánh giá đối với toàn bộ doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý thu thuế.
+ Việc phân tích lựa chọn doanh nghiệp đưa vào kế hoạch thanh tra tại một số Cục Thuế còn đạt thấp
+ Việc lập danh sách người nộp thuế phải kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo đánh giá rủi ro, nhưng thực chất là danh sách kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế là chưa đúng qui định tại qui trình kiểm tra.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra:
- Về thủ tục, hồ sơ: Chưa có Bản phân tích thông tin, đánh giá rủi ro về doanh nghiệp trước khi ban hành quyết định thanh tra; Không có biên bản công bố quyết định; Ghi nhật ký thanh tra chưa đúng quy định tại quy trình thanh tra, kiểm tra; Chưa có bảng xác nhận số liệu kiểm tra của thành viên đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra với người đại diện của người nộp thuế; Chưa có báo cáo kết quả kết quả thanh tra, kiểm tra; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thiếu căn cứ, chưa đúng qui định.
- Về thời gian thực hiện thanh tra, kiểm tra còn quá thời gian qui định, không có lý do khách quan.
- Công tác xử lý vi phạm về thuế sau thanh tra, kiểm tra: Không phạt 10%, không phạt chậm nộp về thuế hoặc xác định số ngày tính phạt chậm nộp chưa chính xác đối với số thuế kê khai thiếu được phát hiện sau thanh tra, kiểm tra; Áp dụng các quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm về thuế chưa đúng với thời gian mà hành vi vi phạm xảy ra; Xử lý ưu đãi, miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn chưa đúng quy định như: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Quý 4 năm 2009 đối với số thuế phát hiện tăng thêm qua thanh tra, kiểm tra, xử lý ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng đối tượng.
4. Việc xử lý thu hồi tiền thuế, tiền phạt qua thanh tra, kiểm tra: còn chậm, chưa kịp thời, số thuế nộp vào ngân sách đến thời điểm 31/12/2010 bình quân mới đạt 60,5%.  
Nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của công tác thanh, kiểm tra trong toàn ngành thuế, đảm bảo thực hiện đúng qui định của văn bản pháp luật về thuế và hướng dẫn tại qui trình của ngành, đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ kiểm tra thuế tại doanh nghiệp năm 2011 theo Quyết định số 217/QĐ-TCT ngày 01/3/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đề nghị các Cục Thuế triển khai một số công việc sau:  
- Đẩy mạnh việc cập nhật thông tin về người nộp thuế để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong việc phân tích, lập báo cáo.
-  Chú trọng hơn nữa việc chỉ đạo và thực hiện công tác thu thập khai thác thông tin về người nộp thuế để phân tích đánh giá rủi ro về việc kê khai thuế và lựa chọn cơ sở kinh doanh để lập danh sách kiểm tra hồ sơ khai thuế, lên kế hoạch thanh tra thuế đảm bảo tính chính xác, khách quan.
- Rút kinh nghiệm về thời gian trong việc lập và duyệt kế hoạch thanh tra, duyệt danh sách người nộp thuế phải kiểm tra hồ sơ khai thuế hàng năm đảm bảo đúng thời gian qui định.
- Rà soát toàn bộ biên bản thanh tra, kiểm tra đã thực hiện, chấn chỉnh những thiếu sót về mặt thủ tục và xử lý vi phạm về thuế như đã nêu trên (nếu có).
- Đôn đốc số tiền thuế, tiền phạt phải nộp tăng thêm qua thanh tra, kiểm tra  vào ngân sách nhà nước kịp thời. Đối với số tiền thuế, tiền phạt các đơn vị còn nợ đọng cần làm rõ nguyên nhân từng vụ việc, có biện pháp thu hồi kịp thời, dứt điểm.
- Cục Thuế quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra về thuế; chú trọng công tác đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra, quy trình thanh tra, kiểm tra cho cán bộ làm công tác thanh tra; một mặt đẩy mạnh công tác thanh tra về thuế tại trụ sở người nộp thuế, mặt khác tăng cường hoạt động giám sát đối với các đoàn thanh tra, kiểm tra để phát huy các mặt tích cực, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các sai phạm có thể xảy ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
- Tổng kết rút kinh nghiệm những việc làm được, những việc chưa hoàn thành, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và biện pháp khắc phục để phấn đấu hoàn thành tốt hơn trong năm tiếp theo.
- Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế căn cứ nguồn lực, dự toán thu được giao và định hướng chương trình công tác năm 2011 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thanh tra và nhiệm vụ kiểm tra thuế tại doanh nghiệp năm 2011 theo quyết định số 217/QĐ-TCT ngày 01/3/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tổ chức, triển khai các công việc trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị chỉnh sửa bổ sung qui trình thì báo cáo về Tổng cục Thuế để tổng hợp nghiên cứu, sửa đổi./.
PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng