english
english

Công văn 9359/BCT-XNK sửa đổi Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập, xuất khẩu kim cương thô do Bộ Công thương ban hành

  • 16/08/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9359/BCT-XNK
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục giám sát quản lý)

Nhằm thực hiện các nội dung của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính, trong đó có việc xây dựng thông tư để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định liên quan tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley để thực hiện nội dung đơn giản hóa tại khoản 52, 53 mục I.C lĩnh vực hải quan.

Căn cứ ý kiến đóng góp của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4287/TCHQ-GSQL ngày 31/8/2011 về việc bổ sung sửa đổi Thông tư số 14/2009/TTLT-BCT-BTC, Bộ Công Thương đã hoàn thiện dự thảo thông tư và xin gửi để Tổng cục Hải quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến trước khi trình Lãnh đạo hai Bộ ký ban hành.

Công văn trả lời đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu) trước ngày 14 tháng 10 năm 2011.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý Tổng cục.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XNK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hồ Quang Trung

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng