english
english

Công văn 3014/BNN-KH về đảm bảo ngoại tệ để nhập khẩu đủ Kali cho sản xuất nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • 16/08/2018

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3014/BNN-KH
V/v: đảm bảo ngoại tệ để nhập khẩu đủ Kali cho sản xuất nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiếp theo công văn số 1094/BNN-KH ngày 22/4/2011 và công văn số 1777/BNN-KH ngày 22/6/2011 về việc đảm bảo ngoại tệ nhập khẩu đủ phân Kali phục vụ sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp ở nước ta hàng năm vào khoảng 8,5 triệu tấn các loại. Trong đó sản xuất trong nước về phân lân và NPK cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu, phân Urê đã đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu, phân DAP đáp ứng gần 50% nhu cầu. Riêng phân Kali mỗi năm cần khoảng 800.000 – 900.000 tấn, nhưng trong nước không sản xuất được. Vì vậy, phải nhập khẩu 100% nhu cầu Kali. Lượng ngoại tệ cần để nhập khẩu phân Kali hàng năm vào khoảng 300 triệu USD. Kali là loại phân bón có vai trò hết sức quan trọng làm tăng năng suất cây trồng, tăng khả năng kháng sâu bệnh, tạo độ đồng đều, nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp trên thị trường quốc tế.

Thị trường nhập khẩu phân Kali với khối lượng lớn từ trước tới nay đối với nước ta vẫn là các nước thuộc Liên bang Xô viết cũ (trong đó có nước Cộng hòa Bê La Rút) và Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc có lợi thế gần, thời gian vận chuyển ngắn, giá cả có thể thấp hơn, nhưng chất lượng phân không cao và không ổn định. Nhất là trong tình hình hiện nay, nếu phụ thuộc vào thị trường này dễ bị động về nguồn cung. Về lâu dài, thị trường ổn định về phân Kali có chất lượng tốt vẫn là các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ, đặc biệt là nước Cộng hòa Bê La Rút.

Nhận thức được tình hình trên, thời gian qua hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Vật tư nông sản và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh hàng năm nhập khẩu với khối lượng lớn kali, đã ký hợp đồng khung làm kênh phân phối chính thức lâu dài cho Công ty Belarutsian Potash Company (BPC) của nước Cộng hòa Bê La Rut trước sự chứng kiến của lãnh đạo hai Nhà nước.

Theo báo cáo tại công văn số 493/KTTC-CV ngày 10/10/2011, Công ty cổ phần Vật tư nông sản đã nhập khẩu phân Kali theo hợp đồng đã ký, nhưng hiện nay đang gặp nhiều khó khăn về nguồn ngoại tệ để thanh toán với nước ngoài.

Để đảm bảo đủ phân kali cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện chủ động cho các doanh nghiệp nhập khẩu, nhất là doanh nghiệp đã ký hợp đồng với số lượng lớn kali, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đảm bảo đủ ngoại tệ bán cho doanh nghiệp nhập phân Kali. Nhất là lô phân Kali đã nhập khẩu ngày 25/8/2011 của Công ty cổ phần Vật tư nông sản có giá trị 14.772.825,63 USD đến hạn thanh toán vào ngày 7/11/2011 (trong đó: Chi nhánh Thăng Long Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT là 9.817.500 USD và Chi nhánh Hà thành Ngân hàng Đầu tư và Phát triển là 4.955.325,63 USD).

Để đảm bảo có đủ lượng phân bón Kali phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ nay đến hết 31/12/2011 và năm 2012 đáp ứng yêu cầu khắt khe của mùa vụ sản xuất nông nghiệp với giá bán hợp lý cho nông dân, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu phân Kali với Bê La Rút và các hợp đồng nhập khẩu lớn khác có đủ nguồn ngoại tệ (USD) để nhập phân phục vụ cho sản xuất nông nghiệp khi vào vụ.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm, giúp đỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước VN;
- Cty CP vật tư NS;
- Cty CP XNK Hà Anh;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng