english
english

Công văn 13689/BTC-TCHQ về chính sách thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

  • 16/08/2018

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13689/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ảnh của Cục Hải quan địa phương vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ 3 hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan. Để thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì: khi nhập khẩu hàng hóa nếu doanh nghiệp đăng ký tờ khai theo loại hình tạm nhập tái xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Nếu doanh nghiệp đăng ký tờ khai theo loại hình kinh doanh thì thời hạn nộp thuế là 30 ngày (đối với trường hợp được ân hạn thuế) kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trường hợp hàng hóa đã tái xuất trong thời hạn nộp thuế 30 ngày nêu trên thì doanh nghiệp không phải nộp thuế GTGT tương ứng với số hàng hóa đã tái xuất.

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục, trình tự xét không thu thuế GTGT thực hiện theo quy định hiện hành về điều kiện, thủ tục, trình tự xét không thu thuế nhập khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhưng đã tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ 3 hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT thì liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế nội địa để thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế; Vụ Pháp chế;
- Tổng cục Thuế;
- Cục Hải quan Thanh Hóa;
(thay trả lời cv số 626/HQTH-NV)
- Lưu: VT, TCHQ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng