english
english

6105/TCHQ-TXNK 07/12/2011 Phân loại đối với xe ô tô tải tự đổ

  • 16/08/2018

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6105/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại đối với xe ô tô tải tự đổ

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Trả lời công văn số 6071/Vinacomin-KH ngày 28/11/2011 của Tập doàn Công nghiệp Than – Khoáng sản về việc phân loại đối với xe ôtô tải đã bao gồm phần sát xi có gắn động cơ, đã lắp cabin và hệ thống xylanh ben thủy lực; tiếp theo công văn số 5658/TCHQ-TXNK ngày 09/11/2011 về việc phân loại đối với xe ôtô tải tự đổ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy tắc 2a và chú giải của quy tắc này tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính;

Căn cứ chú giải 3 Chú giải đầu chương 87, Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; thì:

Mặt hàng xe ôtô tải đã bao gồm phần sát xi có gắn động cơ, đã lắp cabin và hệ thống xylanh ben thủy lực nếu đã có đặc trưng cơ bản của xe tải tự đổ hoàn chỉnh thì được phân loại chung một nhóm với xe tải tự đổ nguyên chiếc, nhóm 8704. Tùy theo tính chất, cấu tạo của xe sau khi hoàn chỉnh để phân loại vào mã số cụ thể theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng