english
english

481/TTG-DK 18/04/2007 V/v chuyển nhượng quyền lợi tham gia giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng chia sản phẩm lô 124

  • 16/08/2018

Công văn số 481/TTG-DK của Thủ tướng Chính phủ : V/v chuyển nhượng quyền lợi tham gia giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng chia sản phẩm lô 124
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________
Số:  481/TTg-DK
V/v chuyển nhượng quyền lợi tham gia giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng chia sản phẩm lô 124
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________________________
Hà Nội, ngày 18  tháng 4 năm 2007
 
Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2389/BKH-ĐTNN ngày 10/4/2007 về việc chuyển nhượng quyền lợi tham gia giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng chia sản phẩm lô 124, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
- Cho phép Keeper Resources Inc. chuyển nhượng 25% quyền lợi và nghĩa vụ Hợp đồng chia sản phẩm lô 124 cho Pogo Producing Company. Keeper Resources Inc. phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Chuẩn y Thỏa thuận sửa đổi Hợp đồng chia sản phẩm lô 124. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc sửa đổi Giấy phép đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định hiện hành.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
- Các Vụ:  QHQT, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK(4), Q(17b)
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 (Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng
Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: CV481TTG.HTM (7427 Byte)
 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng